Vyhlásenie

Podporujeme kroky zdravotníkov z univerzitných a fakultných nemocníc nevykonávať umelý potrat. Nepoužívame výraz prerušenie tehotenstva, lebo ide o výraz zavedený počas totalitného režimu na zatretie pravdy a falošné upokojenie svedomia. Nejde o prerušenie, ale o ireverzibilné ukončenie tehotenstva usmrtením nenarodenej ľudskej bytosti. Preto:

1. Oceňujeme univerzitné a fakultné nemocnice a najmä tých lekárov, gynekológov či anesteziológov, i ďalších zdravotníkov, že kategóriu svedomia a profesionálnu prísahu povýšili nad atmosféru pohodlia a peňazí, t. j. nad kultúru konzumnej spoločnosti. Medicínska veda a ľudská zodpovednosť v súčasnosti umožňuje posunúť moment slobodného rozhodnutia o tehotenstve k momentu počatia ľudskej bytosti a konať zodpovedne. Medicína a veda teda aj univerzity a fakulty a ich nemocnice musia život chrániť a nie usmrcovať.
2. Oceňujeme liberálnych a konzervatívnych politikov (SaS, KDH, SDKÚ), že odmietli z tejto otázky vytĺkať politický kapitál a akceptovali rozhodnutie zdravotníkov univerzitných nemocníc, univerzít a ich absolventov nevykonávať potrat v dôsledku výhrady vo svedomí.
3. Oceňujeme ministrov zdravotníctva a sociálnych vecí a vlády SR v posledných troch volebných obdobiach, ktoré v každom období a opäť aj teraz zvýšili sociálne dávky, istoty v materstve a tým prispeli k poklesu potratov.
4. Oceňujeme NR SR, ktorá v r. 2008 presadila obmedzenie prístupu k potratu zavedením úplného poučenia a čakacej doby, (návrh poslanca Zelníka a Muškovej) a to veľkou väčšinou koaličných a opozičných poslancov, len sedem poslancov NR SR bolo proti.
5. Oceňujeme bývalého prezidenta Ing. R. Schustera a súčasného prezidenta doc. I. Gašparoviča, že sa postavili za kultúru života – prvý, keď odmietol podpísať zákon, liberalizujúci UPT a druhý, keď podpísal podanie na Ústavný súd proti liberalizácii potratu a keď v r. 2009 podpísal spomínanú novelu zákona o zdravotnej starostlivosti NR SR, obmedzujúcu prístup k potratu. 

Z bodov 1-5 vyplýva, že sme konečne problém potratu odmocnili od politiky a náboženstva. Potrat odmieta nielen kresťanstvo, ale aj judaizmus, islam a mnohé ďalšie kultúry. Navyše Hipokrates formuloval prísahu zdravotníkov dávno pred založením kresťanstva, islamu či formulovania zásad ateizmu. Potrat nie je ani politikum ani otázka náboženstva či filozofie, ale otázka základného ľudského práva, práva na život. Toto právo chráni vyše 60 členských štátov OSN a 4 členské štáty EÚ úplným či takmer úplným zákazom potratu a naopak, len Čína, Kuba a Severná Kórea potrat úplne legalizujú či dokonca nariaďujú. Umelými potratmi bolo v SR od r. 1957 usmrtených viac ako milión nenarodených detí. Boli by to dnes naši spoluobčania vo veku od 0 – 53 rokov, mnohí by dnes mali deti.
Právo na život pred narodením zakotvuje aj ústava SR („Ľudský život je hoden ochrany už pred narodením“, Ústava SR, II. hlava, čl. 15, bod 1). Márne by sme hľadali právo na potrat, alebo právo na smrť. Právo na potrat nemôže byť základným ľudským právom a umelý potrat mimo výnimočných medicínskych indikácií nie je ani zdravotníckym zákrokom. Preto je prirodzené, že tento nezdravotnícky zákrok, súvisiaci spravidla s finančnou, ekonomickou, bytovou alebo vzťahovou krízou, je prejavom životného štýlu a nepatria na pôdu fakultných a univerzitných nemocníc. Podporujeme preto túto snahu riaditeľov FN a UN v SR, ale najmä lekárov, ktorí nezabudli na deň svojej promócie a na obsah Hipokratovej prísahy v zmysle vzopretia sa kultúre smrti. Patrí im náš obdiv a úcta. Veríme, že sa k nim pridá čoraz viac nemocníc v SR. Vyzývame naše Univerzitné a fakultné nemocnice a absolventov našich vysokých škôl, aby volili namiesto konzumnej spoločnosti kultúru života a potraty na žiadosť nevykonávali.

V Bratislave, dňa 1. 2. 2011 

P.T.
Uvedené Vyhlásenie podpísalo dňa 1. 2. 2011 spolu 40 profesorov lekárskych a sociálnych vied,
z toho rektori oboch zdravotníckych vysokých škôl a dekani všetkých 4 lekárskych fakúlt v Slovenskej republike.

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.