Závery z pracovných skupín 4. konferencie Slovenskej spoločnosti pre rodinu k 20. výročiu Medzinárodného roka rodiny (28.XI.2014)

RODINA A CIVILIZÁCIA

Poslaním jednotlivých pracovných skupín (worshopov) bolo podieľať sa na splnení cieľov konferencie a konkretizovať tie zámery do podoby záverov, ktoré bude možné ponúknuť formou kolokvií alebo odborných konzultácií relevantným ministerstvám a orgánom verejnej správy SR, ktorých činnosť súvisí s poslaním rodinnej politiky na Slovensku. Vedecký a organizačný tím identifikovali tieto ciele konferencie:
- Hľadať východiská z najakútnejších problémov rodín na Slovensku.
- Ukázať silu a prínos rodiny (akokoľvek krehkej a vo svojich vzťahoch ohrozenej) na obnovu našej civilizácie.
- Iniciovať konkrétne kroky na posilnenie postavenia rodiny v SR.

I. pracovná skupina: Výchovná podpora k schopnosti nadviazať trvalý vzťah


Garanti: Mária Potočárová, Štefan Matula

Úvod: Vzťahová kvalita a stabilita rodín úzko súvisí s kvalitou manželstiev mužov a žien, ktorí rodiny zakladajú. Nejde len o charakterovú stabilitu hlavných protagonistov budúcich rodín, ide aj a azda najmä o ich schopnosť nadviazať a budovať trvalý vzťah priateľskej a vernej lásky. V tomto smere je hlavnou úlohou rodičov odovzdať deťom príťažlivý model vzťahu manželov a rodičov, základné poznatky o medziľudských vzťahoch a veku primerané poznatky o ľudskej sexualite ako nástroji budovania trvalého vzťahu lásky muža a ženy. Na výchovné pôsobenie rodiny nadväzuje škola systematickým odovzdávaním vecných poznatkov o vzťahoch muža a ženy, o začlenení sexuality do rozvoja osobností mladých ľudí a o rizikách súčasnej (kultúry) spoločnosti pre vyvážený osobnostný rozvoj detí a mládeže.

Závery z diskusie v I. pracovnej skupine:
- Rodina je najlepšie výchovné prostredie.
- Zvýšiť spoločenskú váhu ženy - matky.
- Nech sú učitelia vzdelávaní, aby mohli učiť nadpredmetovú problematiku Výchova k manželstvu a rodičovstvu.
- Je potrebné rómskym deťom a mládeži odovzdávať Výchovu k manželstvu a rodičovstvu.
- Urobiť celospoločenskú diskusiu a osvetu o gender - ideológii.
- Existuje viacero programov výchovy k zodpovednému rodičovstvu - Teenstar - program sa využíva v 37 krajinách.
- Nech si rodičia vyberú, či chcú pre svoje deti Výchovu k manželstvu a rodičovstvu alebo sexuálnu výchovu. Potrebujú byť viac informovaní, lebo obsahy pojmov plne neodrážajú obsahy výuky.
- Na Pedagogickej fakulte UK sa už 25 rokov forsíruje .....
- Obsah Výchovy k manželstvu a rodičovstvu predstavujú univerzálne ľudské hodnoty pre všetky deti, nejde o náboženské hodnoty.
- Nerozdeľujme výchovu k rodinným hodnotám a postojom na sexuálnu výchovu a Výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Ide skôr o rozlišovanie na liberálny a tradičný prístup. Hovorme skôr o psychosexuálnej výchove. Zo skúsenosti je zrejmé, že v tejto veci nedôjde k dohode. Nech je určitý okruh otázok z Výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktorá sleduje cieľ oddialiť sexuálnu aktivitu mladistvých do obdobia, keď budú schopné nadviazať trvalé vzťahy, spoločný všetkým deťom a potom nech si rodičia, ak chcú, vyberú pre svoje deti témy navyše.
- V novelizovanom zákon o rodine vypadli slová ..."manželia si majú byť verní"... .


II. pracovná skupina: Rodina a bývanie na Slovensku

Garanti: Herbert Pfeiffer, Terézia Lenczová

Úvod: Jedným z najnáročnejších problémov mladých snúbencov je zaistiť si bývanie pre svoj manželský a rodinný život. Na trhu bytov a obytných domov sa vytvára tlak, aby v bytovom fonde SR prevládali byty vo vlastníctve. Pre mladých ľudí, ktorí skoro súbežne začínajú svoju pracovnú kariéru aj zakladanie rodiny, prakticky neexistuje reálna ponuka nájomných bytov/domov. Preto si musia zaobstarávať bývanie s pomocou hypotekárnych úverov. Tieto úvery majú pomerne vysoké úroky a predstavujú dlhovú záťaž pre mladú rodinu na niekoľko desaťročí. Pri nestabilnom trhu práce, hrozbách straty zamestnania je to pre mladé rodiny ako Damoklov meč.
Sme presvedčení, že v tomto smere je súrne potrebné hľadať cesty, ako naštartovať výstavbu nájomných bytov.

