O  úlohe otca a matky v rodine

         I. Konferencia a jej ciele

            Ponúkame veľmi cenný príspevok   pána profesora  Pavla M. Zulehnera z Univerzity vo Viedni, ktorý prezentoval v Power Point  na konferencii Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo  „Úloha otca a matky v rodine -  radikálne spoločenské zmeny ako výzva a šanca“ (2003). Usporiadatelia konferencie  si stanovili tieto ciele:

- Odpovedať na vysokej odbornej úrovni  na otázky, týkajúce sa aktívnej úlohy ženy v rodine a v spoločnosti v spojení s jej materskou rolou, otcovskej roly muža v rodine a v spoločnosti, vrátane analýzy „krízy identity muža“, ako aj  podmienok pre vzájomnú spoluprácu žien a mužov v rodine a spoločnosti v postmodernej spoločnosti.

- Konkretizovať podmienenosť účinnosti výchovy detí a najmä adolescentov  k uvedomeniu si hodnoty svojej osobnosti, svojej životnej roly ako ženy a muža, zodpovednosti za svoj budúci život.

            Pri hľadaní odpovedí sa opierame o výsledky výskumov o ich vedeckú reflexiu,     o európske dokumenty a o vzácne skúsenosti odborníkov pracujúcich v oblasti neštátnych inštitúcií s výchovným a dobrovoľníckym zameraním. Je nám cťou ponúkať tieto informácie rodičovskej a  učiteľskej verejnosti.

            Biologický prejav muža a ženy vzhľadom na tesnú prepojenosť fyziológie a psychiky človeka je rozhodujúci aj pre jeho/ jej psychické prežívanie seba a sveta. Z toho vyplýva rozdielnosť muža a ženy v ich prežívaní rôznych stránok života.

Najpodstatnejšia identita ženy  spočíva v jej potencialite byť matkou, najpodstatnejšia identita muža byť otcom,  v tom je ich hlavná odlišnosť. A v čom spočíva to  spoločné v identite muža a ženy, to ľudské? Podľa svojich špecifických schopností podieľať sa na budovaní a správe sveta. Táto spoločná úloha začína v rodine.

            Mnohí odborníci, keď hovoria o kríze rodiny, v  tejto súvislosti často poukazujú na radikálne zmeny v prežívaní životných stratégií žien a mužov v rodine a spoločnosti. Aké sú príčiny týchto radikálnych zmien?

            Vplyvom rôznych ekonomických, socio-kultúrnych a politických faktorov skutočne došlo k významným presunom dôrazov v  životných stratégiách mužov a žien,  k ich väčšej  individualizácii. Pôsobí tu najmä pozitívny vplyv vzdelania žien, ktoré dosahuje vo veľkom počte krajín sveta  porovnateľnú úroveň so vzdelaním mužov. Osobitné schopnosti a zručnosti žien, ich relatívne vyššia sociálna inteligencia, doteraz vysoko cenené v službe vzniku a rozvoju nového ľudského života, sa teraz vysoko cenia aj v pracovnom a verejnom živote. Citlivejšie vnímanie ľudských práv žien a mužov, ich predstavy  individuálnej  osobnej sebarealizácie sa na prvom mieste zdôrazňujú v oblasti pracovnej činnosti a vo verejnom živote, až potom v rodine. Materská a otcovská úloha sa akoby dostala do tieňa veľkých šancí uplatniť sa v nových oblastiach života. Nerovnaké východiská žien a mužov pre uplatnenie sa v nich sú objektívne dané ich rodinnými úlohami. Sú to však úlohy, ktoré sú nemenej dôležité pre osobnostný rozvoj a sebarealizáciu žien a mužov.

            Napriek tomu, že zo strany spoločnosti sa robia opatrenia na „vyrovnávanie štartovacej čiary“ žien v prospech rovnosti príležitostí, mnohé ženy sa cítia materstvom znevýhodnené. A niektorí muži zasa sa snažia časť svojich otcovských zodpovedností preniesť na ženu.

