Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodp. rodičovstvo, sídlo: Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5,
IČO: 31784241, tel.kontakt: 02/54792302, e-mail:family@slovanet, www.family-sk.sk

 

Výročná správa o činnosti za rok 2007

 

Už skoro 4 roky je SR plnoprávnym členom spoločenstva 27 krajín v EÚ. Je to celok ekonomicky, kultúrne a historicky veľmi bohatý, ale aj veľmi rôznorodý. Kultúrne rozdiely sú vzájomným obohatením, rozdiely v politickom prejave tohto bohatstva sú často veľkou výzvou, ako to odzrkadľuje činnosť Európskeho parlamentu. V záujme podpory hodnôt rodiny je dôležité tieto dve roviny rozlišovať a odlišne na ne reagovať. 
Napriek deklarovanému vyňatiu problematiky rodiny z kompetencií európskych orgánov v prospech orgánov členských krajín, objektívna súvislosť života rodín s väčšinou národných aj medzinárodných politických tém a politík (ekonomická, rodinná, sociálna, výchovno-vzdelávacia, kultúrna, zdravotná, zahraničná ai.) spôsobuje, že celoeurópske odporúčania a riešenia vstupujú do národných rodinných politík a ich legislatív a ovplyvňujú ich unifikujúcim spôsobom. Bez ohľadu na národné kultúrne a náboženské hodnoty. Túto skutočnosť chápeme ako výzvu pre našu činnosť odborno-vzdelávaciu, pre rozvíjanie siete domácej i zahraničnej spolupráce, a pre voľbu projektov. 
Posilňovanie prirodzenej rodiny, založenej na celoživotnom záväzku vernosti muža a ženy, ako optimálneho prostredia pre výchovu slobodných a zodpovedných, fyzicky a duševne zdravých detí, dievčat a chlapcov, považujeme za nevyhnutnú podmienku pre zachovanie kultúrnych hodnôt národov Európy a ich základných ľudských práv. Dôvod? "Rodina ako inštitúcia je v kríze, lebo si nemôže plniť svoje funkcie, a to spoločnosti potom bolestne chýba"(prof. Jozef Matulník). 

Priority našej činnosti:
V desiatom roku činnosti nášho občianskeho združenia k hlavným prioritám našej činnosti realizovanej viacerými projektami patrili:
Spolupráca s tromi Metodicko-pedagogickými centrami na výchove detí a mládeže v školách k manželstvu a rodičovstvu;
podpora výchovného prostredia v rodinách a zodpovednosti rodičov za výchovu ich detí v rodine a v škole;
prehlbovanie spolupráce v rámci EÚ na posilňovaní inštitúcie rodiny;
poskytovanie odborných pripomienok k politickým krokom na Slovensku, ktoré súvisia s životom rodín a ich členov.

Projekty
Projekt vzdelávanie učiteliek a učiteľov, výchova k manželstvu a rodičovstvu (2002-2007. V rámci projektu sme realizovali 18 seminárov pravidelne v Modre, Prešove a Ziline. Pedagógovia absolvovali po 6 seminároch, 90 hod. výuky prednáškovej a metodickej a pokračovali osobným štúdiom z poskytnutej odbornej literatúry. 205 frekventantov získalo osvedčenie a odovzdalo záverečnú prácu. Z týchto záverečných prác sme zostavili a v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava, Tomašikova ul. 4 v roku 2006 vydali zborník 115 metodických cvičení vrátane 14 príloh snázvom Výchova k manželstvu a rodičovstvu (ISBN 80-8052-248-0). Na žiadosť frekventantov sme pokračovali tromi monotematickými seminármi našich popredných odborníkov na troch miestach Slovenska na zvolené aktuálne témy: 1/ Súčasný stav biotechnológií v medicíne a ich etické dilemy; 2/ Inštitúcia manželstva v súčasnej spoločnosti; 3/ Materstvo a otcovstvo v súčasnej kultúre.
Podpora výchovného prostredia v rodinách na Slovensku. Tento projekt začal v roku 2000 prekladom a vydaním publikácie Listy rodičom - o tebe a o nás, 1-6; pokračuje distribúciou rôznymi kanálmi ešte zostávajúcich brožúr 4.-6 (pre vek detí od 3 do 9 rokov).
Projekt pre rodičov: Do konca roku 2007 sme obsahovo dokončili a odborne posúdili príručku pre rodičov Ako to povieme našim deťom? Pokračujeme v príprave tejto publikácie do tlače. V spolupráci so Slovenskou radou rodičovských združení a odbornými občianskymi a cirkevnými organizáciami budeme príručku šíriť medzi rodičmi. Na jej základe zostavíme hutnú prezentáciu problematiky komunikácie rodičov s dospievajúcimi na témy súvisiace so zodpovednou láskou a sexualitou pre školy a občianske a cirkevné štruktúry. 
Medzinárodná konferencia v máji 2007 v Spišskej Kapitule na tému Vzdelávanie v Európe 2007, organizovaná v spolupráci so Slovenskou radou rodičovských združení. Naše občianske združenie odborne pripravilo jeden deň konferencie na tému Rodina a škola v Európe 2007. Prezentácie z tohto dňa od našich aj zahraničných autorov (Maďarsko, Rakúsko), venovaného spolupráci rodiny a školy sú k dispozícii na našej internetovej stránke www.family-sk.sk.

