Tretí monotematický seminár, október-november 2007


Spoločný cieľ metodických cvičení: aby si žiaci/žiačky a študenti/študentky, vychádzajúc z vlastných skúseností zo svojej rodiny, mohli urobiť v sebe pozitívny obraz o úlohe matky a otca, nielen pre svoju rodinu, ale aj pre spoločnosť. Aby dokázali rozlíšiť svoje a z prostredia získané predstavy o hodnote materstva a otcovstva.

I. skupina cvičení: Moji rodičia, otec a mama

1.1: List pre môjho otca, moju matku
Vek: Od 11 rokov
Čas: 30 min.
Pomôcky: 2 listy čistého papiera, pero, farbičky
Cieľ: Umožniť deťom vyrovnať sa s nejakým sklamaním zo strany rodičov alebo so svojim zlyhanim voči rodičom.
Pedagóg uvedie toto zadanie čo najvhodnejšie, aby to bolo hľadaním pravdy a zlepšovania vzťahov s rodičmi.
Píše každý/á, bez rozdelenia do skupín. Na záver dá pedagóg otázku, či chcú niečo z listu povedať susedovi, susedke. Môžu odmietnuť. List si môžu vziať domov.
Potom každý/á nakreslí na papier ľubovoľný obrázok, čo mu v tej chvíli napadne, a v 3-5 členných skupinkách po 10 min. každý predstaví svoje dielo. To má za cieľ uvolnenie po písaní listu, možno aj aby sa zdôverili, ak obrázok bol inšpirovaný listom pre rodičov.

1.2: Poznávame vlastných rodičov (In: Metodický materiál III k predmetu Etická výchova, Aktivity k 14. téme, s. 4-10)

1.3: Ktorá vlastnosť sa mi na otcovi/matke najviac páči, ktorú chcem mať aj ja
Vek: od 10 rokov
Čas: 20 min.
Pomôcky: Malý lístok papiera
Cieľ: vžiť sa do situácie svojej matky/otca a snažiť sa ich pochopiť; nastaviť sa na otvorenejšiu komunikáciu s rodičmi. Opačný postup, hľadanie negatívnych vlastností nepripustiť, bolo by to asi zraňujúce...

Trieda sa rozdelí do skupín po 4-5 a navzájom si zdieľajú svoje pozorovania a uvažovania. Každá skupinka zapíše (má každá zapisovateľa/zapisovateľku) tie vlastnosti, ktoré sa najviac vyskytli. Zo všetkých skupín vznikne banka dobrých vlastností, ktorú pedagóg uloží do krabičky ako "poklad triedy". Sú to vlastnosti, ktoré môžu byť pre každého/pre každú inšpiráciou.

1.4: Hľadáme balzám na ranu
Vek: od 14 rokov
Čas: 20 min.
Pomôcky: List papiera, pero
Cieľ: Zvýšiť empatiu detí v ich veku dospievania voči rodičom 

Mali ste niekedy situáciu, v ktorej vám bolo ľúto matky/otca, že ste ich zarmútili? Ako ste to dali najavo? Cítili ste, že to bolo ako balzám na ranu pre vašu matku/otca? Alebo sa vám to nepodarilo vyjadriť? Dalo by sa to ešte napraviť? Ako?
Zahrajte scénku polo-rozprávku, polo-skutočnosť v celej triede, potrebujete 2 dobrovoľníčky: Ide Červená Čiapočka, aby hľadala liek na rany, čo si ľudia v rodine aj neúmyselne navzájom spôsobujú. Dobrá babka korenárka, ktorá jej ide v ústrety, jej vtipne ponúka svoj tovar: skorocel na odreté kolená detí, šalviju na boľavé hrdlá od ich kriku, harmanček na pokazený žalúdok z neposlušnosti detí, hlohový kvet na vysoký tlak pre tvrdohlavosť detí a pod. a pod. Čevená Čiapočka vysvetľuje, o akú ranu ide a stále hľadá tú pravú rastlinu. Nakoniec babka korenárka navrhne: "Kytičku ruží tvojej mamke a k tomu prosba o prepáčenie. Pomôže?"
Na záver sa môže urobiť zhodnotenie, najradšej v malých skupinkách, ako sa scénka páčila, či sa v nej trocha našli.

