Rodina a budúcnosť ľudstva

 

 Deklarácia

  My, účastníci Moskovského demografického summitu, reprezentujúci rodiny z rôznych sociálnych, etnických a náboženských komunít, poprední odborníci v oblasti rodiny a demografie, verejní aktivisti,  nevládne organizácie, vedúci rodičovských asociácií, predstavitelia popredných obchodných, vzdelávacích a diplomatických inštitúcií, členovia národných vlád a parlamentov a iných dôležitých zložiek občianskej spoločnosti, zastupujúci 65 krajín sveta týmto deklarujeme, že prirodzená rodina je základnou jednotkou spoločnosti a fundamentálnou spoločenskou hodnotou, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre samotnú existenciu svetovej civilizácie a celého ľudstva.

 

Prirodzená rodina je nevyhnutnou podmienkou  bez inej alternatívy  na prežitie a na trvalý/udržateľný rozvoj  pre všetky národy a štáty, základnou a integrálnou podmienkou pre demografickú prosperitu.  Vzhľadom k objektívnym a všeobecne platným vedeckým údajom a predpovediam  popredných demografov vyjadrujeme svoje hlboké znepokojenie nad nebezpečenstvom blížiacej sa celosvetovej depopulácie (vyľudnenia). Napriek nesprávnym a neobjektívnym informáciám o „preľudnení“ – hrozbám podporovaným niektorými médiami a medzinárodnými inštitúciami – v  skutočnosti už počas niekoľkých desaťročí po sebe sme svedkami globálneho procesu demografickej degradácie.

 

V posledných rokoch tento pohyb  nadobudol hrozivý rozsah a rozmer. Ako dôsledok globálneho poklesu pôrodnosti  pod úrovňou náhrady/vystriedania (2.1 – 2.2), 42% celého ľudstva žije v krajinách, kde    nedochádza dokonca ani k jednoduchému nahradeniu starších generácií. Tento deštruktívny proces prudkého poklesu  plodnosti a pôrodnosti zachvátil všetky kontinenty našej planéty.  V najbližšom historickom období negatívne  demografické trendy môžu priniesť zánik celých národov, deštrukciu štátov a vymiznutie unikátnych  kultúr a civilizácií. Dokonca aj podľa triezvych  odhadov OSN  v priebehu  nasledujúcich troch desaťročí celková  miera pôrodnosti klesne  pod úroveň náhrady/vystriedania  na celom svete. V skutočnosti  k tomu môže dôjsť oveľa skôr, a tak vystaviť celosvetovú komunitu nebývalému sociálnemu a historickému problému prežitia ľudstva.

 

 Sme znepokojení faktom, že inštitúcia rodiny je v štádiu vážnej spoločenskej krízy, ktorá spočíva v deštrukcii  celosvetovej rodiny, manželských  a rodičovských úloh založených na tradičných rodinných hodnotách, v  narušení reprodukčnej funkcie rodiny, v epidémii sexuálne prenosných  chorôb vrátane AIDS,  zapríčinenej zneužívaním antikoncepčného myslenia (v zmysle bezpečného sexu) a deštruktívnych predmanželských a mimomanželských sexuálnych  vzorov,  v rozšírení rozvodovosti, v rozširujúcom sa spoločnom bývaní bez manželstva, vo vzrastajúcom počte rodín s jedným rodičom, vo vlne sociálnych deviácií (potraty, homosexualita, pedofília, drogová závislosť, odmietanie manželstva a rodenia detí (fenomén bezdetnosti), prostitúcia, pornografia, atď.), v narušení procesu socializácie mladých generácií, v prerušení vzťahov medzi príbuznými  a odcudzenie  jednotlivých generácií v rámci jednej rodiny, atď.

 

Vyzývame vlády všetkých národov a medzinárodné inštitúcie,  aby  okamžite vypracovali  pro-rodinnú demografickú politiku,  schválili špeciálnu medzinárodnú pro-rodinnú stratégiu a akčný plán zameraný na  upevnenie rodiny a manželstva, chrániac ľudský život od počatia po prirodzenú smrť,  ktorý by zabezpečil  rast miery pôrodnosti a odvrátil hrozbu depopulácie.

 

Dnes vo väčšine krajín sveta, na pozadí  devalvácie rodinných hodnôt,  panuje k právam rodiny predpojatosť   v informačnom priestore, v právnej i socioekonomickej sfére.

 

Tiež trváme na ukončení zasahovania  do súkromného života rodiny  pod zámienkou takzvaného„ „plánovaného rodičovstva“,  „ochrany práv dieťaťa“ a „rovnosti pohlaví“. Za neprijateľné považujeme pokračovať v politike kontroly pôrodnosti a považujeme takúto politiku za jedno  z najväčších ohrození  prežitia ľudstva a za prostriedok invazívnej diskriminácie proti rodine.  Každá rodina má právo na výber reprodukcie,  na nenarušiteľnosť rodinného života a na výchovu svojich detí v súlade s kultúrou a tradíciami svojej krajiny.  Rodičia majú absolútne primárne a prioritné právo na podporu, výchovu a vzdelanie svojich detí.

 

Vyzývame verejné inštitúcie, náboženské komunity, podnikateľov, pracovníkov médií a všetkých ľudí dobrej vôle aby sa zapojili do boja proti uvedeným hrozbám, ktoré ničia rodinu a manželstvo.

 

Podporujeme ľudí a vládu Maďarska v ich snahe chrániť prirodzené rodinné hodnoty a neporušiteľnosť ľudského života  počnúc počatím, čo je deklarované v novej maďarskej ústave.

 

Jednohlasne podporujeme definíciu rodiny uvedenú  nižšie a uzákonenú v záverečnom dokumente Svetového verejného fóra Dialóg civilizácií, konanom 7. – 11 októbra 2010 na gréckom ostrove Rhodos a zasadzujeme sa o to, aby  táto definícia dostala oficiálny medzinárodný status (dôležitosť).

 

 Rodina je základnou jednotkou (základným elementom spoločnosti) s týmito inherentnými charakteristikami:

 

1. Zväzok muža a ženy ( podľa Článku 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv prijatej valným zhromaždením OSN 10. Decembra 1948).

2. Dobrovoľný charakter vstupu do manželstva.

3. Spoločné bývanie manželov.

4. Spoločné vedenie domácnosti.

5. Vstup do manželstva prostredníctvom procedúry potvrdenia formou štátnej registrácie a/alebo relevantným náboženským obradom.

6. Želanie porodiť socializovať a vychovávať deti. Rodina je tiež sine qua non demografickým predpokladom existencie, reprodukcie a udržateľného rozvoja

civilizácií. Matka a otec majú neodcudziteľne a v súlade s ľudskou prirodzenosťou fundamentálne, prioritné a primárne práva a povinnosti bezprostredne vzdelávať, vychovávať, ochraňovať a zabezpečovať komplexnú duchovnú, morálnu a psychologickú podporu svojim deťom.

7. Nerozlučnosť manželstva - pôvodný vzájomný zámer manželov zostať spolu do konca života napriek životným ťažkosťami.

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.