Motto:
„Je hanba, že sa vôbec musí konať toto referendum."
Daniel Hevier

Beseda k Referendu o ochrane rodiny, ktoré sa koná 7. II. 2015

I. Čo je pre nás referendum?
Je to vzácny nástroj priamej demokracie, kde sa:

1/štát pýta svojich občanov na ich názor na určitú dôležitú vec, týkajúcu sa verejného života.
Môžu ho iniciovať vláda, politické zoskupenia, politické strany.
alebo
2/ Občania iniciatívne prejavujú svoju zodpovednú vôľu k problémom v oblasti vecí verejných. To je teraz náš prípad na Slovensku.

II. Podmienky platnosti a úspešnosti referenda

- Podľa zákona o konaní referenda podmienkou pre jeho konanie je získanie 350 000 podporných podpisov za jeho vyhlásenie. To sa stalo s veľkým úspechom (cez 400 tis. podpisov).
- Podmienkou platnosti referenda je nadpolovičná účasť z počtu oprávnených voličov.
- Podmienkou úspešnosti referenda je súhlas nadpolovičnej väčšiny zúčastnených s referendovými otázkami.
- Výsledky referenda parlament vyhlasuje ako ústavný zákon. Zrušiť alebo zmeniť výsledky referenda je možné zasa len ústavným zákonom a to až po 3 rokoch.

III. Otázky referenda na ochranu rodiny

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Ako hlasovať: odpovedať trikrát ANO.

IV. Prečo sa zúčastniť referenda?
Lebo tri referendové otázky sa dotýkajú veľmi aktuálnych tém, ktoré rezonujú v dnešnej spoločnosti v európskych krajinách i na Slovensku. Mnohé reakcie k týmto témam, ako zaznievajú vo verejnosti, smerujú k oslabeniu jedinečnej pozície prirodzenej rodiny, t.j. rodiny jedného muža a jednej ženy s ich vlastnými alebo osvojenými deťmi, a presadzujú rôzne alternatívne modely rodiny.

Účasťou na referende a akceptovaním otázok zreteľne deklarujeme prioritu a nezastupiteľnosť prirodzenej rodiny pre budúcnosť našej spoločnosti a štátu a prihlásime sa tým k našim národným akultúrnym hodnotám. Podporíme tým úspešnosť referenda.

Rázne odmietame referendum ako nejaký prejav sily, či ako nejaký akt namierený proti niekomu.

Účasťou na referende dávame vláde a parlamentu do rúk mandát, aby vo vnútornej aj medzinárodnej politike mali stanovisko vlastných občanov ako argument proti nátlaku rodovej ideoĺógie na zmeny v legislatíve a v politikách, ktoré sa dotýkajú rodín a ich členov - v neprospech prirodzenej rodiny.

V. Potrebuje súčasná rodina ochranu?

Rodina je predsa prirodzený, relatívne autonómny základný stavebný prvok spoločnosti. Nevzniká z vôle nejakého štátu, ale z osobného rozhodnutia jednotlivcov a ich pôvodných rodín. Každá rodina disponuje špecifickými vzťahmi generácií (muž, žena, deti, starí rodičia, príbuzní), špecifickými potrebami (bývanie, spoločne trávený čas, živobytie pre 2-3 generácie), špecifickými funkciami (prokreatívna, výchovno-socializačná, citovo-ochranná, ekonomicko-zabezpečovacia, kultúrná, hodnotová...). Rodina má v sebe zabudované sebaregulačné sily (mechanizmy).
Toto bohatstvo robí rodinu relatívne autonómnym a jedinečným útvarom v dejinách i v spoločnosti.

Videné z tohto pohľadu súčasná rodina nepotrebuje ochranu zo strany štátu, spoločnosti či nejakých iných útvarov verejnej správy. Potrebuje však rámcové podmienky pre svoj život (rozumné zákony, fungujúci trh práce, rozumnú štátnu a komunálnu rodinnú politiku, triezvu sociálnu politiku a pod.)

Čím viac štát vstupuje do tvorby podmienok pre život rodín, ba postupne preberá mnohé funkcie rodín na seba (organizuje trh práce, buduje výchovno-vzdelávací a zdravotnícky systém), tým je rodina viac závislá od štátu a od jeho politických nástrojov a praktík a tým je viac zraniteľná. Tým je viac ohrozená destabilizáciou.

Žiadna totalita nemá rada rodinu. Prečo? Lebo je podozrivo súkromným prostredím, nedá sa tak ľahko politicky a spotrebiteľsky manipulovať. Norbert Wiener v 70. rokoch hovorí: „Rodina je v konzumnej spoločnosti jediný subjekt, ktorý dokáže odolávať zvodom konzumu. Má na to vnútorné sebaregulujúce nástroje (sily)."

VI. A odrazu akútna potreba ochrany rodiny dnes! Prečo?

Štáty sa usilujú byť neutrálne voči náboženstvu v mene rešpektu voči rôznym druhom vierovyznaní. Dobre, rešpektujeme.