II. skupina cvičení: Mám vzťah úcty a uznania k materstvu/otcovstvu

2.1: Ako sa môj organizmus pripravuje na materstvo/otcovstvo
Vek: od 10 rokov
Čas: 30 min.
Pomôcky: Predtlačený obrázok ľudského tela, ženy a muža.
Cieľ: Túto tému cvičení II. je vhodné ponúknuť pre deti od 10-12 rokov. Je vhodné hovoriť krátko, bez väčších detailov, o budúcich udalostiach v ich organizme, ktoré majú za cieľ pripraviť ich na tú najpodstatnejšiu a najcharakteristickejšiu skutočnosť ich života budúcej ženy, budúceho muža: na materstvo alebo otcovstvo. U dievčat menštruácia, u chlapcov polúcia.

Učiteľka predstaví im obidva prejavy ich organizmu v pozitívnom a radostnom svetle.Odkáže na preberanú látku v predmete biológia, ako sú ostatné systémy ľudského organizmu nastavené na dokonalé fungovanie, aby náš život bol zabezpečený a pripravený na najrôznejšie záťaže. Podobne a azda ešte podivuhodnejšie je to s reprodukčným systémom a orgánmi ľudského tela. 
A učiteľka povie základné informácie o menštruácii a polúcii, o psychických súvislostiach ich prežívania, o dôležitosti hygieny tela, vhodného obliekania ale aj hygieny duševnej: prijať tieto vlastnosti nášho tela s určitou hrdosťou; ich prežívanie dievčatám aj chlapcom pomôžu dozrieť v zodpovednosti za svoje zdravie a za svoje budúce poslanie vo svojej vlastnej rodine.
Potom si deti podľa návodu učiteľky schematicky vyznačia na obrázku tela ženy/muža miesta, ktorých sa menštruácia a polúcia týka. Pracuje každý/každá sám/sama. 
Je vhodné za domácu úlohu deti vyzvať, aby sa o tomto porozprávali doma s rodičmi, ak sa tak ešte nestalo.

2.2: Putovanie k mojim vlastným koreňom - alebo ako som vznikla/vznikol?
Vek: od 12 rokov
Čas: 45 min.
Pomôcky: List papiera, schémka ľudského tela a obrázok z knihy Wandy Papis: Kompas života, cvičenia pre mládež a rodičov (Vydalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, rok. 2004) s. 136 a139.
Cieľ: Zaujať deti dobrodružstvom vzniku ľudského života; ako je organizmus ženy a muža na to postupne pripravovaný a ako vo chvíli objatia muža a ženy, manželov, môže vzniknúť a začať sa rozvíjať konkrétny ľudský život (obrázok na s. 139 citovanej knihy). 
Deti si najskôr na papier každý/každá nakreslí schémku svojho tela a popíše si ho: farbu vlasov, očí, svoju výšku, hmotnosť; potom si napíšu, čo radi robia, čo ich baví, čo by raz chceli robiť. Keď to majú hotové, ešte si to raz prečítajú v tichosti pre seba. 
Podľa rôznych odborných prameňov a schémky učiteľ/učiteľka predstaví postupnosť krokov od pripravenosti vaječníkov ženy, uvoľnenie vajíčka, možnosť príchodu spermií až po zahniezdenie sa oplodneného vajíčka v sliznici maternice (1.-7. deň života oplodneného vajíčka).

Keď to deti vypočujú, potom pripíšu k svojim vlastnostiam na schémke napíšu tie isté vlastnosti obidvoch svojich rodičov. Teraz si môžu porovnať svoje hodnoty, vlastnosti a hodnoty, vlastnosti svojich rodičov a zhrnú: v čom som celkom svoj/svoja, v čom sa podobám na mojich predkov, na mamu a otca. Zhrnutím môže byť myšlienka o kolobehu ľudského života v generáciách, o myšlienke "ľudskej rodiny" v jej prirodzenej príbuznosti a rozdielnosti. 

