Výročná správa za rok 2006

O.Z. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, sídlo: Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5, kancelária: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.family-sk.sk, 02/54792302

V tomto roku naše občianske združenie oslávi 10. výročie svojej činnosti, zameranej na šírenie osvety o hodnotách prirodzenej rodiny: pre každého jednotlivca zdroj základnej životnej dôvery, pre každú spoločnosť stavebný prvok jedinečnej hodnoty.
Za toto obdobie, žiaľ, trendy destabilizácie rodiny pokračovali. 
Spomeňme aspoň niektoré:
- deti majú o niečo menej šancí vyrastať počas celého detstva s pôvodnými rodičmi, lebo ďalej rastie rozvodovosť; rastie tiež podiel mladých ľudí, ktorí sa rozhodli odmietnuť verejné deklarovanie a právny status svojho vzťahu v podobe manželstva, čiže si zvolili menej stabilný rámec svojho vzťahu,
- napriek poklesu počtu umelých potratov (štatistika neuvádza počet umelých potratov, realizovaných prostredníctvom abortívnych antikoncepčných prípravkov), ešte stále viac ako 40 % z celkového počtu narodených detí končí svoj sľubný fyzický a duševný rozvoj abortom; táto udalosť vždy nejako naruší aj vzťah rodičov,
- pribúda detí s poruchami správania a s poruchami učenia, čo je vždy náročnou výzvou aj pre vzťah rodičov,
- čas, ktorý venujú rodičia komunikácii so svojimi deťmi je stále kratší a zapĺňajú ho “mediálni vychovávatelia”; tento model nie je dobrou školou budúcich funkčných rodín,
- rastie počet detských a mládežníckých delikventov a mladých ľudí so syndrómom rizikového správania sa, čo vždy nejako súvisí s ich suboptimálnym rodinným prostredím, 
- demografické trendy, podmienené popri iných faktoroch najmä destabilizáciou rodín, spôsobujú, že spoločenské sektory ekonomika, školstvo, sociálne služby, dôchodkový systém ai. sa môžu nádejať na stále menší počet detí, budúcich študentov, budúch aktívnych pracovníkov a daňových poplatníkov, ochotné pomocné ruky pri opatrovaní staršej generácie...

Na čom nám najviac záleží v tejto rodine nepriaznivej spoločenskej situácii? 
- aby sa napĺňalo právo detí na lásku obidvoch rodičov,
- aby muži a ženy dokázali vedome a múdro: budovať trvalý vzťah; byť si navzájom darom a oporou a svojim deťom byť láskavými a múdrymi rodičmi; vďaka rozumnej vzájomnej deľbe práce obdarovať svoju rodinu a spoločnosť svojimi schopnosťami...
Vieme, že sme primalí, aby sme si dávali za cieľ zvrátiť vyššie uvedené trendy. Sme tu však na to, aby sme deťom, mládeži a rodinám prezentovali krásu a reálnu pravdu o živote v rodine, o celoživotnom manželskom vzťahu, prvom pilieri rodiny, aby sme šírili nádej, že sa dá vždy začať odznova – od seba! Že rodina stojí (a padá) na láske, odpúšťaní, komunikácii, zodpovednosti. Pokračujúca destabilizácia rodín na Slovensku je výzvou, vrátiť sa k tomuto umeniu!

Aktivity v roku 2006 a ich organizačné a finančné zabezpečenie:

1/ Konferenčná činnosť vlastná
V roku 2006 (7. apríla) sme pravideľnú každoročnú konferenciu zamerali na mládež, na tému: Adolescencia – aktuálne otázky predčasného a predĺženého dospievania. Cieľom konferencie bol dialóg odborníkov viacerých súvisiacich vedných disciplín o spoločenských súvislostiach a dôsledkoch predčasného dospievania a neskorej sociálnej zrelosti detí a mládeže. A tiež predstaviť pozitívne skúsenosti inštitúcií, ktoré pracujú s deťmi a mládežou.
Na konferencii sa zúčastnili najmä pedagogickí pracovníci a pracovníčky, zástupcovia mimovládnych organizácií pracujúcich s mládežou a účastníci/účastníčky z iných mimovládnych, cirkevných a štátnych výchovných inštitúcií. Boli zastúpené rôzne názorové prúdy k predloženej téme.
Účasť na konferenciách: Každoročne pribúda počet pozvánok na aktívne vystúpenia našich odborníkov a odborníčok, najmä z akademickej oblasti, na domácich i početných zahraničných konferenciách. Vďaka im všetkým za úspešnú reprezentáciu Slovenska.

