2. monotematický seminár k VMR pre pedagógov

Seminár nadväzuje na priebežné vzdelávanie pedagógov „Výchova k manželstvu a rodičovstvu – sexualita v slobode a zodpovednosti“ v rozsahu 90 hod. (2002-2005), zamerané na výchovu k zodpovedným partnerským vzťahom.

Téma bola zvolená na základe ankety medzi absolventmi priebežného vzdelávania.

I. Prednáška:
INŠTITÚCIA MANŽELSTVA V SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI 
Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc. 
FMFI UK Bratislava, FF TU Trnava 

        PREDNÁŠKA SA NACHÁDZA V ČASTI "ČLÁNKY"


METODICKÉ CVIČENIA
(určené pre žiakov/žiačky posledných dvoch ročníkov ZŠ a pre SŠ)
Ing. Terézia Lenczová, CSc., Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo

Niekoľko myšlienok úvodom k tvorbe metodík:

Podstata manželstva (Z. č. 36/2005 Z.z)
Ide o citom a vôľou (prirodzene) motivovaný celoživotný záväzok vekom a sociálne zrelých dvoch ľudí, muža a ženy, k intímnemu, ekonomickému a kultúrnemu vzájomnému a rodinnému spolužitiu. Tento súkromný a osobný záväzok má prejav aj verejnej deklarácie a akceptácie ako právny základ rodiny.

Čo napomáha vznik a trvanie takto chápaného manželstva
- osobnostná zrelosť ku vzťahom,
zážitok pozitívnej skúsenosti manželstva vo vlastnej východiskovej rodine,
ochota a schopnosť budovať a rozvíjať vzťah lásky v rôznych premenlivých a aj náročných životných okolnostiach (príchod detí, zdravotné problémy, zvádzanie k nevere ai.),
schopnosť počúvať, viesť dialóg, dokázať sa zjednocovať a dokázať strácať pre lásku niečo zo svojho ja,
ekonomická a sociálna pripravenosť a aspoň základné životné podmienky pre manželské spolužitie,
ai.

Čo brzdí vznik a trvanie takto chápaného manželstva
skoré sexuálne debuty a ich vplyv na rozvoj osobnosti mladého človeka,
zranenia z nezrelých vzťahov,
názory rovesníckych skupín spochybňujúce akýkoľvek trvalý záväzok,
spoločenská klíma hedonizmu,
spoločenská klíma totálnej akceptácie rozvodov,
mýtus, že sa dá budovať vzťah s použitím “zadných dvierok”, s možnosťou zutekať z neho kedykoľvek,
mýtus, že je človeka dôstojné “odskúšavať” si toho druhého ako nejaký spotrebný predmet,
strata chápania sexuálneho vzťahu ako snubného, záväzného a jedinečného vzťahu vplyvom kultúry volného sexu, vplyvom masívnej ponuky antikoncepcie mládeži,vplyvom ideológie “sexuálnych práv” bez osobnostnostnej zodpovednosti, s výnimkou “ochrany” proti AIDS.

Očakávania a výskumne overené plody manželstva
Citová a intímna pohoda manželov,
väčší predpoklad zachovania psychického a fyzického zdravia (bulletin Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes, č. 7)
dieťa/deti ako plod vzájomnej lásky a spoločnej starostlivosti,
manželstvo ako škola komunikácie, spolupráce, zjednocovania sa, tvorivosti lásky
ai.

