Zhruba na 3-4 vyučovacie hodiny. Pedagóg posúdi, ktoré z cvičení a v akej podobe použije pre jednotlivé triedy.

I. Čo je rodina? 

Cieľ hodiny: vychádzajúc z osobných poznatkov detí v ich rodinách popísať a pochopiť rodinu ako prirodzenú inštitúciu spoločnosti. Ako prameň života každého/každej z nás. Ako priestor, ktorý každý/každá z nás spolu - vytvárame.

Metodický postup: 

A/ Ako vzniká rodina? 
V našej kultúrnej oblasti tak, že muž a žena sa spriatelia, zaľúbia sa a následne svoj vzťah lásky spečatia verejným manželským sľubom. 
Pomôcky: Svadobné fotky rodičov
Diskusia v triede pomocou otázok, smeruje k pochopeniu: 
- Rodinu nezakladá štát či iná inštitúcia, vznik rodiny je daný prirodzenou potrebou muža a ženy lásku dávať a lásku prijímať. Predpokladá sa, že muž a žena (chlapec a dievča) sú postupne pripravovaní vo svojej rodine i v škole na budovanie vzájomného vzťahu v manželstve.
- Najstarší popis vzniku rodiny (Biblia v knihe Pôvodu, verše 27-29 z 1.kap. a verše 18, 21-24 z 3. kap.)- v prílohe I. 
- Vzťah muža a ženy, ktorý je prísľubom pre príchod detí, je potrebné aj zákonom ochrániť a upevniť (Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z., §§ 1-2), príloha II. 
- Narodenie dieťaťa, detí vytvára štruktúru (nukleárnej) rodiny: otec, matka, deti. Ďalší príbuzní vytvárajú širšiu rodinu.

B/Podstata rodiny - práca so symbolmi, ktoré názorne vyjadrujú podstatu rodiny: 

B1/ Kruh a jemu opísaný štvorec s uhlopriečkami.

Pomôcky: List papiera, kružidlo, pravítko, pero.
Pedagóg nakreslí na tabuľu kruh, ktorý znázorňuje zásnubný prsteň. Symbolika prsteňa: znázorňuje súkromie, intimitu prostredia rodiny, kde sa zvnútra otvára iba priateľom. Nevera medzi manželmi je narušením súkromia ich rodiny. 

Obsahom kruhu, rodinného súkromia, sú:
Špecifické vzťahy:
- vzťahy medzi otcom a matkou, ku ktorým patrí vzájomná láska a otvorenosť pre komunikáciu, vernosť, vzájomná pomoc a spolupráca, vzájomná jednota, ktorá vyžaduje aj ochotu zrieknuť sa vlastného postoja k lásky k druhému, obetavosť. 
- vzťahy medzi rodičmi a deťmi: ku nim patrí zodpovednosť rodičov za život, zdravie a výchovu detí; láska a starostlivosť voči každému z detí; pochopenie; mať čas pre deti; vytvárať priestor pre ich fyzický, kultúrny a duchovný rozvoj; právo rodičov na výchovu detí podľa vlastného svedomia.
- vzťah medzi deťmi a rodičmi (starými rodičmi): nim patrí schopnosť prijať autoritu rodičov; otvorenosť detí pre medzigeneračnú komunikáciu; pomoc rodičom a najmä starým rodičom. 

Rodina má svoje špecifické potreby: 
Potrebuje mať spoločné bývanie; spoločne trávený čas; potrebuje prácou si získať finančné prostriedky na obstaranie hmotných, kultúrnych a duchovných potrieb; potrebuje mať predmety na rozvíjanie záujmov; rodičia potrebujú občas i odbornú pomoc pri výchove detí a pod. 

Rodina má svoje špecifické funkcie: 
- Rodina je optimálnym miestom pre zrodenie a rozvoj detí (prokreatívna funkcia).
- V rodine sa rozvíja citový život a vzájomná solidarita členov rodiny (ochranná funkcia).
- Rodina prácou ekonomicky zabezpečuje život svojich členov, stará sa najmä o chorých a slabých (ekonomicko-sociálna funkcia).
- Rodina je vďaka zážitkom vzájomnej lásky školou sociálnych vzťahov: tu sa deti učia odpúšťať, prijímať odlišnosť jednotlivých členov rodiny, vzájomne sa počúvať, chápať a komunikovať (funkcia socializačná).
- Vzor rodičov a ich múdre vedenie sú základom výchovy detí (výchovná funkcia).