2.3: Časový harmonogram začiatku môjho života
Vek: od 14 rokov
Čas: 25 min.
Pomôcky: List papiera, pravítko, tužka, lepidlo, vlastná fotka
Cieľ: Pomôcť deťom žasnúť, keď získajú predstavu, ako sa vyvíjali v čase vnútromaternicového života, 266-280 dní, 40 týždňov, 9 kalendárnych mesiacov.

Deti si pripravia na liste papiera položenom ležato časovú os v členení na tri úseky: v prvom sa rátajú medzníky rozvoja života na dni, v druhom na týždne, v treťom na mesiace.
Pedagóg predstaví najskôr celý harmonogram vzniku a rastu ľudského plodu, používa pritom minulý čas v osobnom vyjadrovaní za každéhožiaka/žiačku, a potom ešte raz zopakuje, aby si ti žiaci/žiačky mohli zakresliť pomocou symbolov, ktoré si zvolia.
Prvý deň života: vajíčko so vo vajcovode stretlo so spermiou a vzniklo oplodnené vajíčko. To bola chvíľa počatia, vznik nového ľudského života každého/každej z vás. Oplodnené vajíčko putovalo vo vajcovode a pôvodná bunka sa s obrovskou dynamikou delila na 2,4,8 atď. buniek. Po asi 7 dňoch sa zahniezdi v sliznici maternice, ktorá sa medzitým pripravila na jeho vyživovanie.
Ďalej až do 8. týždňa ste podľa odbornej terminológie dostali titul zárodok ( embryo). V tom čase sa diali úžasné veci:
Po uhniezdení v maternici sa vám začali tvoriť vnútorné orgány: 21. deň života vám začalo biť srdiečko a vyvinul sa vlastný krvný obeh, vaša krv sa už nemohla miešať s mamičkinou krvou.
V 4. týždni sa vyvinula nervová sústava, kosti, svaly a pohlavné orgány.
V 6. týždni sa vám formovala tvár, ruky, nohy.
Ďalej vám už nové orgány nevznikali, ale mocneli schopnosti už existujúcich orgánov a všetko na vás rástlo a rozvíjalo sa, aj telesné aj psychické schopnosti: 
V 8. týždni ste už hýbali rukami, nohami. 
V 11. týždni ste si už dokázali cmúľať prstík a začali sa vám rozvíjať reflexy dýchania.
V 12. týždni už boli vyvinuté všetky vnútorné orgány a väčšina z nich pracovala.
V 18. týždni (4,5 mesiaca) ste sa už veľmi intenzívne pohybovali a už bolo jasné, či ste dievča či chlapec.
Ďalej ste už vnímali nielen svet mamičkinho tela, jej radosť či smútok, ale aj svet zvukov vonku, mamičkin a ocov hlas, hudbu. A ďalej ste rástli a rástli.
A tak sa priblížil deň, keď ste s plačom prišli z plodovej vody a prítmia mamičkinho tela na vzduch a svetlo. A tá zmena nebola príjemná. Ale keď si vás mamička pritúlila do náručia, a bolo vám teplučko, prijali ste tú nevyhnutnosť, že budete žiť v celkom inom prostredí a pôjdete v ústrety veľkému dobrodružstvu ŽIVOTA ČLOVEKA.

Po opätovnom zopakovaní krokov, deti si zakreslia na časovej osi jedinečnú históriu začiatku svojho života a prilepia svoju foografiu. Za domácu úlohu deti ukážu ento nákres doma rodičom a poprosia ich o nejaký detail, "ako to bolo, keď som bola/a malý/á.


