E

Mgr. Denisa Šoltésová

Od roku 1996 lektori občianskeho združenia ACET SR zbierajú skúsenosti zo škôl rôzneho typu, rôzneho miesta, mesta, rôzneho osadenstva. Aj keď su rozdiely minimálne, vždy je to práca s mládežou plnou života, očakávaní, ideálov, ale i sklamania.
Od prvého momentu, ako vstúpi lektor do teritória triedy, sa snaží zachytiť atmosféru. Často vstupuje na novú pôdu prvýkrát, pohľady sú skúmavé, od hlavy až po päty je zhodnotený mládežníckou kultúrou.
Nasledujú prvé slová, získavanie pozornosti, kontakt.
Taká rôznorodá zmes ľudského potenciálu, chlapci, dievčatá, unavení, plní energie, frustrovaní i plní očakávaní.
Čo je vlastne cieľom preventívnej prednášky o sexualite a AIDS?Zakázať? Napomínať? Vnucovať? Tieto formy nezaberajú, to vieme dávno, ale čo potom zaberá?
Informovať a ponúknuť možnosti, ktoré možno doviesť do logických dôsledkov. Byť rovnocenným partnerom s dávkou skúseností často pomáha – ktosi raz povedal, že byť dobrým príkladom nie je jedna z možností, je to jediná možnosť ako niekoho ovplyvniť. 
Ak v praxi slová súhlasia s činmi, v mladom človeku narastá dôvera a posilnenie v to, že niečo, čo sa zdalo nemožné, možné je.
Alebo inak – „vodu káže, víno pije“ je také bežné a štandardné, že je výnimočné stretnúť niekoho, kto vodu káže a aj ju pije.
Stavanie vzdušných zámkov o dokonalej osobnosti tiež nie je riešením, pretože každý učiteľ, pedagóg je predsa iba človekom, ktorý robí chyby, ale práve preto, aké povolanie si vybral, by sa mal snažiť byť vzorom v mnohom, a to v čo najväčšej miere.
A možno presne o to ide, byť človekom, normálnym, s chybami, a predsa s obrovskou snahou byť lepším a ochotným ísť za svoje hranice. Takže osobnosť pedagóga a nielen pri chúlostivých osobných témach, je prvým úspechom, alebo neúspechom.
Druhým krokom k úspešne zvládnutej prednáške je nechať priestor. 
Aj napriek mnohoročným skúsenostiam a množstvu prečítaných kníh sa v triede nachádzajú ľudia, ktorí môžu obohatiť aj samotného pedagóga. Priestorom pre nich vytvárame priestor aj pre seba, aby sme aj napriek príprave a snahe pomôcť naozaj spoznali smer záujmu, smer problémov, či nezodpovedaných otázok mladého človeka.Veľmi ľahko sa totiž môže stať, že budeme hovoriť o tlaku z okolia pri predčasnom sexuálnom styku, pričom oni už dávno riešia morálnu otázku potratovosti v praxi. Podľa otázok vidíme, nad čím premýšľajú, čím sa boria, čo ich mení.
Priestor k vyjadreniu ich názorov a flexibilita pedagóga je teda veľmi dôležitá súčasť. 
Tiež vyhnúť sa hodnoteniu názorov mladého človeka. Vieme, že osobnosť mladého človeka sa vyvíja, rastie, čo je dnes názor, je zajtra spochybnené a napozajtra už zo skúsenosti vymenené za iný názor.
Na prednáške sa často stane, že „triedni šašovia“ vykríknu čokoľvek, len aby zaujali,vzápätí sa im dostane šťavnatých prívlastkov z vlastných radov a okrem iného, koľkokrát sme počas svojich prednášok hneď vzápätí zistili, že to bola strašná blbosť aj napriek tomu, že to vyznelo tak veľmi presvedčivo?
Učíme sa celý život, aj napriek tomu, že učíme.
Pracovať s kolektívom si vyžaduje podchytiť vodcu i outsidera triedy.
Zo skúseností vieme, že pracovať s kolektívom jednej triedy je efektívnejšie ako „zosmečkovať“ triedy spolu. Spojiť viac tried sa oplatí, ak ide o veľkú mediálnu prezentáciu daného problému, či už formou premietania filmu, alebo powerpointovej prezentácie sprevádzanou hodobnými efektami.
Práve pri „zosmečkovaní tried“ stratíme osobný podtón, pretože Ferovi z 2.A sa páči Jana z 3.C bude mu úplne jedno či je to prednáška o vzťahoch, alebo o potápaní, jednoznačne bude chcieť potenciálnu partnerku zaujať. 
Alebo sa môže stať presný opak, nastane hrobové ticho, len aby nikto nepovedal nejakú hlúposť, o čom by sa nasledujúci týždeň rozprávalo po celej škole.
Kolektív, ktorý je na seba zvyknutý, pozná svojich jedincov, a preto je pravdepodobné, že ostanú sami sebou, bez ohľadu na to, aký pedagóg do triedy vstúpi. 
Zo skúseností vidíme veľký rozdiel u študentov na základných a stredných školách. 7. a 8. ročníky ZŠ sa zameriavajú na technickú stránku sexuality. Typické sú otázky typu, aký veľký by mal byť pohlavný úd, aby bola žena spokojná. Logická postupnosť a vyvodenie dôsledkov ich až tak veľmi nezaujíma. V tomto prípade sú veľmi efektívne konkrétne príbehy ľudí, hry, humor a prijatie. Často dostanú chlapci záchvat smiechu, už iba pri vyslovení slova „ kondóm“.
Vidíme obrovskú potrebu začať pracovať už na základných školách, pretože žiaci začínajú s pohlavným stykom predčasne, bez toho aby si uvedomovali dôsledky svojich rozhodnutí.
Naproti tomu stredoškoláci sa snažia ísť na podstatu veci, hľadajú a začínajú skúmať svoje motívy, vedome sa snažia niektoré veci meniť, otázky sú vecné.
Humor. Podať aktuálne problémy, ponúknuť možnosti na ich vyriešenie humorným spôsobom je pre mladých atraktívne. Neznamená to zľahčiť danú problematiku, iba zmeniť formu, aby sme čo v najväčšej miere zabezpečili efektivitu výsledku. Nemáš rád jablko, pretože je celé červené? Tak ho môžem ošúpať, aby si zistil, že jablko je chutné. A nie je iba chutné, ale aj zdravé a keby si ho jedol, predídeš niektorým ochoreniam.
Nezabúdajme, že nenesieme zodpovednosť za rozhodnutia mladých ľudí, to je ich úloha. Ale ak sme sa rozhodli svojím životom, svojou snahou a rozhodnutiami ovplyvniť smer, akým sa mladý človek vydá, tak na sebe potrebujeme neustále pracovať. Prajem Vám veľa úspechov a nielen pri šúpaní jabĺk.


ACET SR, O. Z., (AIDS, Care, Education, Training)
V rámci nášho projektu priebežného vzdelávania učiteliek/učiteľov Výchova k manželstvu a rodičovstvu - sexualita v slobode a zodpovednosti (2002-2005) členovia tohto združenia animátorov mládeže realizovali 520 hodín prednášok a diskusií na školách, ktoré si ich pozvali. Tieto stretnutia mali veľmi pozitívny ohlas medzi deťmi a mládežou i zo strany vedení škol.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.