Pohľad viacerých vedných disciplín na inštitúciu manželstva
- sociológia (index hodnoty manželstva a jeho spoločenské súvislosti – výskum TU v Trnave, prof. J. Matulník)
- demografia (doc. K. Pastor)
- právo (USA – prof. Coolidge – bulletin Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes č. 4 a 5)

Pohľad verejných politík na inštitúciu manželstva
Štátna rodinná politika a komunálna rodinná politika na podporu rodín
Sociálna politika – sanácia aj porozvodových situácií občanov

Metodiky k tejto téme majú za úlohu:
predstaviť aktuálnosť témy pre vek -násťročných,
viesť k pochopeniu, že trvalý vzťah je prirodzenou schopnosťou človeka, ale sa musí trvalo a spoločne budovať,
dať deťom a mládeži pochopiť, že manželstvo je aj vec verejná a mala by byť vysoko cenená – kvôli deťom, kvôli ochrane dospelých účastníkov vzťahu, kvôli medzigeneračnej solidarite,
naznačiť aj širšie spoločenské (systémové) súvislosti destabilizácie rodín, ktorú podporuje spochybňovanie dôležitosti manželskej zmluvy ako právneho základu rodiny a spochybňovanie reálnej možnosti celoživotného, v každej fáze života obohacujúceho, vzťahu muža a ženy,
hájiť dôležitosť manželstva voči hodnotovej svojvôli postmoderného človeka: v mene detí – ich zmyslu života ( so stratou lásky rodičov strácajú pevný bod); v mene žien, ktoré destabilizáciou rodín sú viac ohrozené a zaťažené; v mene mužov, ktorí stratou schopnosti trvalo milovať strácajú niečo zo svojej mužnosti.

Metodiky členíme podľa zamerania na tri aspekty:

I.Je ohrozené (skreslené) správne pochopenie inštitúcie manželstva v očiach mladých?

1: Aký obraz ponúka svet dospelých deťom a mládeži?
Cieľ metodiky: Dať deťom a mladým pochopiť a kriticky rozlišovať, podporiť ich kritické myslenie, čo a ako im prezentuje okolie, vrstovníci, verejná mienka v médiách masovej komunikácie, správanie dospelých tieto tri dôležité pohľady na život: 
vzťah muža a ženy,
zmysel života,
stupnica hodnôt
Stupeň: II. ZŠ, SŠ
Čas trvania: 20 min.
Pomôcky: Hárok papiera a pero
Postup: Nastoliť tento problém, ktorý je uvedený v cieli metodiky, aby deti v skupinkách posúdili, ako to oni vnímajú. Pozor, aby sme im nepodsúvali naše hodnotenia, naše pohľady na vec. Ide o umenie voliť správne otázky.
Potom hovorcovia skupiniek prednesú ich hodnotenie a pedagóg uzavrie prehľadom ich názorov a hodnotení. 

2: Dišputa dvoch filozófov/filozófiek

Cieľ: Pomôcť mladým ľuďom rozlíšiť dva pojmy, ktoré sa niekedy nevhodne zamieňajú: individualita a individualizmus. Individualita je vlastnosť človeka byť sebou, byť originálny, mať hrdosť na svoje názory, ktoré dokáže obhájiť rozumnými argumentami, nesprávať sa stádovo, byť osobnosťou, dokázať plávať proti prúdu a proti zaužitým klišé v spoločnosti. Individualizmus je skôr spoločenská ideológia, ktorá hlása určitú suverenitu jednotlivca, prioritu jeho vlastných záujmov, bez ohľadu na potreby a záujmy druhých ľudí (napríklad členov rodiny, pracovného kolektívu, či iných spoločenských skupín), slobodu jednotlivca skoro absolutizuje a tak narúša mnohé potrebné spoločenské väzby. Má úspech o. i. aj preto, že sa zamieňa s pojmom individualita. A kto by nechcel byť osobnosťou, silnou individualitou?
V dišpute si obidvaja vymedzia obsah svojho pojmu a ponúkajú ho ako dôležitý postoj, uvádzajú príklady pre aj proti: napríklad silná individualita neletí s každou módnou novinkou, s každou ponukou v obchode, lebo má svoje kritéria voľby, čo si kúpi. Ten/ta, ktorý háji koncept individualizmu, hovorí, ako má každý človek právo sa presadiť, nebyť pod nadvládou niekoho, užívať si života, konzumu, pôžitkov rôzneho druhu.
Každá strana môže využiť aj možnosť kritizovať tú druhú stranu, skúša ju vyradiť z diskusie, aby zvíťazila jeho predstava, a tak vyhrať dišputu.
Stupeň: SŠ
Čas trvania: 30 min.
Pomôcky: hŕbka voľných listov papiera, dve nápadité pokrývky hlavy pre diskutujúcich, dve stoličky alebo niečo na spôsob rečníckeho pultu.
Postup: Pedagóg pozve dvoch/dve dobrovoľníkov/dobrovoľníčky, aby pred triedou zahrali scénku stredovekej vedeckej dišputy. Bola to obvyklá prax na akademickej pôde riešiť alebo predstaviť nejaký problém verejnou disputou dvoch zástancov rôznych pohľadov na nejakú odbornú otázku. V našom prípade: či je správnejšie používať pojem individualita alebo individualizmus a v akých súvislostiach ich používať. Každý z dišputujúcich má iný názor, uvádza príklady na jeho ozrejmenie a podporu.
Pedagóg kde tu, ak je treba, usmerňuje dišputu, aby smerovala k vytýčenému cieľu. Na záver nechá triedu hodnotiť zmysel takých diskusií, lebo nejasnosť pojmov nielenže mätie ľudí, ale aj umožňuje ich manipuláciu. Na záve zhodnotí prínos tejto konkrétnej dišputy s ohľadom na tému manželstvo, trvalý manželský vzťah, kde každý deň musia jeden druhému ustupovať a vzájomne si vytvárať priestor pre rozvoj, svoju individualitu rozvíjať na rvalom vzájomnom dialógu. A pochváli učinkujúcich.

