Dôležitá otázka: Ako možno prijať jednotný národný program v oblasti, ktorá má nielen zdravotné, ale i etické súvislosti a na tieto súvislosti sú v našej populácii rozdielne názory? Preto ponúkame dva materiály ako podnety na uvažovanie a rozhodovanie podľa vlastného svedomia.
Ako východisko vidíme: vzájomné spoznávanie a rešpektovanie rozdielnych názorov a používanie objektívnych odborných argumentov na ich prezentovanie.
Jedinou šancou pre spoločnú reč rôznych názorových prúdov je rešpektovanie legitímnej odlišnosti postojov, vzájomná výmena pravdivých odborných informácií a garantovanie slobody rodičom, pedagógom a mládeži zodpovedne a informovane sa rozhodovať podľa vlastného svedomia. 

I.
Hlavné princípy pre vytváranie podmienok pre sexuálne a reprodukčné zdravie občanov a občianok SR


Preambula:

Katolícka cirkev spolu s väčšinou kresťanov a konzervatívni odborníci a odborníčky vo svojej zodpovednosti za zdravie občanov a občianok vychádzajú z týchto hodnôt:
- Ĺudský život v každej jeho fáze je nedotknuteľný a posvätný. Preto znevažovanie jeho hodnoty v ktorejkoľvek z jeho fáz relativizuje hodnotu života aj v ostatných fázach.
- Funkčné rodiny sú vzácnym stavebným prvkom spoločnosti a podmienkou fungovania demokratického štátu. Nefunkčné rodiny naopak zvyšujú pravdepodobnosť nárastu patologických javov v spoločnosti: ohrozujú životnú perspektívu detí, ich fyzické, duševné a sociálne zdravie a kultúrno-duchovný rozvoj a tým kohéziu spoločnosti.
- Pre zdravý rozvoj detí, mládeže i dospelých je rozumná miera regulácie uspokojovania rôznych potrieb (biologických, fyziologických, psychických i sociálnych) podmienkou a prejavom ľudskej zrelosti.
- Každý človek má právo byť informovaný o všetkých podstatných aspektoch svojho zdravia fyzického i duševného a má právo slobodne a zodpovedne sa rozhodovať o vlastnom zdraví. Deti a mládež osobitne majú právo na pravdivé a úplné informácie o aspektoch svojho zdravia, osobitne v oblasti sexuálneho zdravia. Tu je v súčasnej kultúre "sexuálneho priemyslu" priveľa dezinformácií. Pravdivé informácie im uľahčia zostať slobodnými voči ponukám kultúry "voľného sexu".

V duchu týchto hodnôt, ak majú spomenuté subjekty súhlasiť s určitým programom na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a sa zapojiť do jeho tvorby a realizácie, žiadajú dialóg o rešpektovaní minimálne týchto princípov:

1/ Humánna sexualita má prirodzenú súvislosť s možnosťou počatia nového ľudského života. Je to výzva pre ľudskú slobodu a zodpovednosť. Znevažovanie hodnoty ľudského života v prenatálnej fáze vplýva na hodnotenie ľudského života v iných rovnako zraniteľných fázach.

Ako realizovať tento princíp:
Šírením osvety úcty k ľudskému životu; ukončenie tehotenstva považovať za zlo aj z hľadiska zdravia ženy, nielen z hľadiska ukončenia života jej plodu, a všemožne mu predchádzať a pripúšťať iba ako výnimku v taxatívne vopred definovaných okolnostiach. Považovať potrat za právo ženy je nepravdivé, lebo ich dostatočne neinformuje o samostatnom jestvovaní života plodu, o rizikách pre ich zdravie telesné i duševné, a nekorektné, o. i. preto, že zbavuje dotknutých mužov zodpovednosti za nový život, za ich správanie a učí ich v nezodpovednom správaní pokračovať. 
Za túto oblasť osvety zodpovedá celá oblasť medicíny, masmédiá a každý občan a občianka SR.

2/ Zdravá, zrelá sexualita jednotlivcov je jednou z podmienok pre odovzdávanie života zdravým deťom a na úrovni spoločnosti zdravého genofondu populácie každej krajiny a jej demografickej reprodukcie vôbec.

