Poznámka: Svetový kongres rodín (SKR) je svetovou platformou troch monoteistických svetových náboženstiev: kresťanstva, islamu a židovského náboženstva v prospech posilnenia prirodzenej rodiny. Predchádzajúce dva sa konali na pôde Európy: v Ženeve (2002) a v Prahe (1997).


My, účastníci IV. Svetového kongresu rodín zaväzujeme sa hájiť pravdu o rodine, odvolávajúc sa na jej prirodzenú podstatu spoločenstva lásky a života, ktorej prináležia neodcudziteľné práva ako sú zapísané v Charte práv rodiny (1).

Prirodzená, Bohom ustanovená podstata rodiny tvorí základ ľudského spoločenstva založeného na celoživotnom manželskom zväzku medzi mužom a ženou. Je miestom počatia, narodenia a dospievania nových ľudských bytostí.

(2),,Budúcnosť ľudstva prechádza cez rodinu“ (3) a ,,niet účinnejšieho spôsobu obnovy spoločnosti ako obnovenie zdravých rodín“(4), ktoré sú verné svojmu manželskému a rodičovskému povolaniu.

Svetu dnes takto rodiny prinášajú:
vernosť Božej Pravde v protiklade k relativizmu
skutočnú lásku, ktorá je úplným a celostným darom človeka v protiklade k hedonizmu
vernosť v láske počas celého života v protiklade k nedostatku zodpovednosti voči našim najbližším. 
rešpekt voči životu každej ľudskej bytosti od počatia až po prirodzenú smrť v protiklade k diskriminácii a zničeniu najslabších.
radosť prinášajúcu zodpovednosť za každé novonarodené dieťaťu v protiklade k strachu z detí vyjadrenom antikoncepčnou mentalitou
morálne spoločenstvo, v ktorom môže vyrastať mladá generácia v protiklade k falošným ideológiám propagujúcim demoralizáciu.
ako nakoniec ako významné ,,jar prinášajúce obrodenie" civilizácie lásky v protiklade ,,k demografickej zime"

Všetkým náboženským spoločenstvám, ktoré súhlasia s týmito pravdami, vyjadrujeme svoju hlbokú vďaku.
Zhromaždení vo Varšave, v hlavnom meste Poľska, v rodnom kraji pápeža Jána - Pavla II, obzvlášť ďakujeme Bohu za pápežovo učenie o Božom zámere s manželstvom a rodinou, o láske v rodinách a ochrane života, i za jeho modlitby a utrpenie obetované na tento cieľ.

Ďakujeme jeho nástupcovi, pápežovi Benediktovi XVI, ktorý pokračuje vo vydávaní svedectva o pravde života a rodiny. 
Ďakujeme všetkým, ktorí slúžia rodine a chránia ju.
Ďakujeme každej starostlivej rodine, ktorá je znakom nádeje v modernom svete.
Ďakujeme všetkým manželom a manželkám, otcom a matkám, ktorí vychovávajú svoje deti v láske a starostlivosti.

Z tohto dôvodu žiadame:

Aby cirkvi a iné náboženské spoločenstvá hlásali pravdu o živote, manželstve a rodine považujúc ju za prvé spoločenstvo viery a školu všetkých povolaní, ako už bolo uvedené.

Žiadame všetky vládne a politické orgány, aby vyzdvihovali rodinu vo verejnej politike ako základné a jedinečné dobro, ak chcú slúžiť svojim vlastným národom. Vyzývame ich, aby chránili každý ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, aby obhajovali výchovu detí ako základné právo rodičov, aby chránili mladých ľudí pred demoralizáciou a aby podporovali ekonomické riešenia, ktoré umožnia dôstojné životné podmienky všetkých rodín. 
Ako odpoveď na toto vyhlásenie žiadame, aby bol rok 2008 prehlásený za rok rodiny.

Vyzývame všetkých vzdelaných ľudí dobrej vôle, aby použili svoje vedomosti v službe rodinám.

Žiadame zdravotníckych profesionálov, aby hájili slobodu svedomia a verne ochraňovali ľudský život, najmä vtedy, keď ide o ten najkrehkejší a najohrozenejší. 

Žiadame novinárov, aby slúžili pravde a zostávali objektívni, aby odhaľovali skutočné nebezpečenstvá ohrozujúce rodinu, aby poukazovali na jej potreby a aby poskytli mladým ľuďom pozitívne hodnoty, ktoré budujú trvalý ľudský rozvoj. 

Žiadame mladých ľudí, aby hľadali múdrosť, aby si vybrali život, aby si chránili srdce i telo, aby rástli v pravde a vernej láske. Žiadame všetkých ľudí dobrej vôle, aby boli jedno s rodinou a aby jej pomohli obnovovať nádej a priniesli konkrétnu pomoc, keď nastanú ťažkosti. 
Dovoľte nám vyjadriť osobitné priateľstvo rodičom, ktorí milujú svoje deti. 

Na záver, my, ktorí sme sa zišli na IV. Svetovom Kongrese Rodín, vyzývame všetky rodiny vo svete: ,,Nebojte sa! Buďte jedno! Buďte znakom nádeje! Povzbudzujte jeden druhého a prinášajte šťastie a radosť!"
Inšpirujte nádejou všetkých ľudí a umožnite im prispieť k ,,jari“ Európy a sveta: Všetci sa zaväzujeme k tejto nádhernej úlohe. 
Varšava, 25. mája 2007

Poznámky
(1) Charta Práv Rodiny predstavená Svätou Stolicou všetkým ľuďom, inštitúciam a autoritám sa zaoberá poslaním rodiny v súčasnom svete. 22. 10. 1983 

(2) Rodina ,,je prvou a základnou štruktúrou ,,ľudskej ekológie,”, kde sa formuje jeho myslenie vo vzťahu k pravde a dobru, kde sa učí, čo znamená milovať a byť milovaný”
Rodina je tiež ,,útočisko života” miesto v ktorom život - Boží dar - môže byť prijatý a chránený pred mnohými útokmi a kde sa môže autenticky a ľudsky rozvíjať. Zoči-voči takzvanej kultúre smrti, rodina ostáva srdcom kultúry života. “- (Centesimus annus, 39) 

(3) (Familiaris consortio, 86).

(4) 
Reč Jána Pavla II v Szczecin, 11.6.1987

 

                                                                                                                                        Preklad: Štefan Kováč

 

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.