            Je to téma vysoko spoločensky závažná a aktuálna na spoločenský a politický dialóg. Avšak hlavná časť dialógu a rozhodovaní má prebiehať medzi konkrétnymi mužmi a ženami, medzi partnermi a manželmi. Na tento dialóg sa mladí ľudia potrebujú pripraviť ešte skôr, než sa rozhodnú založiť si rodinu. Každá žena a každý muž si potrebuje od detstva a mladosti  budovať  hierarchiu hodnôt, ktorá ho neskôr povedie k voľbe správnych rozvojových priorít.

 

         II. Deti v spoločnosti chudobnej na prítomnosť otcov

Prof. Pavol M. Zulehner, Fakulta katolíckej teológie Viedenskej univerzity,

vedúci Ludwig Bolzmann Inštitútu pre výskum hodnôt a mužov

 

1.„Kladieme si otázky, ako môže byť človek v dnešnej dobe kompletne pripravený pre svoje úlohy a ako ich zvláda. Akú úlohu tu zohráva  rodina a v nej muž a žena. My sa venujeme mužom, to je totiž teraz v Európe slabé miesto výskumu. Rozvoj žien je blokovaný nerozvinutosťou mužov“.

V nasledujúcom prepise prezentácie prof. Pavla Zulehnera v Power Point predstavujeme čitateľom tieto otázky a odpovede výskumov na ne.

 

2. Otcovia sú nenahraditeľní

3. Rodina ako sociálna maternica

 • Človek príde na svet ako „biologicky predčasný pôrod“ (Adolf Portmann)
 • Dieťa teda pri narodení opúšťa materské lono a narodí sa do „sociálnej  maternice“ (rodiny)
 • Napriek samozrejmosti zárobkovej činnosti žien sa to ženám spoločensky uznáva
 • Dieťa na počiatku svojho života potrebuje prežiť symbiózu s matkou.
 • Úloha otca v tomto období spočíva vo vytváraní zázemia matke.
 • Postupne sa symbióza potrebuje otvoriť, tým, že do nej vstupuje ( a ju narúša) „tretí“.
 • Voláme ho otec.
 • Ak chýba otec, dochádza k prevahe materského vplyvu a k nedostatku otcovského vplyvu.
 • Dieťa vo svojom vývoji  sa zastaví v tzv. „orálnej fáze“.
 • Priveľa detí dnes žije na spôsob obrazu Madony: matka s dieťaťom – bez otca
 • Následky nedostatku otca sa dajú spoznať na vnútornej prázdnote, nude a rastúcej agresivite
 • Deti bez otca sú sociálne rizikové deti (podľa údajov z USA)
 • 90 % detských  uprchlíkov  a bezdomovcov
 • 85 % všetkých mladistvých väzňov
 • 75 % všetkých čo vyrastali v drogových centrách
 • 71 % tehotných maloletých dievčat
 • 71 % všetkých záškolákov
 • 70 % mladistvých v štátnych zariadeniach
 • 63 % mladistvých samovrahov
 • Tradičné charakteristiky
 • Moderné charakteristiky

     Výhoda: je formovateľný prostredníctvom kultúry ako „druhej prírody“

     Nevýhoda: novorodený človek nemá šancu na prežitie, ak nepríde do „druhého materského lona“     

4. Podoby voľby v rodine

„Ženy môžu byť v zásade  zamestnané v tej miere ako muži. Muži a ženy by si preto mali prácu v domácnosti a starostlivosť o deti rozdeliť alebo sa navzájom zastupovať“ (s týmto tvrdením súhlasilo 38 % mužov a 44 % žien).

„Aspoň kým je dieťa ešte malé je lepšie, ak žena zostane pri ňom doma“ ( s tým to tvrdením súhlasilo 44 % mužov a 39 % žien).

„Pre všetkých zainteresovaných je lepšie, ak je muž naplno činný v zárobkovej činnosti a žena zostane doma a stará sa o domácnosť a o deti“ ( s týmto výrokom súhlasilo 13 % mužov a 13 % žien).

„Pre všetkých zainteresovaných je lepšie, ak je žena naplno činná v zárobkovej činnosti a muž zostane doma a stará sa o domácnosť a o deti“ ( s týmto výrokom súhlasili 2 % mužov a 1 % žien).

