Výročná správa za rok 2008

 Občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, sídlo: Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5, kancelária Uhrova 16, 831 01 Bratislava: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.family-sk.sk, 02/54792302


VÝROČNA SPRÁVA ZA ROK 2008

Predkladanie výročnej správy za rok 2008 našej členskej základni spadá práve do obdobia, keď Česká republika svoje predsedníctvo v Rade EÚ započala vydarenou konferenciou s veľkým medzinárodným ohlasom na tému: "Rodičovská starostlivosť o deti a politika zamestnanosti: kolízia alebo komplementarita?"(5.-6. februára 2009 v Prahe). Hlavné myšlienky konferencie smerovali k podpore práva rodičov slobodne sa rozhodnúť, či deti do veku 3 rokov ponechajú v domácej opatere, alebo ich kvôli zamestnaniu obidvoch rodičov dajú do opatery kolektívnemu zariadeniu. Týmto stanoviskom požiadavku tzv.Barcelonských uloh (v priebehu 2-3 rokov maximalizovať v členských krajinách zamestnanosť žien v tom rozsahu, aby 30 % detí do 3 rokov bolo zverených kolektívnym zariadeniam) organizátori konferencie síce nepopreli, ale zdôraznili (citujem doslovne): 
- nezastupiteľnú úlohu rodičov pre zaistenie zdravého vývoja dieťaťa v jeho ranom období;
- princíp najlepšieho záujmu dieťaťa ako primárne kritérium pri koncipovaní politík zlaďovania pracovného, osobného a rodinného života;
- potrebu uznať starostlivosť o deti ako plnohodnotnú alternatívu zárobkovej činnosti a ako takú ju aj štatisticky sledovať, ohodnocovať a patrične spoločnosťou oceniť; a toto riešenie súčasne vnímať ako odstraňovanie nerovností pohlaví, nakoľko prácu na rozvoji ľudského potenciálu vykonávajú väčšinou ženy v období ich aktívneho materstva.

Hlavným našim zámerom v roku 2008 bola podpora výchovného pôsobenia rodičov. V tomto smere sme zamerali tému pravidelnej výročnej konferencie, našu publikačnú činnosť a realizáciu hlavného projektu roka.

1. Konferencia "Rodičovská výchova ako povolanie" sa konala 25. apríla 2008 v budove Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ciele konferencie smerovali k zvýšeniu spoločenského uznania dôležitosti výchovnej práce rodičov a k jej všestrannej podpore. Medzi asi 60 účastníkmi a účastníčkami boli pracovníci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, pedagogickí pracovníci, zástupcovia MVO zameraných na rodinu a odborníci zameraní na skúmanie rodiny na Slovensku. Program konferencie pozostával z 15 odborných príspevkov členených do troch tematických blokov: Spoločenský kontext rodičovského povolania (5), Výchovné pôsobenie rodičov z perspektívy vied o človeku (6 ), Skúsenosti rodičov a odborníkov z práce s rodičmi (4).
Zborník, ktorý z konferencie vznikol, bol vytlačený, t.č. už rozobrané prvé vydanie a je k dispozícii na našej internetovej stránke.
Účasť na konferenciách: Každoročne pribúda počet pozvánok na aktívne vystúpenia našich odborníkov a odborníčok, najmä z akademickej oblasti, na domácich i zahraničných konferenciách. 
Zúčastnili sme sa na seminároch a aktivitách našich spolupracujúcich organizácií, medzi nimi napríklad na regionálnej konferencii občianskeho združenia Spoločnosť priateľov detských domovov – Úsmev ako dar “Mosty k rodine”. 

2/ Odborný bulletin "Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes" (poradové č. 16/08) ako občasné periodikum má za rok iba jedno číslo, oproti plánovaným 3, s témou: Rodičovstvo a(lebo) kariéra. Obsah čísla ponúka štátne legislatívne ustanovenia dotýkajúce sa rodičov v ich obidvoch životných stratégiách, rodičovstvo a výkon vzdelaním získanej profesie (SR), ich realizácia (ČR), dva odborné domáce a dva medzinárodné pohľady na túto oblasť rodičovskej zodpovednosti.
Internetová stránka: Osvetu o rodinných hodnotách z aspektu rôznych vedných disciplín dopĺňa naša internetová stránka www.family-sk.sk, v časti svojej štruktúry zameraná na rodičovskú a učiteľskú verejnosť. Z technických a organizačných príčin od 26. decembra 2006 ide o inovovaný názov pôvodnej stránky www.family.