2.4: Ako sa moji rodičia podieľali na mojom rozvoji
Vek: od 10 rokov
Čas: 20 min.
Pomôcky: List papiera, pero
Cieľ: Pomôcť deťom uvedomiť si, že mama a otec sa obidvaja spoločne podieľajú (alebo mali by sa posieľať ) na rozvoji dieťaťa. 

Pani učiteľka/pán učiteľ to uvedie asi takto: Dieťatko vo svojom prvom a druhom roku života sa dokáže naučiť obrovské množstvo vecí a splniť veľké množstvo rozvojových úloh. Postupne sa začína rozhliadať po svojom okolí, rozoznávať blízku osobu mamy alebo otca, ktorí sa mu prívetivo prihovárajú, učí sa používať svoje rúčky, ktoré sú jeho očiam najbližšie, pohybovať nožkami, obracať sa z chrbta na brucho a opačne. Cvičí si svoje hlasivky, najskôr len tak, potom zámerne a podľa rôznej svojej nálady rôzne, a nakoniec začína vyrážať určité slabiky, potom opakuje celé slová až sa naveľa naveľa naučí hovoriť. Kým sa naučí chodiť, musí najskôr vedieť dobre sedieť alebo aspoň dobre sa pohybovať po štvornožky po zemi a nakoniec chodiť. To je veľké víťazstvo dieťatka i rodičov.
Tu je dobré, aby deti spontánne vymenúvali spolu s pedagógom, čo všetko sa za prvé dva roky života dieťa dokáže naučiť, nacvičiť. Pre dobrú náladu triedy je možné pozvať niekoho, dievča alebo chlapca, kto by predvádzal všetky menované rozvojové úlohy malého dieťatka na karimatke na zemi.
Na záver nech deti zapíšu na papier tie rozvojové úlohy, koré voči dieťaťú od jeho narodenia podľa zákonov prírody rozvíja skôr matka a tie, ktoré rozvíja viac otec a tie, čo môžu rodičia robiť na striedačku. Výber rozvojových úloh hovorí pedagóg a deti do troch stĺpčekov, označených "otec", "mama", "obidvaja spolu alebo na striedačku" robia čiarky za matku, krížiky za otca a malý krúžok za obidvoch spolu či na striedačku.
Rozvojové úlohy:
Počatie, narodenie, pitie mlieka, odchod zbytkov jedla z tela, umývanie, kŕmenie jedlom, cvičenie celého tela, prvé kroky a vzpriamená chôdza, uchopenie hračiek, radostný krik, radostné vnímanie mamy, otca, súrodencov, vnímanie vecí okolo seba, rozlišovanie tvarov, farieb a tvrdosti vecí okolo, vnímanie pekných vecí, kvetov, slnka, mesiaca a hviezdičiek na oblohe.
Na záver deti v skupinkách po 4-5 hodnotia, ako a v čom sa mama a otec zaslúžia o to, že z maličkého bábätka sa stane šikovný a samostatný človek, ktorý sa vie tešiť zo života a toľko zaujímavých vecí sa dokáže naučiť.

2.5: Ako vnímam mamy a otcov okolo seba?
Vek: od 13 rokov
Čas: 20 min.
Pomôcky: List čistého papiera a pero
Cieľ: Uvedomiť si, že materstvo a otcovstvo sú veľmi cenné hodnoty, ktoré si zaslúžia úctu aj od neznámych ľudí, nielen vo vlastnej rodine.

Pedagóg toto cvičenie vhodne uvedie a vyzve deti, aby si zapisovali otázky a potom ku nim pripojili odpovede: Keď stretnete matku/otca s kočíkom a okolo neho 3 a viac detí, čo vás napadne?

1/ Ak sú deti čisté a pekne oblečené?
2/ Keď sú deti menej čisté alebo ledabolo a chudobne oblečené?
3/ Keď sú deti a rodičia Rómovia?
Buďte, prosím, pravdiví.