Sieť spolupráce a podpory
Vďaka internetovej pošte dokážeme oveľa účinnejšie si vzájomne odovzdávať informácie o pro-rodinných aktivitách doma i vo svete, o našich zámeroch, projektoch a stanoviskách k aktuálnym spoločenským témam nielen našim členským a pridruženým organizáciám, ale aj záujemcom o spoluprácu zo zahraničia (Česko, Nórsko, Rakúsko, Španielsko).
Portál Školaplus (www.skolaplus.sk) je platformou Slovenskej rady rodičovských združení na publikovanie odborných článkov z troch oblastí, lebo je určený pre žiakov, učiteľov a rodičov. Naši odborníci tu publikovali aj v roku 2007 svoje príspevky.
V snahe prispieť k vyváženej výchove detí a mládeže k sexuálnemu zdraviu, k partnerským vzťahom a k rodinnému životu vyjadrovali sme sa formou viacerých odborných stanovísk k témam: 1/ K Metodickej príručke sexuálnej výchovy pre druhý stupeň ZŠ, ktorú predložila MŠ SR Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. Stanovisko bolo odmietavé. 2/ Stanovisko k Národnému programu sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam, ktoré predložila MZ SR Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. Stanovisko bolo veľmi kritické až zamietavé.
Naše občianske združenie prostredníctvom svojich odborníkov poskytlo odbornú spoluprácu pri príprave podkladov pre tvorbu Pastoračného plánu KBS na roky 2007-2013 za oblasť rodiny a sociálnej práce v prospech núdznych. 
Vyjadrovali sme sa k návrhom zákonov, k návrhu zákona o spolkoch v mene zachovania demokratickej participácie občianských združení na riešení spoločenských problémov a úloh. Oslovili sme poslancov NR SR v súvislosti s návrhom audiovizuálneho zákona v mene ochrany detí a mládeže, k zákonu o sociálnej pomoci.

Príjmy a náklady na činnosť v roku 2007
Hlavným zdrojom prostriedkov na realizáciu projektov bol dar nemeckej nadácie RENOVABIS z Freisingu v decembri 2005 vo výške 130 000 Sk, ktorý bol účelovo viazaný na semináre pre pedagógov. Z týchto prostriedkov sme uhrádzali honoráre odborníkov za ich prezentáciu a metodické cvičenia, cestovné lektorom a stravu všetkým účastníkom a účastníčkam 9 seminárov. Vždy po 3 seminároch sme Nadácii Renovabis poskytli podrobný odpočet vynaložených prostriedkov a dokladmi doložili ich použitie.
Váčšinu odbornej, organizačnej, managerskej a účtovnej práce na realizovaní ďalších projektov pokryla dobrovoľnícka práca našich členiek a členov a našich externých spolupracovníkov a spolupracovníčok. Úprimne im ďakujeme!

Objem a štruktúra príjmov v roku 2007 
Členský príspevok ........................................................ 6 900,00
Dary na činnosť ............................................................ 4 362,00
Bankové úroky ............................................................. 57,15
Za predaj publikácií ..................................................... 17 815,00
Príjem z 2 % daní FO a PO za rok 2006 ...................... 7 693,00
Celkové príjmy v roku 2007....................................... 36 827,15

Objem a štruktúra výdavkov v roku 2007
Náklady na konferencie a semináre (obedy ai.)........... 31 023,30
Komunikač.náklady (cestovné, poštovné, tel., internet 28 591,00
z toho: poštovné............................................................ 4 481,00
Náklady na tlač zborníkov, bulletinu............................ 25 672,00
Kancelárske potreby...................................................... 4 175,00
Mzdy-honoráre lektorom.............................................. 18 500,00
Rôzne poplatky(notárske, bankové) a náklady............. 6 464,00 
Zrážková daň................................................................ 3 051,00
Celkové výdavky.......................................................... 117 476,30