3/ Projekt na vzdelávanie rodičov: Ako to povieme našim deťom?
Realizuje sa v spolupráci so Slovenskou radou rodičovských združení odborníkmi z rôznych štátnych, cirkevných a mimovládnych inštitúcií.
Cieľové zameranie projektu je na pomoc rodičom pre prehĺbenie komunikácie s ich deťmi a dospievajúcimi mladými ľuďmi o výchove k manželstvu a rodičovstvu – sexualita v slobode a zodpovednosti. Chceme osloviť cez rodičov deti a mladých ľudí, budúcich manželov a otcov/matky, aby ako prípravu na svoje životné rodinné roly dostali od svojich rodičov tie rozhodujúce a podstatne orientujúce informácie, aby z nich mohli raz vyrásť dobrí muži/otcovia a dobré ženy/matky a vzťahovo zdravé rodiny.
Forma realizácie projektu: Príprava príručky pre rodičov s názvom "Ako to povieme našim deťom?" a jej ponuka v rámci asi 2-hod. modelovej prednášky na zorientovanie, spojenej s diskusiou pre rodičov. Hutný text modelovej prednášky rodičia dostanú v podobe malej brožúrky.
Adresáti projektu: Rodičia a cez nich ich dospievajúce deti.
Predpokladáme, že rodičov budeme oslovovať prostredníctvom škol, ktoré navštevujú ich deti, a odborných lektorov občianskych združení Donum vitae (dar života) a ACET (AIDS, Care, Education, Training), prostredníctvom pediatrických ambulancií a kňazov a rodinných spoločenstiev vo farnostiach. 

Zdôvodnenie vzniku projektu: 
- Pri atakoch masmédií, "sexuálneho priemyslu" a vrstovníkov na deti a mládež formou prezentácie uvoľneného a komerčného sexu je výchova detí a mládeže k zodpovedným vzťahom a k  láske náročnou úlohou aj pre učiteľov, aj pre rodičov a najmä pre deti samotné.
- Šíri sa kultúra, poznačená individualizmom, hedonizmom a zameraním na konzumistické hodnoty. Individuálna sloboda sa predstavuje človeku našej súčasnej euro-americkej civilizácie ako primárna hodnota, ktorej hodno (skoro) všetko podriadiť.
- Silnie snaha liberálne zmýšľajúcich odborníkov, aby na školách na Slovensku bol povinne zavedený predmet sexuálna výchova, hoci od r. 1998 je na školách na celom Slovensku zavedené medzipredmetové vzdelávanie a výchova Výchova k manželstvu a rodičovstvu.
- V oblasti biotechnológií sa prezentuje pokrok medicíny na úkor ľudských embryí, klesá úcta k ľudskému životu, najmä v jeho najzraniteľnejších fázach. Ako rozpozná mladý človek, kedy ide o pokrok a kedy o využívanie ľudskej neznalosti a nedostatkov zákonov a ich sankcií na ochranu ľudského života v prenatálnej a seniorskej fáze života pred komerčnými záujmami? 
Šance: 
-Najlepšia ochrana proti vonkajšej manipulácii detí a mládeže je ochrana zvnútra človeka prostredníctvom interiorizácie hodnôt ľudskej dôstojnosti, sebaúcty, citu pre osobnú slobodu, citlivosti na budovanie pozitívnych vzťahov k druhým ľuďom.
-Mladí ľudia túžia po pravdivých informáciách o živote, po šťastnom živote vo svojej budúcej rodine. Majú právo na celú pravdu o živote, podanú s úctou a podľa najnovších poznatkov vied o človeku.
-Rozhodli sme sa v spolupráci so školami osloviť rodičov, ktorí sú deťom najbližšie a sú s nimi od malička, a ponúknuť im formou príručky pre rodičov "Ako to povieme našim deťom?" a hutnej prednášky, spojenej s diskusiou hlavné aspekty výchovy detí a mládeže k zodpovednej láske. 