Ako realizovať tento princíp:
Pravdivou osvetou voči mladistvým, chlapcom i dievčatám, aby poznali seriózne argumenty proti predčasným a nezrelým sexuálnym aktivitám a výchovou detí a mládeže k zodpovednosti vlastnej i k zodpovednosti za druhých ľudí (k prosociálnosti). Za túto oblasť zodpovedajú na prvom mieste rodičia a pedagógovia výchovných a prírodovedných predmetov v škole, muži a ženy dorastoví lekári a gynekológovia, cirkvi a médiá masovej komunikácie. 

3/ Sexuálne a reprodukčné zdravie má rozmer zdravia fyzického, psychického, sociálneho (vzťahového) a duchovného, ktoré nemožno oddeliť. Vzájomne sa podmieňujú. 
Ako realizovať tento princíp:
Tieto aspekty sexuálneho a reprodukčného zdravia je potrebné v oblasti výchovy a vzdelávania predstaviť deťom a mládeži tak, 
- aby sa ochránilo reprodukčné i celkové zdravie dospievajúcich dievčat, lebo nie sú po fyziologickej stránke ešte pripravené na predčasnú sexuálnu aktivitu (nevyvinutosť výstelky krčka maternice). Z toho dôvodu sú vo zvýšenej miere v neskoršom období ohrozené rakovinou krčka maternice. Za túto oblasť poznania a ochrany detí a mládeže zodpovedá najmä oblasť dorastovej medicíny a gynekológie a rodičia;
- aby sa pravdivou osvetou minimalizoval výskyt predčasnej sexuálnej aktivity u dievčat i u chlapcov a tak sa predišlo riziku vzniku orientácie na promiskuitné vzťahy, ako to prezentujú výsledky mnohých zahraničných výskumov, najmä z USA;
- aby sa predčasnou sexuálnou aktivitou neoslabila schopnosť chlapcov a dievčat rozvíjať vyššie city (súcit, spoluzodpovednosť ai.) a budovať trvalé vzťahy, ako to prezentujú poznatky vývinovej psychológie a detskej psychiatrie;
- tak, aby sa u chlapcov predčasnou sexuálnou aktivitou nerozvinul sklon k sexuálnemu sebectvu a sexuálnemu násiliu, ako to môže prezentovať oblasť detskej kriminológie;
Cieľom osvety v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia voči deťom a mladistvým musí byť oddialiť predčasný, pre rozvoj ich osobnosti často rizikový (pozn. 1) sex, až do obdobia, keď budú schopní vytvárať trvalý vzťah. 

4/ Pri vytváraní podmienok pre sexuálne a reprodukčné zdravie detí, mladistvých a dospelých sa vo výchove a osvete nesmú opomenúť objektívne etické normy, z ktorých primárnou je úcta k ľudskému životu a "zlaté pravidlo" etiky pre oblasť medziľudských, v tom najmä partnerských vzťahov: "Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im." 

Ako realizovať tento princíp:
Rešpektovať na všetkých úrovniach spoločnosti tieto etické normy a mravné hodnoty, lebo sú dôležité ako stráž pred svojvoľnosťou sexuálneho sebectva a na ochranu ľudského života v jeho najzraniteľnejších fázach. Bez etických noriem a zodpovednosti vzniká riziko, že v sexuálnom správaní nadobudne prevahu pudová, vlastnou sebavýchovou nezdokonalená podoba sexuálnych vzťahov. 
Nie sú ďaleko za nami tragédie z obdobia dvoch veľkých totalít 20. stor., kedy politická a ideologická svojvôľa pošliapala etické normy, selektívne chránila a selektívne ničila ľudské životy - aby sa v budúcnosti neopakovali obžaloby Norimberského súdu národov...

5/ Pojem "služby sexuálneho a reprodukčného zdravia" zahŕňa v sebe rôzne kontroverzné skutočnosti, ktoré sa dotýkajú svedomia veľkej časti občanov a občianok SR. 