Po dopísaní odpovedí sa deti rozdelia do skupiniek po 5 členoch/členkách a rozprávajú sa, ako to vnímajú, prípadne si povedia svoje skúsenosti. Potom sa podelia skupinky so svojimi zisteniami s celou triedou. 
Pedagóg uzavrie debatu v skupinkách nenápadným zmapovaním prevládajúcich názorov a vyjadrí to 

2.6 - 2.7: Rozbor posolstva dvoch legiend
Vek: od 10 rokov
Čas: 30 min.
Pomôcky: text dvoch legiend "Keď Boh tvoril matku" a "Keď Boh tvoril otca" (prílohy č. 13 a 14, s.103-105 In: Zborník metodických cvičení Výchova k manželstvu a rodičovstvu, MPC Bratislava 2006).
Cieľ: Pomocou vnímania umeleckého pohľadu 2 legiend na pozíciu matky a otca, porovnávať s realitou života a s túžbou každého dieťaťa, a uvedomiť si prirodzenú autoritu rodičov, danú ich prirodzeným nasadením sa za starostlivosť o svoje deti.

Pedagóg spolu s triedou nahlas prečíta text najskôr prvej legendy, potom druhej. Nechá chvíľu ticha na rozmýšľanie. Rozdelí triedu do skupín po 4-5 osôb so zadaním niekoľkých otázok:
- Aký literárny útvar je legenda?
- Čo je posolstvom týchto dvoch legiend?
- Napriek spoločnej zodpovednosti obidvoch rodičov za výchovu a starostlivosť o deti považujete deľbu zodpovednosti otca a matky v legendách za vhodne vyjadrenú, správnu? 
- Aké vlastnosti by mal mať podľa vás dobrý otec dnes?
- Aké vlastnosti by mala mať podľa vás dobrá matka dnes?

Každá skupina pripraví odpovede písomne za celú skupinu spolu a prednesie v triede.
Pedagóg urobí vhodný záver diskusie.


III. Spoločenský rozmer materstva/otcovstva 

3.1: Čo prinášajú pre spoločnosť dobrí otcovia a dobré matky?
Vek: od 13 rokov
Čas: 25 min.
Pomôcky: papierové menšie krabičky (napr. od liekov?) pre každú skupinu a množstvo malých lístočkov, pero 
Cieľ: Pomôcť deťom, aby dokázali pochopiť, ako sú mamy a otcovia dôležití pre celú spoločnosť, v ktorej žijú: dobre sa starajú o deti a vychovávajú ich, aby boli zdravé, priateľské a pomáhajúce druhým ľuďom, dokázali sa v školách dobre pripraviť na prácu v zamestnaní a tam svoju prácu robiť dobre, zodpovedne pomáhať ľuďom, kde sa dá... 

Rozdeliť deti do skupin po 4-5 a každá skupina dostane krabičku a lístočky. Každá skupina porozmýšľa, aké poklady vznikajú v dobrej rodine, kde sa rodičia o deti pekne starajú: po vzájomnej dohode názvy tých pokladov píšu na lístočky a vkladajú do krabičky. Keď vyčerpali námety pani učiteľky/pána učiteľa aj svoje z vlastnej skúsenosti, ukončia hľadanie pokladov a odovzdajú krabičku - pokladnicu.
Pedagóg vyberie lístočky z pokladníc a porozkladá ich po stole. Dvaja-traja dobrovoľníci/dobrovoľníčky lístočky utriedia tak, aby rovnaké poklady boli na jednej hromadke a potom vyhlásia všetky nájdené poklady, čo vznikajú, rastú v dobrých rodinách.

Na záver možno viesť v celej triede hodnotiacu diskusiu: Myslíte, že je správne, aby nielen vlastné deti, ale aj vláda alebo parlament občas nejako pochválili dobrých rodičov? Prečo áno? Prečo nie? Je dôležité, aby verejné orgány nejako pomáhali rodičom pri ich starostlivosti o deti a pri ich výchove? Ako napríklad? (Budovať v obciach, v mestách, na dedinách ihriská pre deti; chudobnejším rodičom prispieť aj peniazmi na školské potreby alebo stravu v škole; v rozhlase, v školách alebo inde zakladať poradne pre rodičov, keď si v niečom nevedia rady a pod.)