Realizácia projektu pozostáva z dvoch plánovaných krokov:
3.1: Vydanie príručky pre rodičov AKO TO POVIEME NAŠIM DEŤOM?(ISBN 978-80-968891-6-7), Vydavateľské družstvo LÚČ, Bratislava, náklad 15 tis. kusov, tlač 10 tis. kusov v apríli 2008, náklady tlače uhradené.Tlač ďalších 5 tis. kusov, realizovaná v septembri 2008, zatiaľ zostáva neuhradená. Uhradí sa na základe predaja knihy Ako to povieme našim deťom.
3.2: So súhlasom MŠ SR, prostredníctvom našich i externých odborníkov budeme ponúkať prostredníctvom vyškolených lektorov rodičovským združeniam ZŠ hutnú modelovú prednášku spojenú s diskusiou na tému: Ako to povieme našim deťom? Rodičia majú možnosť si zvoliť a zakúpiť si knihu s bohatstvom informácií (za 1,65 Eur, 50 Sk) alebo iba text modelovej prednašky(za O,70 Eur, 25 Sk). Tieto zvýhodnené ceny platia iba pre účastníkov projektu.
Na úhradu nákladov tohto projektu pre rodičov sme požiadali v júni 2008 v rámci obsahovo relevantnej výzvy Sociálnu implementačnú agentúru na pôde MPSVR SR o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov európskych fondov. Príspevok sme nedostali.
Z toho dôvodu lektori budú pre školy tému prednášky prezentovať gratis, pokiaľ vedenia škôl nerozhodnú inak.

4/ Pokračovanie v budovaní siete spolupráce
4.1: Spolupráca s vysokými školami.

4.2: Ďalej sa rozvíja plodná spolupráca so Slovenskou radou rodičovských združení: našou účasťou na ich aktivite Európsky deň rodičov a škôl (21. X. 2008, Košice), spolupracujeme aj pri budovaní “Edukačného portálu”, kde sme poskytli odborné vstupy do dvoch z troch modulov: modul rodič a modul žiak. Prizvali sme ich k realizácii Projektu vzdelávania rodičov.

4.3: Spolu s Košickým samosprávnym krajom sme sa podieľali na obsahovej príprave a aktívne na realizácii nimi organizovaného workshopu Stabilizácia rodín ako prvotná ochrana proti chudobe (18. marec 2008 v Košiciach). 
Aktívne sme sa podieľali na medzinárodnom ekumenickom vedeckom sympóziu v rámci osláv "Dňa mesta Košice" 6. mája 2008 na tému: Rodina - nádej budúcnosti.

4.4: S občianskym združením Fórum života sa odborne podieľame na ich každoročných konferenciách “Vyber si život”, na kampani za ochranu života z príležitosti spomienky Dňa počatého života a na akcii Sviečka za nenarodených. V roku 2008 to bola aj akcia FŽ "Mobilyáda" ako protest proti necitlivému a nedostatočne odbornému riešeniu otázok súvisiacich s výchovou detí a mládeže k sexuálnemu zdraviu.

4.5: Za nemenej dôležitú formu spolupráce považujeme preposielanie aktuálnych informácií pre naše členské a asociované organizácie. A tiež účasť na 4 petičných akciách v prospech hodnôt rodiny.

5/ Zahraničná spolupráca

V roku 2008 sme sa nezúčastňovali na práci Viedenského výboru mimovládnych organizácií pre rodinu (Vienna NGO Committee on the Family). Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD pokračuje v spolupráci s Institut fuer Ehe und Familie vo Viedni a s organizáciami, ktoré s IEF spolupracujú.
Spolupracovali sme s organizáciou Nová žena pre Európu formou výmeny informácií i účasťou na ich konferencii v Marianke pri Bratislave 14. 6. 2008: Kam smerujú ženy v Európe?
Každoročne sa zúčastňujeme na konferenciách o rodinnej politike Národního centra pro rodinu v Brne. V tomto roku to bola téma: Rodina a štát v 3. tisícročí. 