Ako realizovať tento princíp:
Je nutne treba ich dešifrovať a rozlišovať, aspoň v tomto predmetnom rozsahu: "služby" poskytovania antikoncepcie nielen dospelým, ale aj mladistvým, "služby" výkonu potratov chirurgickou či medikamentóznou formou, "služby" umelej reprodukcie, "služby" umelej sterilizácie: Je úlohou a poslaním celej oblasti medicíny, aby poskytovala občanom a občiankam seriózne medicínske informácie o týchto "službách" a ich špecifických zdravotných rizikách: 

5.1: Informovanosťou pre účely slobodného informovaného rozhodovania sa žien, mužov, manželov v oblasti regulácie počatia v zmysle využitia zákonitostí plodnosti ženy s použitím prirodzených ekologických metód regulácie počatia;
5.2: Informovanosťou pre účely slobodného informovaného rozhodovania sa žien, mužov, manželov v oblasti regulácie počatia použitím rôznych foriem antikoncepcie a ich účinkov na celkový zdravotný stav žien a dievčat; osobitne dôležité je pravdivo informovať mladistvých o rizikách predčasnej sexuálnej aktivity, hoci "zodpovedne=nezodpovedne" chránenej hormonálnou či bariérovou antikoncepciou;
5.3: Informovanosťou o medicínskej podstate a rizikách ukončenia tehotenstva či medikamentózne alebo chirurgickým spôsobom;
5.4: Informovanosťou o zdravotných a etických aspektoch umelého oplodnenia, vrátane informácií o rizikovosti stimulácie žien pre získanie dodatočných vajíčok a realite zničených oplodnených embryí;
5.5: Informovanosťou o osobných dôsledkoch umelej sterilizácie pre zainteresovaných. Aj v prostrediach, kde dôstojnosť plodenia detí je ohrozená nevedomosťou, nezodpovednosťou a nestálosťou vzťahov u dospelých a najmä mladistvých je osveta a informovanosť podstatnou súčasťou riešenia neblahej situácie.
5.6: Je potrebné sledovať aj ekologické dôsledky poskytovania chemických antikoncepčných prostriedkov, najmä hormonálnych. Toto je treba sledovať prostredníctvom vlastného i medzinárodného výskumu a kvalitným propagovaním ekologicky čistých prirodzených metód regulácie počatia.

6/ Prirodzené sexuálne potreby každého muža a každej ženy neindikujú bezbrehé "sexuálne práva", čo je fikcia Svetovej federácie pre plánované rodičovstvo z roku 1990. Humánna sexualita predpokladá osobnú zodpovednosť každého dospievajúceho a dospelého človeka, muža a ženy za zdravý a osobnostne pozitívny rozvoj vlastnej sexuality a zodpovednosť a úctu voči sexualite každého človeka.

Ako realizovať tento princíp:
6.1: Na prvom mieste je to zodpovednosť rodičov, ktorú im nesmie nik vziať, ale ju skôr napomáhať, aby od malička viedli deti k zodpovednosti za svoje správanie a za druhých ľudí.
Je veľmi efektívne rešpektovať a napomáhať práva rodičov na výchovu svojich detí pre ich životné rodinné roly, pretože funkčné rodinné prostredie je optimálne jednak pre zažitie základnej životnej dôvery dieťaťa, jednak pre osobnostnú identitu s vlastným pohlavím a s jeho rozvojovými úlohami. Za dysfunkčné rodiny túto úlohu plnia sociálni kurátori/kurátorky a iní prizvaní odborníci.

6.2: Na rodičovskú výchovu nadväzuje systematické vzdelávanie a výchova detí a mládeže k manželstvu a rodičovstvu v školách, ktorá zdôvodňuje oddialenie sexuálnej aktivity do obdobia, keď budú mladí ľudia schopní nadväzovať trvalý vzťah a prežívať zrelým spôsobom svoju sexualitu. Toto je pre budúce sexuálne zdravie a reprodukčné zdravie mládeže veľmi dôležité. Kultúrne vzdelávacie aktivity cirkví, kultúrnych inštitúcií a mimovládnych organizácií v tomto smere predstavujú nádej, lebo tvoria pozitívnu sieť s bohatými plodmi. Je to nádej na vznik budúcich funkčných rodín na Slovensku. 