Závery a návrhy z diskusie:
- Mag. Herbert Pfeiffer predstavil rakúsky model výstavby nájomných bytov s pomocou neziskových organizácií a ich poskytovanie za cenu nákladov na ich výstavbu.
- Informovať štátne a relevantné regionálne orgány na Slovensku o rakúskej skúsenosti.
- Hľadať cesty na úrovni štátu a VÚC, ako zvýšiť budovanie nájomných bytov; osloviť aj poslancov NR SR.
- Overiť, aký priestor k tomu vytvára súčasná legislatíva v SR.
- Overiť, či družstevný sektor v stavebníctve by bol schopný sa do takejto úlohy zapojiť.
- Je to komplexná téma. Najskôr si hlbšie preskúmať možnosti a prekážky. Na ten účel zriadiť pracovnú skupinu na úrovni vlády alebo Parlamentu?

 

III. pracovná skupina: Demografia a sociálno-ekonomické zabezpečenie rodiny


Garanti: Karol Pastor, Ivo Patta

Úvod: Slovensko sa radí v ukazovateľoch pôrodnosti na posledné miesta v Európskej únii. Z tejto skutočnosti vyplýva niekoľko závažných dôsledkov nielen pre vývoj štruktúry našej populácie, ale aj a najmä pre vzťah medzi bezdetnými pármi a rodinami s 2-a viac deťmi a ich účasti na sociálno-ekonomickom zabezpečení rodín a ich členov, a pre výkon medzigeneračnej solidarity v štáte.

Závery a návrhy:
- Náš daňový a dôchodkový systém je proti-rodinný.
- Práca v domácnosti má veľký spoločenský význam. Rodičia najviac investujú do (rastu) spoločnosti - a mnohí z nich sú na okraji spoločnosti. Rodiny s viac deťmi nie sú sociálni pacienti, skôr sú ako taká malá firma.
- V ČR vyčíslili prácu matky 2 detí na 11 000 Kč. My musíme zriadiť sociálne akadémie - ekonómovia nechcú nič vedieť o rodine a vytĺkajú peniaze zo starnutia obyvateľstva.
- Zriadiť osobitné ministerstvo pre rodinu.
- Je potrebné odlišovať rodinnú politiku od sociálnej politiky.
- Podpora rodiny v smere politiky jedného dieťaťa v rodine je negatívum.

 

IV. pracovná skupina: Sprevádzanie chudobných rodín

Garanti: Jozef Mikloško ml., Stanislav Trnovec


Úvod: Chudoba môže byť prechodný stav, keď ochorie alebo stratí zamestnanie jeden zo živiteľov rodiny, otec alebo matka. Alebo môže byť trvalým stavom v živote niektorých skupín obyvateľstva: rodiny s rodičmi s nízkym vzdelaním, ktorí majú problém nájsť si trvalejšie zamestnanie; neúplné rodiny, kde je jedinou živiteľkou matka a najmä kde otec si neplní vyživovaciu povinnosť; viacdetné rodiny, kde sa relatívne nízky príjem - lebo matka je v týchto rodinách spravidla dlhšie mimo plateného zamestnania, aby sa mohla dobre postarať o deti - delí na väčší počet členov rodiny. Mladí ľudia, ktorí vyrastali bez rodičov v detských domovoch a ich rodiny. V našom sociálnom systéme existujú prídavky na deti, existujú sociálne dávky (dávky v hmotnej núdzi) a príspevky v nezamestnanosti. Avšak napriek tomu je nemalý podiel rodín, pre ktoré je chudoba trvalým stavom. Pre tieto rodiny je potrebné zapojiť aj ďalšie doplňujúce systémy sociálnej pomoci. V rodinách, kde je chudoba spojená aj s niektorými patologickými javmi v správaní živiteľov rodín je v záujme detí potrebná aj terénna práca s týmito rodinami.

Závery a návrhy z diskusie:
- Rodiny možno rozdeliť do 2 skupín: rodiny, kde sú rodičia zodpovednými rodičmi;
druhá skupina: rodiny nezodpovedné alebo asociálne (dysfunkčné?). Kvôli tým asociálnym štát trestá tie zodpovedné rodiny.
- Čím je väčší počet detí, tým sú tie rodiny stabilnejšie.
- V mnohodetných rodinách sa rodí 27 % detí, ich podiel z celkového počtu rodín (cca 10 %) však klesá.

Zostavila: Terézia Lenczová

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.