3: Manželstvo v histórii ľudstva
Cieľ: Predstaviť mladým ľuďom pomocou troch citátov hodnotu manželstva a dať im priestor rozmýšľať o ich obsahu a porovnávať.
Stupeň: 8.a 9. trieda ZŠ, SŠ
Čas trvania: 20 min.
Pomôcky: Papier s uvedenými tromi citátmi, alebo ich nadiktovať, aby si ich zapísali a papier na písanie kratkej slohovej úlohy.
Postup: Pedagóg poskytne deťom tieto tri citáty:
a/ “Ak si už vynikol, založ si domácnosť. Miluj svoju ženu vrúcne, ako sa sluší. Rob ju šťastnou po celý svoj život.” Prameň: naučenia Ptahotepa, Stará ríša Egypta, medzi rokmi 2680-2190 pred Kristom.

b/ Farizeji prišli k Ježišovi a pokúšali ho otázkou: Je dovolené mužovi prepustiť manželku pre akúkoľvek príčinu? Odpovedal im: Či ste nečítali (v Biblii, pozn. T.L.), že od počiatku ich Stvoriteľ učinil ako muža a ženu? Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k svojej nmanželke a budú dvaja jedným telom. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Prameň: Matúšovo evanjelium, 19, 3-6

c/ Právnická komisia talianskeho Senátu začala minulý týždeň rokovať o kontroverznom návrhu zákona o tzv. zväzkoch de facto. Ide o právnu podporu nemanželského spolužitia - či už v heterosexuálnej alebo v homosexuálnej podobe. Predseda Únie katolíckych právnikov Giuseppe Dalla Torre k návrhu o. i. povedal: “Princíp rovnosti môže byť porušený nielen rozličným zaobchádzaním v rovnakých prípadoch, ale aj rovnakým zaobchádzaním v rozličných prípadoch. Dnes nie je pochýb, že voľné spolužitie – či už heterosexuálne alebo homosexuálne – sú diametrálne odlišné od rodiny”. Hlavnou odlišnosťou podľa neho je neschopnosť alebo neochota mimomanželských zväzkov preberať zodpovednosť za odovzdávanie života, výchovu, výživu, ďalšiu starostlivosť a vzájomnú pomoc v duchu solidarity. Manželia však všetky tieto záväzky verejne a slávnostne berú na seba. 
Iná kritická výhrada: “Osobitný zákon na ochranu spolužijúcich osôb nie je potrebný. Som právnik, pozrel som si existujúce zákony a môžem povedať, že v súčasnosti im nič nechýba” (Elio Sgreccia, Pápežská akadémia pre život).
Prameň: správa z tlače, marec 2007
Na záver: Pedagóg požiada žiakov, aby napísali krátky sloh v rozsahu maximálne 10 viet, hodnotiaci z nadhľadu tieto tri citáty o manželstve. Keď skončia, vyzve 4-5 ochotníkov, aby svoj sloh prečítali. Potom trieda spoločne hodnotí tému slohu.