3.2: Ako vplývajú rôzne ideológie a náboženstvá na vnímanie hodnoty materstva/otcovstva? 
Vek: Od 14 rokov
Čas: 20 min.
Pomôcky: List papiera a pero
Cieľ: Umožniť deťom pochopiť, že žijeme v dobe veľkej rôznosti názorov aj na celkom pirodzené a samozrejmé veci. A tie názory sa potom predstavujú v médiách, ponúkajú sa na internete, v školách, v knihách a pod.

Učiteľ/učiteľka uvedie krátko pluralitnú situáciu v našej európskej civilizácii:
Ideológie:
Feministická ideológia zdôrazňuje, aby ženy, podobne a pokiaľ možno v rovnakej miere ako muži, sa mohli venovať platenéj práci, politike a pod. Materstvo sa chápe ako jedna z mnohých priorít žien a možno ako posledná v poradí dôležitosti.
Liberálna koncepcia sexuálnej výchovy zdôrazňuje sexuálne a reprodukčné práva každého človeka, možnosť používať antikoncepciu ako ochranu pred počatím dieťaťa ako prejav zodpovedného prístupu a právo ženy ukončiť tehotenstvo z akéhokoľvek dôvodu. Zdôrazňovanie antikoncepcie posúva materstvo a otcovstvo skôr do polohy neželaného stavu.
Konzervatívna, na hodnotách rodiny založená koncepcia sexuálnej výchovy zdôrazňuje zodpovedný prístup k sexualite v zmysle zodpovednosti aj za možné počatie dieťaťa, a odporúča žiť sexuálne až v trvalom vzťahu, ktorý je pre materstvo a otcovstvo a pre narodenie dieťaťa optimálny. Odmieta násilné ukončenie tehotenstva potratom.
Náboženstvá:
Všetky náboženstvá prevažujúce v našom kultúrnom prostredí, kresťanské, židovské, moslimské, majú veľkú úctu voči materstvu a otcovstvu a nesúhlasia s ukončením života potratom v tele matky.
Všetjky tieto tri náboženstvá považujú za správne počkať so sexuálnou aktivitou mladých do obdobia osobnostnej zrelosti a trvalého vzťahu, považujú sexualitu ako dar, na ktorý je treba dozrieť, aby bol zdrojom šťastia pre mužov a ženy a budoval láskyplné prostredie pre ich deti.

Úlohou detí v skupinkách bude: vyhodnotiť, podľa svojho poznania a vnímania, či v masmédiách a im dostupných prameňoch prevláda podpora materstva a otcovstva nad nepodporou alebo opačne. A čo to asi znamená pre budúcnosť európskej civilizácie, už toho času nazývanej "Európa chudobná na deti":
Hovorcovia za skupinky povedia svoj pohľad do budúcnosti. Učiteľka/učiteľ urobí podľa toho záve cvičenia.


3.3: Môže vplývať aj ponuka hračiek na vnímanie hodnoty materstva?
Vek: 12 rokov
Čas: 15 min.
Pomôcky: bábika, dáma "Barbie", líst papiera, pero
Cieľ: Dať deťom možnosť, aby dokázali odlíšiť zmysel hry s bábikou, ktorá má podobu bábätka, ktorú možno v roli mamy "akože" kŕmiť, prebalovať do perinky, umývať, kočíkovať a spievať jej pesničky na spanie a hry s "Barbie", ktorá má tvar tela dospelej ženy, ktorú možno česať, obliekať do nových a nových šiat, je nelogické ju dať do kočíka, a nelogické je sa pri nej cítiť "akože" jej mama.