Rodina má svoje špecifické hodnoty: 
- Prirodzená vzájomná láska rodí úctu k životu vo všetkých fázach jeho rastu a existencie, spolupatričnosť a solidaritu.
- Stabilita rodiny spočíva na vernosti: vernosti budúcemu partnerovi/partnerke pred manželstvom a na manželskej vernosti. 
- V zdravej rodine sa sexualita chápe ako nástroj lásky. 
- V rodine sa odovzdávajú hodnoty vlastenectva, úcty k vlastnej kultúre a duchovné hodnoty.

Čo sa odohráva v súkromí rodiny, je iba zdanlivo skryté okolitému svetu. Správanie jednotlivých členov rodiny a ich prežívanie vzťahov v mimorodinnom prostredí prezrádza veľa o charaktere vzťahov v rodine. 

Vonkajší obraz rodiny, ako sa rodina javí navonok, je možné zobraziť štvorcom, opísaným okolo kruhu. Každý vrchol štvorca zobrazuje jednotlivých členov rodiny: otec, matka, deti a mládež, seniori. Uhlopriečky štvorca, ktoré prechádzajú jeho vrcholmi, vyjadrujú komunikáciu členov rodiny s vonkajším prostredím: každý/každá z členov rodiny komunikuje s okolitým prostredím spoločnosti inak. Každý/každá z nich má svoje práva, svoju zodpovednosť, svoj prínos voči okolitej spoločnosti, svoje nároky voči spoločnosti a pod.
Inak komunikuje s okolitým prostredím zdravá rodina, inak dysfunkčná rodina.

Diskusiou v triede žiaci a žiačky majú možnosť si uvedomiť, že existuje vzťah medzi každou rodinou a spoločnosťou. Toto budú mať možnosť si prehĺbiť v bode VI. Výmena darov medzi rodinou a spoločnosťou.

B2/ Práca so schémou hniezda: aké má vtačie hniezdo funkcie a čo sa v ňom odohráva. 
Pomôcky: papier a tužka, kružidlo.

Diskusiou v triede si žiaci a žiačky majú možnosť uvedomiť, že hniezdo si stavajú vtáci z vlastného popudu, vlastnými silami. Nepotrebujú pomoc zvonka, potrebujú len to, aby im nikto nebránil si ho stavať. Je to dôvod žasnúť nad prírodou! Aké analógie z toho vyvodia, keď to porovnajú so vznikom a budovaním rodiny?

B3/ Symbol studne
Pomôcky: papier a tužka, kružidlo.

Žiaci a žiačky si nakreslia rôzne typy studničiek. V diskusii v triede potom majú možnosť si uvedomiť:
- že existujú studničky v lese, ktoré majú prameň v hlbokých vrstvách zeme, ale padá do nich lístie a iné smeti,
- existujú studničky, ktoré vznikajú iba z dažďovej vody, a teda majú prechodnú existenciu, a tiež do nich padá všeličo, 
-existujú studne, ktoré vytvoril človek nad prameňom, aby ho chránili pred znečistením.
A ako toto súvisí s kvalitou vody a trvalou prítomnosťou vody v studničkách?

Možno ich viesť k tomu, aby porovnali rodinu a studňu, pomocou otázok, napríklad: Čo umožňuje stabilitu rodiny a čo trvalosť vody v studničke? Čo zaručuje dobré vzťahy v rodine a čo dobrú vodu v studničke? 

Záver diskusie: Kvalitu vzťahov rodinách na prvom mieste ovplyvňujú vlastnosti rodičov a ich schopnosť múdro reagovať na životné situácie. Aké vlastnosti muž a žena potrebujú, aby boli schopní založiť si rodinu?


Záver cvičení o podstate rodiny: Štruktúra, zloženie rodín sa môže v rôznych krajinách, v rôznych obdobiach histórie ľudstva meniť. Čo je podstatnou a nadčasovou charakteristikou rodiny? Vzájomná láska a úcta medzi rodičmi navzájom a medzi rodičmi a deťmi a vzájomná zodpovednosť členov rodiny voči sebe. 