Uvedené princípy naznačujú, že sexuálne a reprodukčné zdravie národa nie je výlučnou úlohou odborníkov/odborníčok v oblasti medicíny, resp. iba rezortu zdravotníctva, ale úzko súvisí aj s vedeckými poznatkami mnohých ďalších vedných disciplín, najmä psychológie a pedagogiky.
Sme presvedčení, že tieto princípy zdieľa väčšina národa a tejto väčšine sa musí dať priestor vyjadriť sa vo verejnom dialógu a poskytnúť priestor pre slobodné informované rozhodovanie.


Pozn. 1: Súvislosť predčasnej sexuálnej aktivity mladistvých do 17 rokov veku a otvorenosť pre vznik závislosti na drogách preukázal výskum z roku 1997: (Lukšík, Ivan, Popper, Miroslav:)

Pozn. 2: Vychádzame z definície sexuálneho zdravia Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 1974: " Sexuálne zdravie predstavuje súhrn telesných, citových, rozumových a spoločenských stránok človeka ako sexuálnej bytosti, ktorý obohacuje osobnosť, zlepšuje vzťahy k ľuďom a rozvíja schopnosť lásky."
Definícia z roku 2002, citovaná v Metodike sexuálnej výchovy z roku 2007, autori: Lenka Rovňanová, manželia Lukšíkovi, viac zdôrazňuje sexuálnu pohodu: "Sexuálne zdravie je stav fyzickej, emočnej, psychickej a sociálnej pohody vzťahujúcej sa k sexualite; neznamená iba absenciu choroby, dysfunkcie alebo poruchy. Sexuálne zdravie vyžaduje, aby sa k sexualite a k sexuálnym vzťahom pristupovalo pozitívne a s úctou a aby mal človek možnosť viesť uspokojujúci a bezpečný sexuálny život bez nátlaku, diskriminácie a násilia. Dosiahnutie a udržiavanie sexuálneho zdravia vyžaduje rešpektovanie, ochraňovanie a napĺňanie sexuálnych práv všetkých ľudí."(Citované podľa NPSRZ, s. 3/Východiská a priority).

V Bratislave, február 2009
Terézia Lenczová, predsedníčka SSRZRII. 

Stanovisko za o.z. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo k materiálu MZ SR: Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie v SR(NP)


Text NP a priebeh Okrúhleho stola z 22. V. 2009 ako východisko pre naše stanovisko:

Úvodom: Zdravie žien vo všetkých životných fázach a osobitne dievčat a mladých žien je v súčasnosti osobitne ohrozené jednak nezdravým spôsobom života: málo fyzického pohybu, fajčenie, drogy, (ženské) zdravie ohrozujúca móda, nezdravé vzory niektorých dospelých, ktorých mladí ľudia obdivujú, rozšírené ľahkovážne postoje k sexualite v niektorých mládežníckych, vrstovníckych subkultúrach; jednak presexualizovanou atmosférou spoločnosti, šírením násilia v spoločnosti i v párových vzťahoch a rastúcim rizikom nákazlivých chorôb, ktoré sa šíria prevažne sexuálnym stykom (HIV/AIDS, SPCH). Preto považujeme za dôležité, aby sa pracovalo na ucelenom programe na podporu zdravia žien, potenciálnych matiek, od ktorých v mnohom závisí zdravie budúcich generácií v našej krajine.
Zvýšiť pozornosť voči sexuálnemu násiliu, masívne šírenému aj elektronickými médiami masovej komunikácie (komerčné masmédiá, internet), je vysoko aktuálne. Prevencia je potrebná práve v tomto prostredí médií. Jednou z ďalších príčin môže byť aj výchova k sexualite bez výchovy ku vzťahom a k zodpovednej láske, ktorá môže zvýšiť ohrozenie zdravia dievčat a žien sexuálnym egoizmom a promiskuitou partnerov sexuálnych vzťahov.
Je potrebné budovať svojho druhu občiansku misiu odborníkov i dobrovoľníkov, žien a mužov, do prostredia rómskych komunít (možno formou letných škôl študentiek a študentov medicíny či sociálnej práce) s cieľom vzdelávania a osvety a kultúrneho rozvoja rómskej mládeže. Je to z hľadiska budúcnosti rómskej komunity i z hľadiska budúcnosti Slovenska strategický imperatív. 
Je tu nová a stále aktuálnejšia potreba venovať v duchu solidarity pozornosť zdraviu, v tom aj sexuálnemu zdraviu, imigrantov z rôznych krajín.