4: Ako odlíšiť manželstvo a voľné spolužitie?
Cieľ: Pomôcť mladým ľuďom pochopiť rozdiel medzi manželskou zmluvou pre celoživotné spolužitie a voľným spolužitím.
Stupeň: SŠ
Čas trvania: 20 min.
Pomôcky:
A/ Text § 1 Zákona o rodine č. 36 z roku 2005 Z.z. (v Čiastke 20)
Tento text znie:
(1)Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)Účelom manelstva je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí.
(3)Muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len “snúbenci”) majú vopred poznať navzájom svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav.
B/ Pokus o definovanie spolužitia, ktoré sa v rôznych krajinách presadzuje pod úplne novým právnym inštitútom “registrované partnerstvo”:
Registrované partnerstvo muža a ženy alebo osôb rovnakého pohlavia je právny nástroj na istú stabilizáciu spolužitia osôb, ktoré odmietajú alebo nemôžu prijať (v prípade osôb rovnakého pohlavia) záväzok trvalého vzťahu v podobe manželstva, a požadujú právne výhody manželskej zmluvy.

Postup: V závislosti od veku žiakov/žiačok pedagóg môže postupovať rôzne:
Napríklad v posledných triedach ZŠ prečíta dva texty a spýta sa detí, mladých, čo im to hovorí a otvorí tak diskusiu.
Vo vyšších triedach mladí ľudia už poznajú šišie súvislosti úsilia lobby skupín o registrované partnerstvo. S nimi je možné hľadať kritérium pre porovnanie týchto dvoch právnych inštitútov: prastarého inštitútu manželstva a novo formulovaného a presadzovaného inštitútu registrované partnerstvo: bezpečie lásky a perspektíva detí; stabilita budúcnosti pre ženy; zachovanie miery pôrodnosti a obmeny generácií v spoločnosti ai.
Možno sa dá otvoriť aj téma o vzťahu slobody a zodpovednosti človeka za seba a za partnera/partnerku, ktorého/ktorú k sebe pripútal/a.
Alebo sa pokúsiť hľadať osobné či spoločenské príčiny odmietania dlhodobého záväzku manželstva, ktorý je doteraz spoločnosťou odobrený, vážený a preferovaný: osobné napríklad: strach zo záväzku, pohodlie, ľahostajnosť, prázdnota ducha, nezodpovednosť? Spoločenské: napríklad totálne akceptovanie rozvodu ako normálnej situácie a nie ako iste zlyhanie jedného, možno i obidvoch partnerov; nevyvážené prezentovanie individuálnych práv jednotlivcov na úkor rešpektovania práv členov rodiny, pracovného kolektívu a podobných spoločenských subjektov. 
Na záver diskusie pedagóg zhrnie určitý konsenzus (ak vznikol) z diskusie v triede.

II. Muž /žena, človek je prirodzene stavaný na schopnosť vytvárať trvalý vzťah vzájomnej lásky. 
Ak vzťah nerozvíjajú, ak stroskotá, je to skôr ich osobné zlyhanie alebo neznalosť podmienok alebo chýbajúce potrebné vlastnosti, ako zlyhanie inštitúcie.