Avšak štáty a medzinárodné politické útvary dnes, na prahu 21. storočia, nie sú spravidla politicky a ideologicky neutrálne. Prikláňajú sa k rôznym rodine nepriateľským názorovým a politickým prúdom:

• Je tu silné úsilie o dosiahnutie nultého rastu populácie sveta aktivitami Medzinárodného populačného fondu a s ním spolupracujúcich mimovládnych i vládnych organizácií (vývoz potratových kliník do menej rozvinutých krajín, snahy o sterilizáciu a depopuláciu v chudobných častiach sveta, ponúkanie až vnucovanie antikoncepcie).
• V mene absolútnej slobody post-moderného človeka a v mene nultého rastu populácie sveta sa šíri ideológia rodovej rovnosti. Pre svoje mocenské účely sa snaží predefinovať inštitúciu manželstva, rodiny, človeka v jeho pohlavnej identite.
Francúzsky psychiater Tony Anatrella o tom hovorí: „Rodová ideológia je antropologická heréza. Napácha viac zla ako marxizmus."
Pápež František hovorí o „ideologickej kolonizácii rodiny" (Filipíny, január 2015).

• Politický protest časti svetovej minority mužov a žien s iným sexuálnym cítením proti svojmu údelu:
v mene totálnej tolerancie ich správania; v mene politicky presadzovanej pozitívnej diskriminácie; v mene sociálnych kompenzácií.

VII. Čo robiť po referende?

Ak bude referendum úspešné....
Pokračovať v započatom intenzívnom spoločenskom dialógu o rodine a našej budúcnosti; byť občiansky aktívni a bdelí, zaujímať sa o zákony v NR SR a ich možné dopady na rodinu; využívať referendom získaný mandát na odmietnutie kontroverzných zákonov. Dozrievaním občianskej spoločnosti Slovensko veľa získa.

Úspešnosť referenda v demokratickej spoločnosti nie je zárukou proti vzniku určitých následných reakcií:

1. Tlak na prijatie registrovaného partnerstva ako modelu ochrany spolužití osôb rovnakého pohlavia zo strany štátu v presvedčení, že občiansko-právne nástroje nie sú účinné.
Vo vzniknutej spoločenskej diskusii úspešné referendum ukazuje, že väčšia mužov a žien v SR žiada rešpektovanie nezastupiteľnosti prirodzenej rodiny v presvedčení, že riešenie spolužití osôb rovnakého pohlavia je občiansko-právne dostatočné.

2. Páry osôb rovnakého pohlavia vo svojej snahe adoptovať si dieťa budú poukazovať na to, že registrované partnerstvá osôb nerovnakého pohlavia (ktoré si chcú z neznámych dôvodov zvoliť registrované partnerstvo namiesto inštitúcie manželstva) by si chceli uplatňovať „právo na adopciu dieťaťa". I k tejto téme je potrebná pravdivá a otvorená verejná diskusia za účasti odborníkov žov a žien z príslušných vedných oblastí (psychológov, psychiatrov, pedagógov

3. V otázke obsahu sexuálnej výchovy na školách sa stretávajú dva relevantné záujmy: V demokratickej spoločnosti garantované právo rodičov na výchovu svojich detí podľa vlastného svedomia; zodpovednosť školy za celostnú a pravdivú výchovu detí a mládeže k zdravým postojom k vlastnej sexualite a za prípravu mladých ľudí na ich životné roly v rodine. Ako východisko má v demokratickej spoločnosti platiť takýto postup:

• Rodičia i školy musia bdieť nad obsahom výuky nadpredmetovej problematiky výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR), aby sa do výuky nedostali subjekty s komerčnými záujmami (odbyt antikoncepčných prostriedkov) alebo ideologickými záujmami (presadzovanie sexuálnych a reprodukčných práv mladistvých).
• VMR nech má svoje povinné obsahy a nepovinné, rodičmi zvolené či vyžiadané obsahy. Výchova detí k používaniu antikoncepcie a k postojom liberalizácie sexuálnej aktivity mladistvých nesmie patriť k povinnej časti obsahu VMR, záväznej pre všetky deti.
• V našich rodinách a rodinných spoločenstvách musíme bdieť nad zrelou prípravou našich detí do života. Aby hodnoty, ktoré rodičom prinášajú šťastný manželský a rodinný život boli základom šťastia našich detí a ich budúcich rodín. O tie nám v referende ide na prvom mieste.

Ak by bolo referendum neúspešné?

• Nevzdávajme sa! Hoci možno ako menšina, pokračujme žiť a svedčiť o pravde o človeku a rodine. Naďalej venujme pozornosť a úsilie slabým a zraneným ľuďom okolo nás.

• Pokračujme v spoločenskom dialógu o hodnotách rodiny a života. Pozývajme do tohto dialógu odborníkov.

• Máme svoje skúsenosti zo 40-ročnej totality! Zachovajme si občiansku odvahu a pokojné srdce! „Nebojme sa, Ježiš prisľúbil: „Ja som s vami..." (Mt 28,20).

• Našimi spojencami nech sú všetci ľudia dobrej vôle, inak veriaci alebo ktorí sa deklarujú ako neveriaci, pokiaľ si zachovali zdravý úsudok a úctu k hodnotám rodiny: k vernosti, zodpovednosti za deti narodené i nenarodené, k úcte voči životu vo všetkých jeho fázach, k medzigeneračnej solidarite ai. Toto sú hodnoty, ktoré sú podmienkou prežitia našej spoločnosti aj civilizácie.

VIII. Prečo tá polarizácia spoločnosti k referendu?

Nad touto otázkou skúsme každý a každá z nás osobne porozmýšľať a ak chcete, aj sa o Váš názor podeľte. Ďakujeme vopred!

Sme v mimoriadnej situácii histórie ľudstva, keď štát a niektoré medzinárodné politické útvary zámerne prispievajú k destabilizácii inštitúcie rodiny.

Slovenská spoločnosť pre rodinu,
Terézia Lenczová,
25. I. 2015

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.