„Pre mužov aj ženy je najlepšie, ak sú deti čím skôr zverené do starostlivosti zariadení mimo rodinu“ ( s týmto výrokom súhlasilo 1 % mužov a 1 % žien).

5 Zamestnané ženy sú nezávislejšie

„Pracovná činnosť umožňuje ženám, aby boli menej závislé od svojich partnerov“.

K tomuto výroku sa súhlasne vyjadrilo 75 % mužov, z toho  v 42 %  vyjadrili výrazný súhlas, v 33 % súhlasili. Ženy sa vyjadrili v 84 % súhlasne, výrazný súhlas deklarovalo 57 % žien.

6. Hodnotenie miery záťaže

„Nové rodové roly sú náročnejšie ako  tradičné roly“

S týmto výrokom vo vzácnej zhode súhlasí 45 % mužov aj žien, pritom výrazný súhlas prejavilo rovnako 20 % mužov aj žien.

„Život je jednoduchší, ak jeden z rodičov zostane doma pri deťoch“

S týmto výrokom súhlasí 61 % mužov a 58 % žien. Výrazný súhlas deklarovali muži v 31 % odpovedí, ženy v 32 %.

7. Počiatočná symbióza dieťaťa s matkou

8. Tretí  člen symbiózy

9. Priveľa materského a primálo otcovského („Übermütterung“ a „Unterväterung“

     Dôsledky: - dieťa zotrváva v jednostrannej orientácii na matku,

     - Nevytvorí sa kompetencia k samostatnému životu, zameranie na seba

10. Dôsledky nedostatku  otca („Unterväterung“)

11. Riziká rodín bez otca ...

12. Noví otcovia?

 

13. Typy mužov

K štyrom definovaným typom mužov: tradičný, pragmatický, formovateľný a  moderný sú priradené predstavy a charakteristiky v členení na tradičné a moderné, odstupňované  na škále 1 – 5. Týmto dvom pólom zodpovedajú typy tradičný a moderný. Typ pragmatický má v sebe  tradičné a moderné prvky vo vyváženej miere, formovateľný typ má v sebe prevahu moderných charakteristík.

Malé dieťa trpí, ak je jeho matka zamestnaná

Žena domáca a muž živiteľ

Ženy túžia po deťoch

Ženu uspokojuje život pre rodinu a deti

Muž rozhoduje v domácnosti

Žena potrebuje dieťa pre naplnený život

Žena rozhoduje

Obidvaja, muž a žena sú živitelia

Nevyhnutnosť emancipácie žien

Obidvaja obmedzujú zárobkovú činnosť

Zamestnaní rodičia sprostredkujú dieťaťu rovnakou mierou rodinné teplo

14. Otcovia v rodinách

Rozdiely alebo zbližovanie vyjadrení mužov a žien, tradične alebo moderne orientovaných, je naznačené pomocou  8 želaní, či cieľov, týkajúcich sa partnerských vzťahov a rodinného spolužitia. Prvé tri sa týkajú príjmov, ďalších päť sa týka vzájomných vzťahov:

-       aby bola zabezpečená materiálna existencia,

-       aby boli prijímané nutné rozhodnutia,

-       aby sme dokázali plánovať budúcnosť,

-       aby sme dokázali niečo spolu podnikať,

-       aby po škriepkach nasledovalo upokojenie,

-       aby sme hovorili o partnerstve,

-       aby sme dokázali hovoriť o napätiach a problémoch,

-       aby u nás bola príjemná pohoda.

Grafické zobrazenie naznačuje, že muži viac kladú dôraz na ciele týkajúce sa materiálnej existencie a zaistenia budúcnosti, ženy zasa uprednostňujú komunikáciu a pohodu. Ak rozlišujeme, či ide o moderne alebo tradične orientované ženy alebo mužov, tradičné postoje sú bližšie k mužským cieľom, moderné postoje mužov  aj žien sa skôr blížia k cieľom, ktoré preferujú ženy.