II. Spolužitie v rodine, krásne a náročné - prečo?

Cieľ cvičení: Už sme si povedali, čo je rodina a ako vzniká, čo je jej podstatou a aké vlastnosti potrebujú muži a ženy, ktorí si zakladajú rodinu. Od toho môžeme smerovať deti k tomu, aby pochopili, že problémy v rodine sú prirodzeným prejavom odlišnosti ľudí. V tesnej blízkosti, ktorým sa vyznačuje rodinné spolužitie, môže byť niekedy náročné spájať veľké povahové odlišnosti, prípadne nedobré vlastnosti jednotlivých členov rodiny. Spoločne ich dokážeme riešiť, ak chceme, ak nám na tom záleží.

A/ Odkiaľ vieme, ako sa máme k sebe v rodine správať?
Diskusiou v triede si žiaci a žiačky môžu uvedomiť, že majú v sebe určitý kompas (svedomie, láska k rodičom, súrodencom), ktorý ich do určitej miery usmerňuje. Môžu to potvrdiť? Ako to funguje? Stačí to, aby aj tí druhí mňa pochopili, ako sa ja snažím pochopiť ich?

B/ Diskusia k textom starobylých pravidiel správania sa v rodine
Pomôcky: texty z prílohy III

Diskusiou k dvom starobylým biblickým textom si deti môžu uvedomiť, že je dobré, aby boli zapísané aj určité záväzné pravidlá pre vzájomné správanie sa, že vnútorná intuícia jednotlivých členov rodiny nestačí.

C/ Cvičíme doplňovaním načatých viet, ktoré pripraví pedagóg. V nich sa má odraziť fakt, že budovať vzťah je svojho druhu umenie možného. Spočíva vo vzájomnom počúvaní sa, keď jeden druhému sme ochotní ustúpiť, keď sa vieme vžiť do toho, čo práve ten druhý prežíva. Je dobré, aby si žiaci a žiačky doplňované časti viet písali, pomôže im to hlbšie si uvedomiť niektoré reality v ich rodine.

Pomôcky: papier a pero; texty neukončených viet, ktoré pedagóg premietne alebo zavesí na papieri na tabuľu.

Vety:
Mam rád/a svojho otca, lebo ....
Mam rád/a svojho otca, ale keby .....
Mám rád/a svoju mamičku, lebo.....
Mám rád/a svoju mamičku, ale keby.....

Môj brat (bratia) je (sú) pre mňa .....
Moja sestra (sestry) je (sú) pre mňa ...

Doma ma nechápu, lebo....

Najkrajšia vlastnosť mojej mamy je ......
Najkrajšia vlastnosť môjho otca je .......

Na záver zhrnieme:
Aby vzťahy u nás doma boli pekné, každý/každá musíme niečo do toho vložiť.


D/ Ako rôzne sa dá začať deň v našej rodine: (metódou brainstormingu)
D1/ Môžem sa ráno pozerať na rodičov, súrodencov "novými očami", alebo starými očami, ktoré si pamätajú a nechcú zabudnúť, čo sa nám včera nepodarilo odpustiť.

D2/ Môžem si ráno plánovať svoj deň iba podľa mojich predstáv a na druhých vôbec nemyslieť...

D3/ Môžem vymyslieť a pripraviť počas dňa pre členov mojej rodiny nejaké milé prekvapenie...

Na záver: Spoločne hodnotíme, ako má každý z troch postupov dôsledky na vzájomné vzťahy v mojej rodine.


III. Krása spolužitia v rodine: Práva a povinnosti členov rodiny navzájom a medzigeneračná komunikácia v rodine
Cieľ cvičení: Pomocou popisu situácií a otázok o ich riešeniach pomôcť deťom pochopiť, že skoro každé mnou uplatňované právo má v rodine dopad na ostatných členov rodiny. Vyžaduje od nich rešpektovanie môjho práva a naopak, ich práva ja mám rešpektovať.
Robíme spoločnou diskusiou alebo písaním na lístočky, pokiaľ deti nie sú otvorené.

Pomôcky: list papiera a pero, pedagóg číta otázky a deti píšu (alebo nahlas hovoria) odpovede.