1/ Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie v SR, ďalej NP, vznikol úpravou Národného programu pre ochranu sexuálneho a reprodukčného zdravia, NPSRZ, jeho verzie z roku 2007.

2/ Naše podstatné pripomienky k NPSRZ z 10. decembra roku 2007 (v prílohe), vyjadrené v časti stanoviska "celkove možno zhrnúť" neboli zohľadnené. 

3/ Tým, že je pôvodný NPSRZ prekvalifikovaný na NP starostlivosti o ženy a reprodukčné zdravie žien, sa hlavný problém rozporu neodstránil. Skôr sa otvoril hlbší pohľad na problémy a rezervy nášho zdravotníckeho systému v oblasti reprodukčnej medicíny a starostlivosti o ženy, ktoré je nutné riešiť. Podľa autorov NP práve navrhnutá dikcia NP podmieňuje úspešné získanie potrebných peňažných prostriedkov na starostlivosť o ženy a ich materstvo, či zo štátneho rozpočtu SR či z EÚ. To považujeme za svojho druhu politický tlak na medicínskych odborníkov a možno ho chápať aj ako určitú podobu politického donucovania. Finančné problémy môžu nútiť zodpovedných odborných pracovníkov z oblasti reprodukčnej medicíny uprednostniť ich riešenie na úkor rešpektovania vlastných osobných profesionálnych a etických postojov. 

4/ V čom je hlavný problém diskusie o NP: NP vychádza z odporúčaní a smerníc EP a zo stanovísk SZO (s. 2 a s. 14), ktoré používajú pojem reprodukčné zdravie, ktorý vznikol na Káhirskej konferencii o populácii a rozvoji v roku 1994. Pri jeho sa viedli dlhé diskusie a nebol prijatý dostatčným konsenzom. Mnohé krajiny uplatnili voči tomuto pojmu - konceptu písomné výhrady, uvedené na konci dokumentu. Práve tento pojem pre jeho zameranie na problematické tendencie sociálneho inžinierstva, ale najmä pre jeho kultúrne a eticky veľmi kontroverzný a konfúzny obsah, je pre nás dôvodom pre neprijatie NP, lebo NP obsahovo i cieľovo na ňom buduje ako na podstatnej a nenahraditeľnej báze. 
5/ Je všeobecne prijaté, že je nevyhnutné výchovou v rodine a v škole odovzdávať deťom a mládeži, rovnako dievčatám ako aj chlapcom - pri rešpektovaní ich špecifických úloh i rizík, poznatky a postoje potrebné pre budovanie vzťahov. Aby ich zodpovedný prístup k sexualite vlastnej i ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu, bol cestou k dozrievaniu k zodpovednej láske. O tom sa veľmi pekne hovorí v NP na s. 4 v časti Detstvo a adolescencia. Avšak ako "daň" pluralite názorov v spoločnosti na Slovensku sa v NP na s. 20 v časti Ciele, prvé 4 odrážky, pod výchovou k reprodukčnému zdraviu pod "primeranou starostlivosťou o reprodukčné zdravie mladistvých a dospievajúcich" a pod prístupom k ..."dôverným a vysokokvalitným službám zdravotnej starostlivosti o RZ" sa chápe antikoncepcia, resp. potrat, bez zmienky o ich rizikách na zdravie fyzické, osobnostné i vzťahové mladistvých (podpora promiskuitných vzťahov u mladistvých ai.). Čiže sa ignorujú niektoré súvisiace poznatky vývinovej psychológie a dorastovej medicíny, s čím nemôžeme súhlasiť, lebo reálne ohrozujú zdravie dievčat. 