15. Svet rodiny

Tri nižšie uvedené výroky sú rozlične akceptované mužmi a ženami, podľa ich tradičného alebo moderného zamerania:

 • Tradične orientovaní muži sa cítia zodpovední za príjmy
 • Starosť o vzájomné vzťahy prislúcha tradične orientovaným ženám
 • Moderne orientovaní muži sa starajú  o príjmy aj o vzájomné vzťahy partnersky
 • Zamestnanie je dobrá vec, avšak väčšina žien si praje mať domov a deti
 • Žena potrebuje mať dieťa, aby mohla mať pocit naplneného života. S výrokom veľmi súhlasí 12 %  a súhlasí 17 %  žien, veľmi súhlasí 9 % a súhlasí 17 % mužov.
 • Dnes deti prekážajú životným záujmom žien
 • Dnes deti prekážajú životným záujmom mužov
 • Deti obohacujú život mužov
 • Pre rozvoj osobnosti mužov sa oplatí odvážiť sa na novú „prácu s mužmi“
 • V skupinách sa rozpracúva predovšetkým vlastný vzťah k otcovi („zranenia spôsobené otcom“)
 • Takáto politika pre mužov je potrebná
 • Je potrebné zlepšiť rovnováhu nárokov rodinného a profesionálneho života
 • V súčasnosti sú nároky hospodárskeho prostredia zamerané proti rodine
 • Rodina a povolanie (rodina a trh práce)  by sa však mali skôr vzájomne podporovať
 • Podporujme teda podniky, firmy, ktoré sú priaznivé pre rodinu, pre rodinné záväzky svojich zamestnancov a teda priaznivé aj pre otcov
 • Spoločenský a hospodársky život prejavujú voči rodine a deťom „štrukturálnu bezohľadnosť“  hovorí (Franz X. Kaufmann)
 • Hospodárstvo a trhové vzťahy nie sú voči rodine priaznivo naklonené
 • Práca v rodine by mala byť rovnako platená ako (porovnateľná) zárobková činnosť – Ženy v 68 % odpovedí súhlasia, v tom v 42 % odpovedí súhlasia veľmi, muži súhlasia v 54 % odpovedí, v tom v 29 % odpovedí súhlasia veľmi.
 • Podniky, rešpektujúce rodinné záväzky svojich zamestnancov by mali byť daňovo zvýhodnené – Ženy v 75 % odpovedí súhlasia, v tom v 45 % odpovedí súhlasia veľmi, muži súhlasia v 72 % odpovedí, v tom v 39 % odpovedí súhlasia veľmi.
 • Nemôžeme si to finančne dovoliť, aby iba jeden z rodičov pracoval a jeden zostal doma pri deťoch – Tu sú muži a ženy v úplnej zhode, ženy v 41 % odpovedí súhlasia, v tom v 19 % odpovedí súhlasia veľmi, muži súhlasia v 40 % odpovedí, v tom v 20 % odpovedí súhlasia veľmi.

Súhlas s výrokmi je u tradične orientovaných mužov zastúpený 71 %, u tradične orientovaných žien 49 %, u moderne orientovaných mužov  aj žien 28 %.

16. Príjmy a vzájomné vzťahy

Ak zohľadníme 4 rozdielne typy mužov, ich stotožnenie sa s  príjmovými cieľmi  je v poradí:

Tradičný typ  72 %,

Pragmatický typ  49 %,

Formovateľný typ  57 %,

Moderný typ  32 %.

Stotožnenie sa mužov s cieľmi týkajúcimi sa vzťahov je v poradí:

Tradičný typ  6 %,

Pragmatický typ  24 %,

Formovateľný typ 9 %,

Moderný typ  10 %.

17. Otcovia (matky) s deťmi

V závislosti od tradičnej alebo modernej orientácie majú otcovia a matky rôzne postoje k 11  uvedeným činnostiam v domácnosti a v starostlivosti o deti:

Hra s deťmi, prechádzka s deťmi, ukladanie detí do postele, podpora športových výkonov detí, ošetrovanie chorých detí, účasť na školských slávnostiach detí, pomoc deťom pri domácich úlohách, umývanie a hygiena detí, návšteva otvorených dní v škole detí, návšteva detského lekára, modlitba s deťmi. Ide o činnosti, ktoré matky a otcovia robia väčšinou pravidelne.

