Výročná správa za rok 2009

V januári a februári tomto roku Rada Európy a Európsky parlament vydali dokumenty o podpore sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktoré svojimi dôrazmi naznačili odlišné chápanie rodiny ako rodinu chápeme my a spolu s nami stovky pro-rodinných organizácií v Európe a vo svete. Čiže zápas o obraz rodiny a o jej pozíciu v spoločnosti pokračuje v reláciách národnej a nadnárodnej politickej moci, možno sa musí realizovať na kvalitatívne novej úrovni, ktorú potrebujeme spoločne hľadať.
Medzitým na Slovensku pokračoval prirodzený proces rastu občianskej zodpovednosti za stav rodín v našej spoločnosti i za obraz rodiny ako inštitúcie, za podporu zodpovednosti rodičov za výchovu svojich detí, za úctu k ľudskému životu vo všetkých fázach jeho bytia. Vznikajú ďalšie centrá pre rodinu, jednak ako občianske združenia, jednak s cirkevnou podporou. A na prirodzené zosieťovanie ich činnosti vzniká Asociácia centier pre rodinu.

1. V tomto ovzduší dochádza k zmene našej činnosti. Ako sme Vás už informovali po sneme Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, ktorý sa konal v Bratislave 16. marca 2009, prestávame fungovať ako občianske združenie odborníkov a odborníčok. Po konzultáciách s občianskym združením Fórum života sa k nemu pripájame ako odborná sekcia pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. Túto zmenu odsúhlasili jednohlasne všetci prítomní účastníci a účastníčky snemu, čím sme naplnili čl. 11, ods. 2 stanov SSRZR. 
Tým prestali fungovať predsedníctvo a rada SSRZR a už sa v roku 2009 neschádzali. Pokračovali pracovné rokovania s výkonným riaditeľom Fóra života Marekom Michalčíkom na upresňovanie koncepcie spolupráce: Cieľom o.z. Fórum života (FŽ) je "budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho formách a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života". Pripojenie odbornej sekcie pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo považuje FŽ za zvýšenie komplexnosti prístupu k ochrane ľudského života. Z našej strany pripojenie k FŽ považujeme za zvýšenie komplexnosti a dynamičnosti záberu našej odbornej práce na podporu zodpovedného rodičovstva. Túto dvojnásobnú komplexnosť považujeme za silný teoretický i praktický základ (a potenciálny prínos) pre prezentovanie významu rodiny a rodinných hodnôt v našej postmodernej spoločnosti na Slovensku.
Po konzultáciách s výkonným riaditeľom FŽ Marekom Michalčíkom sa skonkretizoval štatút odbornej sekcie Fóra života Rodina a zodpovedné rodičovstvo ( v prílohe výročnej správy).

2. V priebehu roka 2009 pokračovala činnosť redakcie internetovej stránky www.family-sk.sk, zabezpečuje Terézia Lenczova a Ladislav Lencz. Radi privítame ponuky Vašich odborných článkov, najmä ktoré by mohli poslúžiť pedagógom a pre rodičom. Ponúkame zatiaľ najmä stanoviská k aktuálnym udalostiam v spoločnosti.

3. Pokračujeme v komunikácii so štátnymi orgánmi, ministerstvami, ktorých činnosť sa osobitne dotýka života rodiny. 
S Ministerstvom zdravotníctva: 22.mája sme sa zúčastnili "Okrúhleho stola" k téme Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie a poskytli sme písomné i ústne stanovisko MZ SR (Ing. Terézia Lenczová, CSc.). Ponúkli sme do ďalšieho funkčného obdobia Etickej komisie MZ SR svoju nominantku MUDr, Janu Trizuljakovu, PhD. Ministerstvo nereagovalo.
S Ministerstvom školstva spolupracujeme na novelizácii učebných osnov (UO) medzi-predmetovej tematiky Výchova k manželstvu a rodičovstvu členstvom v komisii, k tomu účelu ministerstvom zriadenej (Mgr. Ivan Podmanický, PhD.) a poskytli sme pripomienky k novelizovanému textu UO (Terézia Lenczová).

4. Na jeseň 2009, keď v Národnej rade bol prijatý zákon č. 478/09 Z.z. o hazardných hrách, ktorý otvoril priestor pre vybudovanie megakasína na území MČ Bratislava - Jarovce a Bratislava - Petržalka, sme začali hľadať spolupracovníkov, aby sme mohli čeliť tejto hrozbe pre rodiny a mládež širokého okolia v strednej Európe. Po konzultáciách na úrovni samosprávnych orgánov mesta Bratislavy, s pro-rodinnými organizáciami v Poprade a Žiline a s občiankami a občanmi Petržalky sme pripravili a 22. decembra 2009 zahájili petičnú podpisovú akciu proti zamýšľanej výstavbe megakasína (pozri www.peticia.sk/megakasino). Hlavná časť činnosti spojená s petičnou akciou sa vykonáva už v bežnom roku 2010. V petičnom výbore je 1 člen FŽ a 1 členka odbornej sekcie FŽ rodina a zodpovedné rodičovstvo.

5. Pokračujeme v sieťovaní pomocou informácií na internete i z prostredia, v ktorom každý/každá z nás pracuje.

6. Podali sme dve sťažnosti na Radu pre reklamu kvôli reklamným produktom, ktoré: v jednom prípade hrubým a neúctivým spôsobom zobrazovali nahú ženu v pozícii nosiča ponúkaného tovaru; v druhom prípade slogan urážal ženu porovnaním s vecou. Odpoveď v jednomn prípade bola odmietavá, v druhom prípade bola akceptujúca a bola umiestnená na ínternetovej stránke Rady pre reklamu.

7. Prehľad príjmov a výdavkov spojených s činnosťou SSRZR v roku 2009:

Objem a štruktúra príjmov v roku 2009 v EUR 

Členský príspevok ................................................................ 35,00 
Dary ....................................................................................... 1311,05
Bankové úroky ..................................................................... 0,27 
Za predaj publikácií .............................................................. 1787,49
Príjem z 2 % daní FO a PO za rok 2008 ............................... 315,41
Celkové príjmy ................................................................... 3449,22


Objem a štruktúra výdavkov v roku 2009 v EUR 

Náklady na konferencie a semináre (obedy a i.) ..................... 8,52
Výdavky na propagáciu knihy, na projekty ochrany života .....147,60
Komunik. náklady (cestovné, poštovné, internet) ................ 406,92
Z toho: poštovné .................................................................... 86,75 
Kancelárske potreby .............................................................. 149,98 
Rôzne poplatky (notárske, bankové) a náklady ................... 54,36 
Zrážková daň ....................................................................... 0,01 
Celkové výdavky ................................................................ 767,39

Zostatok na účte k 31. XII. 2009: 405,74 Euro
Zostatok v pokladni k 31. XII. 2009: 336,66 Euro

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste súhlasili byť členmi/členkami odbornej sekcie Fóra života pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, resp. ste otvorení pre konzultovanie dôležitých odborných tém, a teším sa na ďalšiu spoluprácu pri realizácii úloh odbornej sekcie v tomto roku (podľa štatútu odbornej sekcie čl. 2, body a/ - e/).

Terézia Lenczová
V Bratislave 7. apríla 2010

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.