6/ Keďže NP bude medzirezortným programom, v politickej klíme na Slovensku vzniká reálne riziko, že MZ SR tieto svoje pohľady môže vnucovať iným rezortom, napríklad MŠ SR (ako možno vidieť napríklad na úlohách 1. - 4. na s. 20, č. 1 na s. 4, č. 5 na s. 8, č. 1 na s.21, ). Pri rešpektovaní plurality názorov sa však musia rešpektovať i práva rodičov slobodne a s potrebnou informovanosťou rozhodovať o spôsobe výchovy svojich detí podľa vlastného svedomia. 
Druhým rizikom je politická podpora iba pre jednu skupinu názorov, v danej situácii pre koncept reprodukčného zdravia. Toto riziko je možné minimalizovať jednak pravdivosťou informácií vo verejnosti a garantovaním práv rodičov a pedagógov v ich výchovnej zodpovednosti postupovať podľa vlastného svedomia a podľa práva im zverených detí a mládeže na pravdivé informácie, úmerné ich veku. 

7/ Problémy zdravia žien vo fertilnom veku (s. 5 NP) sú vnímané iba cez liečenie neplodnosti a to najmä rozširovaním praxe umelého oplodnenia (IVF). Pri konštatovaní rastúceho výskytu neplodnosti u žien i u mužov je nevyhnutné hľadať i príčiny tohto rastúceho trendu neplodnosti u žien i u mužov. Sem patrí ako pozitívna podoba prevencie neplodnosti žien aj osveta o fyziologických zákonitostiach plodnosti žien, o už vysoko rozpracovaných poznatkoch o teplotných a vnemových symptómoch, o ich využívaní k poznaniu individuálneho času ovulácie u každej ženy a tým k zvýšeniu pravdepodobnosti oplodnenia. Je to súčasne prevencia fyziologických, psychických a morálnych tráum nemalého počtu žien. Pre riešenie problému neplodnosti u mužov je zrejme potrebné výskumne overovať aj ekologické súvislosti tohto javu.

8/ Harmonické manželstvo a rodina sú podľa výsledkov výskumov jedným zo základných faktorov zdravia pre ženy, mužov i deti (Vitz, Paul C.: The Findings of Social Science, In: Family Decline, 1998; Glasová, Mária: Rodina v spoločenskovedných výskumoch, In: Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes, č. 7/2004). Preto v budúcnosti je treba podporovať kvalitnú prípravu na manželstvo a život v rodine, ktorú posudzovaný NP vážne ohrozuje tým, že odmieta hľadať príčinné súvislosti niektorých negatívnych spoločenských javov (napríklad nárast rozvodovosti, pokles plodnosti a i.). 

9/ Starostlivosť o celostné, v tom i o sexuálne zdravie ( zmysle definície sexuálneho zdravia podľa SZO z roku 1974 s dôrazom na rozvíjanie schopnosti budovať vzťahy a dozrievať k láske) marginalizovaných a znevýhodnených skupín sa nedá realizovať iba poučením o používaní antikoncepcie. Primárnym vkladom do zdravia ich osobností je poskytovanie všeobecného i odborného (pokiaľ je záujem) vzdelávania spojeného s ich súbežným zapojením aj do rozvíjania vlastnej kultúry. Výsledky výskumu (Míček, Libor, Brno, na prelome 80. a 90. rokov) ukazujú, že aj zvládnutie umenia šiť, či vyšívať u rómskych i ne-rómskych dievčat bolo faktorom pre oddialenie predčasnej sexuálnej aktivity. 

10/ Je šanca nájsť spoločného menovateľa pre diskusiu? Medzi pro-rodinne orientovanou výchovou k manželstvu a rodičovstvu v rodinách a v školách ( to znamená výchovou mladistvých k zodpovednej láske a pravdivým informovaním mladistvých i dospelej populácie o špecifických rizikách jednotlivých "služieb reprodukčného zdravia"), na jednej strane a konceptom reprodukčného zdravia na strane druhej nie je, podľa nášho názoru, možný ideový kompromis. 

Jedinou šancou pre spoločnú reč obidvoch názorových prúdov je rešpektovanie legitímnej odlišnosti postojov, vzájomná výmena pravdivých odborných informácií a garantovanie slobody rodičom, pedagógom a mládeži zodpovedne a informovane sa rozhodovať podľa vlastného svedomia. 


Ing. Terézia Lenczová, CSc., predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo,
V Bratislave 26. mája 2009

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.