Vo viacerých mestách a obciach na Slovensku sme v máji oslávili Deň rodín - za minimálneho záujmu médií masovej komunikácie. Veď normálna rodina je taká nudná samozrejmosť ako vzduch či voda. Čo o nej písať! Avšak tak, ako náš samozrejmý vzduch nám začína byť aktuálnou témou, stáva sa aj rodina urgentne aktuálnou témou.
Avšak v súvislosti s mediálnymi diskusiami o Pochode GLBT v máji 2011 v Bratislave (a v početných mestách Európy) sa predsa len rozvinula diskusia o rodine - z hľadiska a v prospech záujmov tejto skupiny našich občanov a občaniek. Zaznela tam veta: "Základnou bunkou spoločnosti je zdravý jedinec...". Nuž, posúďte sami:

Všetci dobre vieme, že poriadok a stabilita v našej spoločnosti primárne závisí od poriadku a stability v jej základnom stavebnom prvku, z ktorého každá spoločnosť pozostáva - a tým je RODINA! Z rodín môžu prichádzať mladí ľudia otvorení pre spoluprácu, tvoriví a priateľskí, alebo ľudia zranení neláskou a sebectvom. Závisí to od toho, v akých rodinných vzťahoch žili, akú výchovu a aké vzory dostali. Ako ich rodičia boli pripravení budovať vzájomné manželské vzťahy a vzťahy k svojim deťom.

Čo robí naše rodiny dobrými rodinami, ktoré by mali byť darom pre svojich členov aj pre spoločnosť?
Rodina spočíva na 2 základných pilieroch, na dvoch vzťahoch: na manželskom vzťahu muža a ženy, ktorí rodinu zakladajú. Narodením či osvojením dieťaťa/detí sa vzťah manželov obohacuje o druhý pilier, o rodičovský vzťah. Obidva vzťahy zo svojej podstaty sú vzťahmi optimálne fungujúcimi ako vzťahy trvalé. Ak je ten predpoklad splnený, predstavuje to základný vklad/dar rodiny dovnútra voči svojim členom a členkám i voči spoločnosti. Pre manželov je trvalosť ich dobrého vzťahu zdrojom šťastia a ľudského dozrievania. Pre deti je trvalosť rodinného láskyplného prostredia bytostnou podmienkou ich fyzického, duševného a duchovného rozvoja.
Tento model rodiny s dvomi stabilnými vzťahmi fungoval odpradávna - až donedávna - ako spoľahlivý zdroj výmeny darov medzi rodinami a spoločnosťou. Okolo tohto modelu sa samozrejme vyskytovali niektoré viac alebo menej neúspešné rodiny, kde zlyhal niekto z manželov alebo rodičia. V súčasnosti je však tých zlyhaných pilierových vzťahov oveľa, oveľa viac...

Čo ohrozuje a narúša stabilitu a vzťahovú kvalitu rodín?
Od polovice 20. stor. sa v spoločnosti rýchlo ako lavína presadzuje nová paradigma: kladie sa enormný dôraz na práva jednotlivca a presadzuje sa svojvoľný a individualistický výklad rodinných hodnôt. To vnáša do rodín fatálne zmeny v tých dvoch spomenutých pilierových vzťahoch:
- manželstvo je možno kedykoľvek ukončiť rozvodom;
- z rodičovského vzťahu možno beztrestne utiecť v podobe umelého potratu, opustením detí alebo zanedbávaním ich výchovy do tej miery, že si takto vynútia zverenie detí do štátnej opatery;
- prudko vzrástol počet detí narodených mimo manželstva, teda v právne nechránenom vzťahu rodičov.
Tieto nové, rodinu relativizujúce a spochybňujúce postoje, priniesli vzápätí aj masívnu zmenu v myslení a správaní ľudí - uvediem dva príklady:
1/ Ak sa hlása, že manželstvo nie je trvalým vzťahom muža a ženy, potom manželstvo ako právny inštitút ani nie je potrebný. Možno žiť bez záväzku, len tak "na hromádke", uvidí sa, ako to vyjde. Počet takých nezáväzných spolužití na Slovensku výrazne narástol a trvale klesá sobášnosť. Podľa výsledkov výskumov v takýchto spolužitiach sa rodí menej detí, je v nich relatívne viac násilia na deťoch i ženách. Avšak rozchody v týchto spolužitiach zraňujú v rodine prítomné deti rovnako ako rozvody. 
2/ Ak spochybníme, že trvalý manželský vzťah muža a ženy je jediným optimálnym a spoločnosťou uznávaným prostredím pre výchovu detí, potom nazvime manželstvom aj spolužitie ľudí rovnakého pohlavia, aby aj oni mohli mať finančné benefity manželstva. Tu sú však deti ukrátené o svoje právo mať otca i mamu - v mene "nediskriminacie" dospelých.

Našťastie, aj keď niekde na úrovni Európskeho parlamentu predefinujú rodinu na účelové spolužitie rôznych osôb, ktorým je spoločný iba záujem "byť chránený a milovaný", tým samým ešte nezanikne tisícročia platný model rodiny rodiny muža a ženy a ich detí spolu so staršou generáciou.
Z podobných experimentov na živých ľuďoch vznikajú takéto štatistické závislosti: čím viac sa preferujú rôzne alternatívne podoby rodiny, tým je viac nestability v rodinných vzťahoch a viac tráum pre deti v nich a menej pozitívnych plodov rodín pre spoločnosť.
O to vzácnejšie sú však tie rodiny, kde sa preferuje dobro druhých členov rodiny pred vlastnými záujmami, kde deti nie sú postrachom matiek a otcov, ale sú s láskou prijímané a vychovávané. Také rodiny sú prísľubom našej budúcnosti, lebo dobre vychovanými deťmi významne prispievajú k budovaniu priateľskej spoločnosti.
Vážení občania a občianky, kde inde ako v rodine sa človek dozvie a zakúsi, že zmyslom jeho života je dozrieť k láske? Hlásajme to ďalej!

Jún 2011
Ing. Terézia Lenczová

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.