Tradične orientované matky robia pravidelne všetky činnosti, s výnimkou podpory športových výkonov detí. Tradiční otcovia majú skôr odstup od týchto činnosti, okrem hry s deťmi a prechádzok majú sklon skôr k zriedkavému výkonu ostatných činností.

Moderne orientovaní otcovia sú skôr ochotní starať sa o choré dieťa a o jeho hygienu, v ostatnom sú podobní tradične orientovaným otcom. Moderne orientované matky  s výnimkou podpory športových výkonov detí a spoločnej modlitby s  imi sú v mnohom podobné tradičným matkám.

18. Čisté činnosti (organizovanie voľného času detí) a špinavé činnosti (starostlivosť o deti)

Je zaujímavé, aký vzťah majú muži a ženy, tradične alebo moderne orientovaní, k týmto dvom typom povinností rodičov voči deťom:

Muži tradične orientovaní uprednostňujú čisté a špinavé činnosti v 69% a 20 % odpovedí,  moderne orientovaní muži uprednostňujú tieto dva typy činností v 80 % a v 41 %  odpovedí.

Ženy tradične orientované sa hlásia k čistým činnostiam v 84 % a k špinavým činnostiam v 95 % odpovedí. Moderne orientované ženy akceptujú obidva druhy činností rovnako v 78 % odpovedí.

19. Vrelosť rodičovského vzťahu voči deťom

Tradične orientovaní muži deklarujú veľmi láskavé vzťahy voči deťom iba v 13 % odpovedí, zatiaľ čo moderne orientovaní otcovia až v 33 %. Ženy tradične orientované majú veľmi láskavé vzťahy k deťom v 85 % odpovedí, moderne orientované ženy v 69 %.

20. Čo znamenajú deti pre rodičov

Testovanie tejto skutočnosti u mužov a žien  robil autor pomocou piatich výrokov a rozlišuje odpoveď žien a mužov v dvoch dimenziách: súhlasím, veľmi súhlasím a spolu to dáva percento zainteresovanej odpovede.

S výrokom veľmi súhlasí 12 % a súhlasí 24 % mužov, veľmi súhlasí 11 % a súhlasí 17 % žien.

S výrokom veľmi súhlasí rovnaký podiel mužov aj žien (5 %), súhlasí 10 % mužov a 8 % žien.

Ženy tento výrok akceptujú vo väčšej miere (21 % súhlasí, z toho veľmi súhlasí 7 %). Muži v 5 % veľmi súhlasia, v 10 % súhlasia.

Tu sa muži aj ženy zhodujú na veľmi vysokej úrovni: 78 % odpovedí mužov je súhlasných, z toho 46 % veľmi súhlasných, 72 % žien je súhlasných, z toho 40 % veľmi súhlasných.

21. Práca s mužmi, politika pre mužov

22. Práca  s mužmi

23. Politika pre mužov, zohľadňujúca ich potreby

24. Bezohľadnosť?

Ako hodnotia muži a ženy atmosféru v spoločnosti a v hospodárskom živote ukazujú ich súhlasné odpovede na uvedené dva výroky:

60 % žien vyjadrilo súhlas s výrokmi, v tom 38 veľmi súhlasí.

Muži v 58 % podiele odpovedí vyjadrili súhlas, v tom 29 % veľmi súhlasí.

25. Ide v podstate o peniaze?

Odpoveď na túto otázku nám trocha osvetlia súhlasné odpovede  mužov a žien na tri uvedené výroky:

Aký je výhľad do budúcnosti? Autor na záver porovnáva: Tradičný pohľad na muža v novoveku ho predstavuje ako muža v povolaní (porovnaj Balada o očích topičových od Jiřího Wolkera alebo Zvon od Fridricha Schillera). Tento tradičný muž je iba čiastočne prítomný v rodine a je málo s deťmi.

Sú náznaky vývoja k novému, modernému mužovi: moderný muž je kvantitatívne aj kvalitatívne viac prítomný v rodine. Noví otcovia sa aj viac zaoberajú s deťmi, robia deťom nielen sprievodcov na prechádzky či výlety, ale dokážu sa o ne aj starať.

 

 

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.