1/ Na čo mám v mojej rodine právo, ako to ja vidím
2/ Na čo má právo mama, otec, brat, sestra
3/ Čo som ochotný/á zľaviť z môjho práva, ak naše práva na seba narážajú
4/ Čím ma obohacuje komunikácia s otcom, s mamou? S bratom, sestrou? S babkou, dedkom?
5/ Čo to spôsobí v našich vzťahoch, keď si nedokážeme nedorozumenia vysvetliť? Každý/každá svojim odlišným uvažovaním smerujeme kamsi inam (príklady).
6/ Čo sa dá dokázať otvorenou komunikáciou o tom, s čím nesúhlasíme, čo sa nám nepáči, po čom túžime, na čo sa tešíme?


IV. Krása spolužitia v rodine: problémy a krízy rodinného života a ich riešenie

A/ Čo znamená podľa vás kríza v rodine? Formou diskusie v triede.
Môže ísť o krízu vzťahov alebo o nejaké ohrozenie našej rodiny zvonka. Čomu môžeme takú krízu vzťahov pripodobniť:
- prepuknutiu choroby s potrebou prizvať lekára na určenie diagnózy,
- bolesti zuba
- začiatku pôrodných bolestí mamičky
Prečo toto porovnanie? Tieto všetky príznaky nám hovoria, že sa niečo osobitného (alebo aj nedobrého) deje a že máme všetci konať, aby sme pomohli vylepšiť naše vzťahy k lepšiemu. A že je tu veľmi potrebná otvorená komunikácia o tom, s čím nesúhlasíme, čo sa nám nepáči, po čom túžime, na čo sa tešíme, čo nám chýba.

B/ Aké môže mať podoby kríza vo vzťahoch v rodine? Pedagóg zváži, či je to vhodné urobiť diskusiou v triede, alebo aby to deti napísali na lístočky, alebo celkom vynechať takého cvičenie.
Napríklad:
- vzájomná neláska členov rodiny, 
- násilie medzi členmi rodiny,
- problémy rodičov s výchovou detí a napokon ich rezignácia a zatrpknutosť voči deťom,
- krajný prípad krízy - odchod jedného z rodičov - rozvod, 
- krajný prípad krízy - útek niektorého z detí z domu,

C/ Vážne vonkajšie negatívne vplyvy na rodinu a problémy s tým spojené, príklady: formou diskusie v triede

- Choroba jedného z členov rodiny.
- Strata zamestnania rodičov.
- Vážne ekonomické problémy.

Pedagóg môže uvádzať rôzne konkrétne príklady, aby naznačil/a, že bez pomoci zvonka to sami spravidla nedokážeme vyriešiť. Kam je možné sa obrátiť o pomoc pre tie jednotlivé príklady, viete si predstaviť? 
Tu je vhodné uviesť aj viaceré pozitívne príklady solidarity cudzích ľudí voči postihnutej rodine.

- Myslíte si, že televízia a jej programy alebo rôzne komerčné časopisy môžu nejako zvýšiť riziko krízy vzťahov vo vašej rodine? Ako?
Čo sa proti tomu dá podniknúť? (Asi iba pre 7. ročník ZŠ)


D/ Ako chápať vetu: "Rodina je škola vzťahov, škola lásky?"(metódou brainstormingu hľadať odpoveď)

Záver: Kde inde sa naučíme, ako presadiť svoje názory, svoju slobodu, byť sebou, ak nie medzi ľuďmi, s ktorými sa máme radi? Ktorí, aj keď sú iní, chcú v podstate moje dobro. Otvorená komunikácia v rodine je pokladom každej rodiny!

E/ V rodine by sme mali ľahšie objaviť a pochopiť, čo je zmyslom ľudského života. Čo je to? ( metódou brainstormingu hľadať odpoveď)

Záver: Radosť z lásky odovzdávanej i prijímanej sa dá najplnšie zažiť v rodine, keď človek zakúsi, že je milovaný taký/taká, aký/aká je.

F/ Ako sa cvičiť vo vzájomnej láske v rodine?
Pomôcka: KOCKA LÁSKY Chiary Lubichovej. Je to 6-hranná vrhacia kocka, väčšieho rozmeru, ktorá má na každej ploche napísané, ako možno prejaviť lásku k druhým ľuďom, v rodine, v triede, prosto medzi ľuďmi: 1. Prejavím lásku ako prvý/á. 2. Mám rád/a všetkých. 3. Máme sa radi navzájom. 4. Zjednotím sa s druhým človekom v jeho konkrétnej potrebe. 5. V každom človeku vidím Ježiša. 6. Milujem aj nepriateľa/prípadne nie-priateľa.