Poďakovania
Ďakujeme všetkým darcom za venované 2 % z dane za rok 2006, za členské príspevky a za poskytnuté dary na našu činnosť. Z nich osobitne ďakujeme pani PhDr. Margite Kmeťovej za peňažný dar od ich rodiny.
Ďakujeme pani Ing, Otáhalovej za účtovnícku prácu za rok 2007 vykonanú gratis. Za dobrovoľnícku prácu pánu Mgr. Ladislavovi Lenczovi za starostlivosť o fungovanie našej počitačovej techniky a za vkladanie materiálov na našu internetovú stránku, pani Ing. Terézii Lenczovej za jej organizačnú, manažerskú i odbornú prácu na projekte vzdelávania pedagógov. Pani Jane Labdafskej za donášanie pošty z adresy nášho sídla v Petržalke na adresu blízku našej kancelárii. 
Ďakujeme váženým autorkám a autorom: Doc. MUDr. Jane Hamanovej, CSc., PaeDr. Oľge Križovej, Ing. Terézii Lenczovej, CSc., Mgr. Márii Lukáčovej, Ing., Mgr. Eliške Madžovej, Doc. PhDr. Márii Potočárovej, PhD., Mgr. Denise Šoltésovej a Doc. RNDr. Karolovi Pastorovi, CSc. za ich príspevky do pripravovanej príručky pre rodičov "Ako to povieme našim deťom?", poskytnuté gratis.
Ďakujeme všetkým členom rady a predsedníctva rady SSRZR za ich aktívnu účasť na pracovných stretnutiach týchto orgánov nášho občianskeho združenia počas roka 2007, i účastníkom slávnostného rozšíreného zasadania rady z príležitosti 10. výročia nášho vzniku v septembri 1997.

Vážení priaznivci našej služby pre rodiny, veríme, že tento stručný pohľad na našu prácu je Vám zadosťučinením, že ste prispeli na dobrú vec. Prosím, zachovajte nám priazeň i do budúcnosti. Vopred Vám ďakujeme!

V Bratislave 23. februára 2008

Príloha: 
Z myšlienok Varšavskej deklarácie 2007

Viacerí naši spolupracovníci a spolupracovníčky za zúčastnili v dňoch 11.-13. mája 2007 na 4. Svetovom kongrese rodín vo Varšave. Jeho téma: Rodina - nová jar pre Európu a svet. Zo 60 krajín všetkých kontinentov sa zišli ľudia, aby podali svedectvo o obrodnej sile intaktnej rodiny pre každú spoločnosť a pre udržateľný rozvoj euroamerickej i ostatných civilizácií. Prikladáme hlavné myšlienky z Varšavskej deklarácie:

My účastníci 4. svetového kongresu rodín sa zaväzujeme chrániť pravdu o rodine, odvolávajúc sa na jej prirodzenú podstatu spoločenstva lásky a života, ktoré je nositeľom neodňateľných práv, ako ich pomenúva Charta práv rodiny. Neexistuje efektívnejšia forma obnovy spoločnosti než obnova prostredníctvom zdravých rodín, ktoré sú verné svojmu manželskému a rodičovskému povolaniu. Takéto rodiny prinášajú do dnešného sveta:

-vernosť Božej pravde oproti relativizmu;
-ozajstnú lásku, verné sebadarovanie oproti hedonizmu;
-úctu k životu každej ľudskej bytosti;
-radostnú zodpovednosť za každé budúce dieťa;
-morálne spoločenstvo, v ktorom mladá generácia môže rásť oproti falošným ideológiám propagujúcim demoralizáciu.

Požadujeme:
od cirkví a iných náboženských spoločností, aby ohlasovali pravdu o živote, manželstve a rodine;
od vládnucich a verejných orgánov, aby vo verejnej politike presadzovali rodinu ako základné a neodňateľné spoločenské dobro, s cieľom slúžiť vlastným národom;
od vzdelancov, aby svoje vedomosti vložili do služieb rodiny;
od odborníkov v zdravotníctve, aby si udržiavali slobodu svedomia a verne chránili ľudský život;
od novinárov, aby slúžili pravde, hovorili o ohrozeniach a potrebách rodín a ponúkali mladým ľuďom pozitívne hodnoty, ktoré zabezpečia udržateľný ľudský rozvoj;
od mladých ľudí, aby hľadali múdrosť, chránili si srdcia a telá a rástli so zameraním na pravdu a vernú lásku.

Buďme znamením nádeje. Povzbudzujme sa navzájom a prinášajme šťastie a radosť. Inšpirujme k nádeji... Zaväzujeme sa na plnenie tejto vznešenej úlohy.

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.