6/ Riadiace aktivity

Účasť členov a členiek na usmerňovaní zamerania aktivít a na riadení nášho o.z. sa realizovala prostredníctvom zasadaní rady (9. 4. a 27. 8. 2008) a výkonného predsedníctva rady (21. 1.; 12. 5.; 13. 11.). Snem v poradí 6. sme plánovali na november 2008, ale pre ešte neujasnenú podobu ďalšieho fungovania nášho občianského združenia sme ho odložili na I. štvrťrok 2009.
7/ Ekonomické zabezpečenie činnosti
Zdrojom financovania našich pravideľných aktivít a projektov a na pokrytie réžie v roku 2008 boli členské príspevky, osobné dary, príjem z 2% daní fyzických a právnických osôb, príjmy z predaja našich publikácií. 

7.1: Objem a štuktúra príjmov v roku 2008 v Sk
Členský príspevok 150/rok 8 650,00
Dary 116 590,00
Za predaj publikácií 127 418,59
2 % dane FO a PO za rok 2007 24 457,00
Bankové úroky 19,24 
Spolu príjmy 277 134,83
Pôžičky 60 000,00
Celkové príjmy vrátane pôžičiek 337 134,83


7.2: Objem a štruktúra výdavkov v roku 2008 v Sk

Náklady na tlač zborníkov,bulletin 248 464,50
Náklady na účasť na kongrese v Ružomb. 4 695,00
Komunik.náklady(cest.,poštov.,internet) 20 366,00
z toho poštovné 9 789,00
Kancelárske potreby 3 840,00
Honorár 4 050,00
Daň z honoráru a zrážková daň 1 061,00 
Rôzne poplatky(notárske,bankové) 5 745,00
Ostatné výdavky(časopis, poistné,opravy) 5 239,00
Spolu výdavky 293 460,50 


8/ Naše poďakovanie patrí 
Za výkon prác a služieb: Ďakujeme všetkým našim odborníkom a odborníčkam, ktorí najmä na akademickej pôde, v lekárskej a pedagogickej praxi, vo vedení pridružených občianskych združení a vo vzdelávacích inštitúciách s občianskou statočnosťou prezentujú voči niektorým postmoderným pseudo kultúrnym prúdom celú pravdu o živote a o rodine.
Ďakujeme všetkým lektorom na našej odbornej konferencii Rodičovská výchova ako povolanie a tým, ktorí pomohli pri organizačných prácach, najmä pani Helene Laktišovej a pánu Juliusovi Šréterovi.
Ďakujeme pani Ing. Júlii Otáhalovej za spracúvanie našich primárnych účtovných dokladov.
Ďakujeme pánu Mgr. Ladislavovi Lenczovi za starostlivosť o fungovanie internetu a technickú správu našej stránky.
Ďakujeme pánu ThDr. Jánovi Koščovi za dlhoročné zapožičanie kopírky Toshiba 1210.
Ďakujeme všetkým členom rady a predsedníctva za ich oddanú službu aktivitám SSRZR v ich voľnom čase.
Za finančnú podporu: Úprimná vďaka patrí láskavým darcom v poradí výšky ich daru: pánu Ladislavovi Lenczovi s manželkou, Nadácii HELP, pani Oľge Križovej, pánu Stanislavovi Lenczovi s manželkou.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli 2 % svojej dane za rok 2007 poskytnúť na podporu našej osvetovej a vzdelávacej práce na podpou rodinných hodnôt. Sme zaregistrovaní pre získanie 2 % z daní fyzických a právnických osôb aj za rok 2008. Ďakujeme vopred Vám a Vašim priateľom, ktorým poskytnete naše údaje, potrebné pre Daňový úrad: Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, občianske združenie, sídlo: Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5, IČO: 317 84 241.

V Bratislave 20. februára 2009
(tl) 

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.