5: Paradoxy života
Cieľ: Umožniť deťom, mladým pochopiť bohatstvo paradoxov života, keď ťažkosti a záťaže v nás vyvolajú reakciu zvýšenej schopnosti dokázať zdanlivo nemožné, keď tvrdé podmienky v nás rozvíjajú dobé vlastnosti ako húževnatosť, schopnosť pochopiť druhých ľudí v ich problémoch a pod.
Stupeň: od 5.-9. riedy ZŠ, SŠ
Čas trvania: 15 min.
Pomôcky: nejaké rekvizity na zahratie scénky o klíčiacom zrne: zrnka pšenice, klas, miska so zrnkami, asi 2m palica.
Postup: Pedagóg prečíta známy text: “ Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.” Tieto slová povedal Kristus, keď svojim priateľom vopred oznámil, že bude od vodcov svojho národa vydaný na smrť.
Scénka o klíčiacom zrne:Dvaja dobrovoľníci z triedy ju zahrajú asi takto. Jeden je rozsievať. V zovretej dlani má nejaké väčšie zrnka. Urobí pohyb, že rozsieva tieto zrnka. A čaká na dážď a na slnko, to môže naznačiť pohybmi rúk. O chvíľu priskočí druhý dobrovoľník a zaujme polohu klačiac na kolenách a stúlený do klbka. Postupne sa zdvíha, napriamuje až na narovná a v ruke drží misku (zatiaľ schovanú pod telom) so zrnom a spočíta tie zrnká. Ostatní okolo stoja a hodnotia ako znko rastie. Iná možná verzia: rozsievač zostáva. Ale zrniek je 10-12. Najskôr jedno zrnko je uložené do zeme v tej polohe ako v prvej verzii a ostatné zrnká čakajú. Keď sa začne zasiate zrnko dvíhať, najskôr dvíha ruky nad hlavu, až nakoniec prijme palicu do ruky. O túto palicu sa chytia ostatné zrnká (10-12) a vytvoria nový klas. 
Druhá dvojica zahrá zrnko, ktoré nevyklíči: ten druhý zostane v polohe stúlenej, nedvíha sa a má prázdne ruky. Inovovaná scénka zostane rovnaká ako v prvej verzii. Ostatné zrnká tu nemajú žiadnu úlohu, zrnko zostalo samo, lebo neodumrelo.
Na záver môžu herci aj diváci komentovať výraznosť hereckého výkonu aj ich analógie a vôbec zmysel tejto analógie o pšeničnom zrne: hľadajú podobné situácie v živote, ktoré poznajú, napríklad pôrod dieťaťka, výstup na vysokú horu, náročná operácia a výsledok zdravie a pod., keď za niečo nového, vzácneho, krásneho je treba “platiť”. Záver môže urobiť niekto z triedy.

6: Do budovania trvalého vzťahu je treba “investovať”
Cieľ: Pomôcť mladým pochopiť, že v živote je potrebné vedome rozvíjať to, na čom nám záleží. Samospádom sa máločo rozvinie k dobrému koncu.
Stupeň: 7.-9. Trieda ZŠ, SŠ
Čas trvania: 20 min.
Pomôcky: Papier a pero na písanie a kreslenie
Postup: Ak máme niekoho radi, potrebujeme a vlastne aj musíme mu to občas jasne vyjadriť, povedať. To sa týka rodičov, kamarátov, kamarátok a priateľov a neskôr najmä partnerov, do ktorých sa zaľúbime a manželských partnerov, s ktorými žijeme. Nemusí byť všetko verbálnou formou, častejšie azda nonverbálne je viac vítané.
Pedagóg rozdelí triedu do skupín po 4-5 osôb. ich úlohou je vymýšľať analógie, prirovnania k k vedomému a zámernému budovaniu vzťahu: Dvaja sa zaľúbia a potom sa rok nevidia – čo zostane? Rozbehneme auto a ďalej nepridávame plyn, pôjde? Vybudujeme dom a necháme ho stáť nepoužívaný – čo sa stane? A podobne.
Na záver skupiny predstavia svoje prirovnania a pedagóg zhodnotí ich primeranosť téme: budovanie trvalého vzťahu lásky.