Pedagóg vyzve deti, aby si vytiahli obe hračky na stolík a na papieri si do dvoch stĺpčekov pod seba písali, ako sa s jednou a druhou hračkou hrávajú a ako sa im ktorá hra páči.
Potom si susedky, (susedia chlapci sa nemusia zapojiť, lebo ku hre s bábikami majú iný postoj) spolu rozprávajú o hre s bábikami. 
Vyzveme dievčatá, aby o svojom objave sa doma porozprávali s mamičkou a otcom.

3.4: Koho sa týka "právo" na potrat?
Vek: Od 14 rokov
Čas: 20 min.
Pomôcky: žiadne, iba triezve a kritické myslenie
Cieľ: Pomôcť deťom triezvo a kriticky chápať rôzne deklarované "práva"

Učiteľka/učiteľ položí otázku celej triede a deti v skupinkách hľadajú na ňu odpoveď: "Keď sa v súvislosti s potratom povie "žena má právo na potrat", aké posolstvo sa tým vyjadruje voči mužom, voči ženám, voči deťom?
1/ Voči mužom:
Oni sú zbavení zodpovednosti za počaté dieťa?
Ako sa rozdelí vzájomná doterajšia jednota ženy a muža vzťahom k novému životu? 
Aké sú možnosti pozitívneho rišenia? (spoločne hľadať riešenie, ako odstrániť prekážky pre prijatie dieťaťa; dať dieťa do adopcie? do hniezda záchrany?

2/ Voči ženám:
Dostane žena dosť informácií, čo potrat znamená pre celý reprodukčný systém jej tela, pre jej dieťa, pre jej budúce zdravie?
Ako sa dá ju podporiť v pokračovaní jej materstva?
Voči deťom:
Je možné zmeniť počas tehotenstva odmietavý vzťah k dieťaťu na prijímajúci?
Ako je nutné pomôcť matkám, ktoré sú vo finančných ťažkostiach?

Každá skupinka si zvolí koho z tých 3 bude obhajovať. Na záver každá skupinka si zvolí hovorcu (sú potrební 3 hovorcovia/hovorkyne) a tí budú hovoriť v mene matiek, otcov, detí.
Na záver pedagóg uzavrie obhajobu podľa svojho svedomia.


3.5: Deľba práce matiek a otcov v rodine ako spoločenský problém
Vek: od 12 rokov
Čas: 20 min.
Pomôcky:
Cieľ: Pomôcť deťom hlbšie pochopiť nevyhnutnosť spolupráce medzi otcami a matkami pri súčasnom spôsobe života

Vytvoríme dve skupiny: jedna sú mamičky, ktoré majú deti, druhá sú otcovia, ktorí majú deti. A každá z nich háji svoje práva z jedného zo 4 kútov triedy:
- právo na možnosť venovať sa deťom,
- právo mať čas na svoje záľuby,
- právo mať vôbec nejaký voľný čas,
- právo na prácu v zamestnaní,
- právo môcť prijať ďalšie deti a uživiť ich.

Záver diskusie zhrnie pedagóg a spýta sa detí, čo pri tej obhajobe pochopili.

3.6: Rozmýšľanie o súvislostiach
Vek: od 12 rokov
Čas: 20 min.
Pomôcky: List papiera, tužka, farebné tužky

Pedagóg napíše na tabuľu tieto slová: sexualita, vernosť, plodnosť, detstvo, radosť, sklamanie, zodpovednosť, muž-otec, zmysel života, manželstvo, žena-matka.
Tieto slová má každý žiak/žiačka zaniesť na papier graficky tak, aby z ich postupnosti sa dali vytvoriť tri vety s nejakou podstatnou výpoveďou o človekovi, mužovi či žene.

Rozdelí triedu do skupín po 4-5 osôb a vyzve ich, aby spoločne zhodnotili súvislosti, ktoré si každý/každá naznačili. Ktorá skupina chce, môže to predniesť celej triede.
Na záver sa pedagóg opýta detí, že sa im páči hľadať súvislosti medzi pojmami, aby našli podstatu problému, ktorý ich spája.


Terézia Lenczová
V Bratislave 15. X. 2007

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.