Každý deň môžeme začať tým, že sa "pýtame" kocky, na čo sa mám dnes osobitne zamerať. A to potom sa snažíme uskutočňovať.
Toto deti dostanú za domácu úlohu: zhotoviť si kocku a na ňu napísať program "umenia lásky" 1-6. Potom, čo to žiaci/žiačky doma skúšali niekoľko dní, je vhodné o tom v škole urobiť diskusiu, ak budú deti ochotné sa podeliť o skúsenosti.


V. História mojej rodiny, zvyky a tradície; náš spôsob života(zdravýXnezdravý?)

A/ Moja rodina, prameň môjho života
Cieľ hodiny: Pomôcť deťom, napriek predpokladaným určitým zraneniam niektorých detí z ich vlastnej rodiny, siahnuť k pôvodným pekným spomienkam na detstvo a potešiť sa nimi, upevniť v sebe tento pekný obraz, lebo je pre ich život veľmi dôležitým zdrojom inšpirácií.

Metodický postup: 
Na predchádzajúcej hodine ich poprosíme, aby si doniesli nejaké rodinné fotky, prípadne album. Pozerajúc fotky povedieme ich k tomu, aby precítili vďačnosť rodičom za svoj život, skrytý obdivov a radosť rodičov nad ich detskými výkonmi. Aby si uvedomili, že boli rodičom či starým rodičom alebo tomu, kto ich fotil, veľmi vzácne a to trvá, aj keď to dnes možno tak nepociťujú.

Pomôcky: Rodinné fotky, albumy, ich detské kresby, pokiaľ sa ešte doma nájdu.

B/ Rodinné tradície a zvyky
Vyzveme deti, ak chcú, aby povedali niektoré zvyky, tradície v ich rodine, ktoré sa im páčia. Môže sa to týkať Vianoc, rodinných osláv narodenín či menín, dovolenky a pod. 
Môžeme si na záver cvičení zaspievať nejakú pesničku, napr. nejakú vianočnú koledu, ktorú deti navrhnú, alebo k narodeninám Tanti auguri a te, alebo Zivijo alebo Mnohaja lit alebo v Happy Birthday to you. A vyzveme ich, aby navrhli na jednu z melódií slovenské slová blahoželania.

C-F: Spôsob života v našej rodine
Cieľ: Nasledujúce časti C- F nemajú za cieľ nejako odkrývať intimitu vlastnej rodiny každého z detí. Majú za úlohu reagovať na sprievodné slová pedagóga o každej z tých 4 stránok spôsobu rodinného života kresbičkou na papier a pri otázke pedagóga vstúpiť do "hlasovania". To hlasovanie spočíva v tom, že deti zdvihnutím ruky po skončení kresby (postupne za C,D, E, F) dajú najavo, či v ich rodine, oproti pedagógom naznačenému optimu, je potrebné vylepšiť ich spôsob života. 
Postup: Pedagóg postupne od C/ po F/ uvádza v obecnej rovine niekoľko výrazných či typických príkladov, ako sa zvyknú v rodinách prežívať tieto rôzne činnosti. Hlasuje sa ku každému bodu (C-F) vždy osobitne. 

C/ Ako trávime voľný čas v našej rodine

D/ Ako sa stravujeme v našej rodine

E/ Ako športujeme v našej rodine

F/ Naše záujmové činnosti sa robia v našej rodine

Na záver sa pedagóg poďakuje deťom, ktorí sa v tejto chvíli stali konštruktívnymi kritikmi spôsobu života ich rodiny a zaželá im múdrosť do budúcej spoluúčasti na utváraní zdravého spôsobu života ich rodiny.