7: “Láska je ako kvetina, zreje do rozkvetu”... pieseň
Cieľ: Pomôcť pochopiť, že vo vzťahu lásky chlapca a dievčaťa má všetko svoj čas, ktorý nie je vhodné uskorovať.
Stupeň: 7.-9. trieda ZŠ, SŠ
Čas trvania: 20 min.
Pomôcky: Hárok papiera a farbičky na kreslenie
Postup: Pedagóg na mnohých príkladoch ukazuje, že všetko má svoj čas: ovocie dozrieva v určitej fáze vegetačného obdobia; ak ho chceme jesť nezrelé, pokazíme si žalúdok, ak ho chceme urýchliť, môžeme znehodnotiť jeho kvalitu; nedokážeme sa napríklad naučiť v cudzom jazyku poznatky,napríklad z astronómie, ktoré sme sa ešte vôbec neučili, nepochopili by sme ich. Všetko má svoj čas. Deti a mladí v skupinkách môžu vymýšľať príklady ďalej. 
Na záver pedagóg povie: ak nie sme osobnostne ani fyzicky zrelí, je múdre, ak sa sústredíme na rozvoj poznania, telesných síl športom a na rozvoj svojho charakteru. Je to ten najlepší spôsob, ako sa pripraviť na čas ozajstnej a zrelej lásky.

8: Súboj dvoch radov bojovníkov
Cieľ: Pomôcť deťom a mladým uvedomiť si, že pre hodnotný vzťah si musím vylepšovať charakterové vlastnosti. To je hlavná osobnostná príprava na skúsenosť lásky.
Stupeň: 7.-9. trieda ZŠ, SŠ
Čas trvania: 20 min.
Pomôcky: malé lístočky, špendlíky, pero
Postup: Predstavte si, že v každom z nás sa v priebehu života odohráva zápas dobrých a zlých vlastností a tie priradíme vždy jednému/jednej dobrovoľníkovi z triedy. Dobré vlastnosti sú v jednej rade, zlé v druhom rade. Ostatní v triede aj vymýšľajú dobré vlastnosti, ktoré pomáhajú budovať dobré vzťahy, aj zlé vlastnosti, ktoré kazia a ohrozujú trvanie dobrého vzťahu v manželstve. A takto označíme lístočkami a špendlíkom bojovníkov v pomerne veľkom počte.
Potom dobrovoľníci spoločne vymyslia, ako sa bude odohrávať ten zápas: napríklad pretláčaním dlaňami, alebo chrbátmi oproti sebe a podobne.
Záver: Potrebujeme byť dosť bdelí, aby sa v nás neusadili natrvalo vlastnosti ako ľahostajnosť, sebestačnosť, sústredenie na seba (jášstvo) a aby sa dobre darilo v nás empatii, komunikatívnosti, uznávaniu hodnoty druhých ľudí a pod.

9: Príčiny destabilizácie tradičnej nukleárnej rodiny (podľa W.J. Benneta, USA, rok 2001)
Cieľ: Ukázať deťom a mladým, že dstabilizácia rodiny nie je ako živelná pohroma, ale skôr ako zmena klímy je zapríčinená nami ľuďmi.
Stupeň: SŠ
Čas trvania: 30 min.
Pomôcky: Predložený text, list papiera na vlastné poznámky a pero
Postup: Pedagóg rozdá skupinkám po 4-5 v triede nižšie uvedený text a vyzve skupinky, aby sa o tom porozprávali a podľa svojho posúdenia aby uvedeným faktorom priradili poradie, a potom svoje závery predniesli pred celou triedou.

Text: Príčiny destabilizácie (rozpadu) tradičnej nukleárnej rodiny:
základný posun v morálnych postojoch,
radikálny individualistický étos,
sexuálna revolúcia, rozšírenie potratov a antikoncepčných medikamentov,
rozporuplné pravidlá správania medzi mužom a ženou,
vyššia zamestnanosť žien,
nové nároky na rodinný život, ktoré rodina nedokáže zvládnuť a ktoré rozkladajú tradičné komplementárne usporiadanie rodinných vzťahov,
otvorené útoky proti manželstvu a tradičnej rodine,
transformácia rodinného práva,
populárna masová kultúa,
konzumistická mentalita.