VI. Poslanie a funkcie rodiny dovnútra a voči spoločnosti navonok; výmena darov medzi rodinou a spoločnosťou

Cieľ: Dať deťom poznať, že rodina je skutočne základom každej spoločnosti. Že od každého z nás trocha bude závisieť, či je ten základ pevný, alebo nie. Že to, čo žijeme v hlbokom súkromí rodiny, má svoj verejný prejav - aj keď by sme si to práve neželali zverejňovať, napríklad: 
- vzájomná láska našich rodičov;
- starostlivosť o oblečenie a stravovanie a učenie sa detí a vôbec vzťah k deťom; 
- spokojnosť a radosť členov rodiny, najmä starších členov rodiny, ak žijú s nami;

Metodický postup: Pracujeme opäť s obrazom kruhu a jemu opísaného štvorca
S pomocou tohto obrazca deťom pomáhame pochopiť, že to, čo si rodiny "nažívajú" pre seba, je súčasne darom (alebo aj stratou) pre spoločnosť. 
Metódou brainstormingu hľadáme spolu to pekné, čo spoločnosť dostáva od konkrétnych rodín. To je vklad do budúcnosti nášho národa, štátu.
Podľa atmosféry v triede sa pokúsime (možno na extrémnych prípadoch cudzích zlých ľudí) ukázať to negatívne, čím rodina môže veľmi zaťažovať spoločnosť. Toto poznanie sa pokúsime vyvážiť hľadaním pomocných riešení na minimalizovanie zla v našom prostredí, ktoré deti vnímajú ako zlo a prípadne ako ohrozenie pre seba.

Na záver všetkých cvičení o rodine nakreslíme na papier A4 formátu oslavný obrázok venovaný rodine ako prirodzenej inštitúcii ľudstva a urobíme z nich výstavu k sviatku Svätej rodiny (28. decembra ) alebo Medzinárodného dňa rodín 15. mája.

Ing. Terézia Lenczová, CSc., predsedníčka občianskeho združenia Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo
V Bratislave december 2008


Príloha - texty:

I. Texty k cvičeniam Ako vzniká rodina?
(Jeden z najstarších popisov vzniku rodiny)

"A stvoril Boh človeka na svoj obraz, 
na Boží obraz ho stvoril,
muža a ženu ich stvoril.
Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad zverou, čo sa hýbe na zemi. Potom Boh povedal: Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm." Biblia, Prvá kniha Mojžišova zvaná Genesis (Kniha pôvodu) 1. kap., verše 27-29

"Potom Pán, Boh, povedal: Nie je dobré byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná....Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi.
Vtedy Adam povedal:
"Toto je teraz kosť z mojich kostí
a mäso z môjho mäsa; 
preto sa bude volať mužena, že je vzatá z muža."

Preto muž opustí svojho otca i svoju matku
a pripojí sa k svojej manželke
a budú jedným telom."
Biblia, Prvá kniha Mojžišova zvaná Genesis (Kniha pôvodu), 2. kap., verše 18-24 

II. Texty k časti Ako vzniká rodina (Zákon o rodine)

§ 1:
ods. 1: Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok stanovených týmto zákonom.
ods. 2: Účelom manželstva je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí.
ods. 3: Muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len "snúbenci"), majú vopred navzájom svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav.

§ 2: 
Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce... alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo.
Zákon č. 36/2005 O rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zbierka zákonov


III. Texty k cvičeniam Spolužitie v rodine

Pravidlá správania sa v rodine...

Boh priznal úctu otcovi na synoch,
a keď vymedzoval právo matky, ustanovil ho oproti synom...
Kto si ctí matku, počína si tak,
ako keby si zhromažďoval poklady.
Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch
a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť.
Kto si ctí otca, bude dlho žiť,
kto poslúcha otca, potešuje matku.
....
Synu, zastaň sa v starobe svojho otca
a nezarmucuj ho, kým žije; 
ak slabne na rozume, maj strpenie
a nepohŕdaj ním, kým si pri sile;
Lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté.
Za ťažkosti s matkou dostane sa ti dobrej náhrady."
Biblia, Kniha Sirachovcova, (vznikla v roku 180 pred Kr.), 3. kap. , verše 3-7, 14-16


"Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť vtedy, keď sa budete navzájom znášať a odpúšťať si, ak by mal niekto proti niekomu sťažnosť. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte iným. Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti.
...
Ženy, podriaďujte sa svojim mužom, ako sa sluší v Pánovi. Muži, milujte svoje ženy a nebuďte voči nim príkri.
Deti, vo všetkom poslúchajte svojich rodičov, lebo to sa páči Pánovi. Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli."
Biblia, List apoštola Pavla Kolosanom, (napísaný okolo roku 60 po Kr.) 3. kap., verše 12-14; 18-21

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.