Záver pedagóga: Ide o vážny kultúrny posun a nedokážeme dovidieť, aké dôsledky môže mať. Existuje však obrana: budovať dobré vzťahy medzi mužmi a ženami na partnerskom základe, tzn. na vzájomnej spolupráci, na rozumnej deľbe práce v rodinách, na vzájomnej pomoci a spoločnom zodpovednom rozvíjaní vzťahu lásky.

10: Príbeh amerického lekára
Cieľ: Rozmýšľať, čo je vo vzťahu muža a ženy to podstatné.
Stupeň: SŠ
Čas trvania: 10 min.
Pomôcky: Sústredenosť
Postup: Pedagóg prečíta krátky príbeh lekára.
“Jeden americký lekár celý život slúžil novému životu. Tisícom detí pomohol šťastne na svet. Chodil veľa po domácnostiach a potom od nich inkasoval poplatok. Od niektorých 100 USD, od niektorých 200 USD. Jeho priateľ lekár sa ho raz pýtal: “Podľa akého kritéia určuješ ten poplatok? Podľa vybavenosti bytu, alebo sa spýtaš, ako finančne stoja?”
“Nie”, hovorí skúsený pôrodník. “Keď prebieha pôrod, otcovia netrpezlivo čakajú vo vedľajšej izbe. Keď je dieťatko na svete, idem s tou správou k otcovi. Zvyčajne sa otcovia pýajú stereotypne. Keď sa novopečený oec spýta, či je to chlapec alebo dievča, tomu stanovujem poplatok 200 USD. Keď sa spýta, ako sa cíti manželka, tomu dám poplatok polovičný, 100 USD.”
Úloha pre skupiny: Povedzte, za čo lekár “odmeňuje” polovičným poplatkom a za čo “tresce” dvojnásobným poplatkom? Skúste pochopiť lekárovo kritéium.


III. Manželstvo má pre spoločnosť nesmierny význam
Manželstvo je právnym základom rodiny, v tejto funkcii chráni najmä deti a ohrozených členov rodiny. Preto Zákon o rodine vyjadruje verejný záujem o trvalosť manželskej zmluvy

11: Zmluvy a dohody sú na to, aby sa plnili
Cieľ: Dať deťom príležitosť pochopiť, o čo ide, keď sa dvaja ľudia alebo organizácie ako partneri dohody, na niečom dohodnú: ide o vedomé a dobrovoľné prevzatie záväzku (nedobrovoľnosť zneplatňuje záväzok) vo veci, na ktorej majú obidve strany vážny záujem. Súčasťou takej dohody je vždy aj sankcia za nedodržanie dohody alebo jej jednotlivých podmienok. Vážnosť takýchto dohôd je zvýraznená tým, že ich upravuje zákon (Občiansky zákoník napr.)
Stupeň: 7.-9. trieda Š, SŠ
Čas trvania: 15 min.
Pomôcky: Papier a pero
Postup: Rozdelíme žiakov/žiačky do viaceých skupín po max 5 osobách. Dostanú za úlohu vymyslieť spolu množstvo typov zmlúv alebo dohôd. A ku každej vymyslia aj podmienky a za neplnenie podmienok sankcie. Napríklad nejakú medzinárodnú dohodu: spoločná stavba mostu na rieke, ktorá tvorí medzištátnu hranicu; medzinárodná dohoda o mieri medzi dvomi krajinami; zmluva s spoločnej stavbe domu viacerých partnerov; 
Na záver tejto analógie pedagóg sumarizuje objavy členov skupiniek, na čo všetko je treba dávať pozor, aby nedošlo ku konfliktom alebo veľkým stratám. 

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.