2/ Publikácie
Z každej konferencie vydávame zborník prednášok so zahrnutím hlavných myšlienok z diskusie, označený rovnomenným názvom ako téma konferencie. Zborník je určený okrem účastníkov konferencie aj štátnym a akademickým knižniciam, klubom parlamentných strán a účastníkom a účastníčkam priebežného vzdelávania pre pedagógov v problematike Výchova k manželstvu a rodičovstvu – sexualita v slobode a zodpovednosti, rodičom.
Z absolventských metodík učiteliek a učiteľov, ktorí ukončili v roku 2005 priebežné vzdelávanie Výchova k manželstvu a rodičovstvu – sexualita v slobode a zodpovednosti sme zostavili Zborník metodických cvičení a Metodicko pedagogické centrum, Tomašikova ul. 4 v Bratislave zabezpečilo jeho vydanie. Metodiky sú rozčlenené do troch častí: 1/ Harmonický rozvoj osobnosti človeka. 2/ Kvalita a stabilita partnerských vzťahov. 3/ Vzťahová hodnota rodiny a jej miesto v spoločnosti. Každá časť obsahuje okolo 30 cvičení pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže a rôzne pracovné prílohy.
Počnúc rokom 2000 dvakrát až trikrát do roka vydávame odborný bulletin Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes so zvolenou ústrednou témou. V roku 2006 to boli iba dve témy: Rodina – zrkadlo spoločenského vývoja a Rodina a média masovej komunikácie.
Osvetu o rodinných hodnotách z aspektu rôznych vedných disciplín dopĺňa naša internetová stránka www.family-sk.sk, v časti svojej štruktúry zameraná na rodičovskú a učiteľskú verejnosť. Z technických a organizačných príčin od 26. decembra 2006 ide o inovovaný názov pôvodnej stránky www.family.

3/ Vzdelávacie aktivity
V spolupráci s tromi Metodicko-pedagogickými centrami v Bratislave a Prešove pokračujeme v priebežnom vzdelávaní učiteliek a učiteľov v problematike výchova k manželstvu a rodičovstvu jednodennými seminármi, venovanými zvolenej aktuálnej téme. V rámci 3 seminárov (v Modre, Žiline a Prešove) sme formou prednášky a metodík prezentovali aktuálnu tému “Súčasný stav biotechnológií v medicíne a ich etické dilemy”. Semináre sa uskutočnili v čase od 29. septembra do 13. októbra 2006. Prednášajúca bola MUDr. Mária Mojzešová, PhD. z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave. Metodické cvičenia predstavovali asi polovicu časového rozsahu seminárov.
Predpokladané náklady na obedy a občerstvenie pre účastníkov plánovaných 12 seminárov (zameraných na 4 aktuálne odborné témy) a honoráre pre lektorov a metodikov budú 260 tisíc Sk. Túto sumu sme získali na základe predloženého projektu od Nadácie RENOVABIS z Freisingu v SRN. Aj touto cestou vyjadrujeme svoju úprimnú vďaku.
Téma ďalších troch seminárov v čase od 23. marca do 4. mája 2007 bude: Vzťah k inštitúcii manželstva v súčasnej kultúre: rezignácia na šťastie trvalého vzťahu? Cieľom týchto troch seminárov bude: 1/ podať interdisciplinárnu analýzu príčin a spoločenských súvislostí “úteku” od trvalých partnerských vzťahov a pokračujúcej destabilizácie existujúcich manželstiev. Tému predstaví Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc, UK Bratislava a TU Trnava, 2/ metodické prehĺbenie prednášky a následnej diskusie v pléne metódou analógií a skupinových diskusií predstavia PaeDr. Oľga Križová a Ing. Terézia Lenczová, CSc.

4/ Pokračovanie v budovaní siete spolupráce
Za osobitne cennú považujeme spoluprácu s Metodicko pedagogickými centrami v Bratislave (Tomašikova ul. č. 4 a Exnárova ul. č. 20) a v Prešove (T. Ševčenku 11) pri organizovaní jednodenných monotematických seminárov a pri príprave materiálov pre frekventantov tohoto vzdelávania. 
Podobne aj spolupráca s vysokými školami (v Trnave, v Nitre, v Ružomberku), vyžiadanie našich odborných prezentácií pre ich vydavateľské aktivity alebo konferencie, je pre SSRZR cťou a záväzkom. 
Ďalej sa rozvíja pekná spolupráca so Slovenskou radou rodičovských združení na príprave medzinárodnej konferencie “Vzdelávanie v Európe 2007”. SSRZR pripraví odborný program jedného dňa konferencie s tematickým zameraním “Škola a rodina v Európe 2007”. Spolupracujeme aj pri budovaní “Edukačného portálu”, kde poskytneme odborné vstupy do dvoch z troch modulov: modul rodič a modul žiak.
Každoročne spolupracujeme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách: pri prípave ich pracovných stretnutí poskytneme prednášku a ponúkame naše publikácie účastníkom a účastníčkam stretnutia. Na stretnutie v októbi 2006 sme pripavili pre starostov okolitých obcí, zúčastnených na pracovnom stretnutí, Anketu so 6 otázkami, zameranými na komunálnu rodinnú politiku. 
V tomto roku pribudla spolupráca s Magistrátom mesta Košice pri príprave ich celodenného seminára Rodina a súčasnosť. Magistrát mesta Košice spolu s Ekumenickým spoločenstvom na pôde Košíc pripravili medzinárodné ekumenické vedecké sympózium Človek v núdzi, na ktoré sme boli prizvaní k aktívnej účasti.
S občianskym združením Fórum života sa spoločne odborne podieľame na ich každoročných konferenciách “Vyber si život”a na kampani za ochranu života z príležitosti spomienky Dňa počatého života.
S radou pre rodinu Konferencie biskupov sme v tomto roku spolupracovali vypracovaním dotazníka pre animátorov práce s rodinami vo farnostiach pre celé Slovensko a účasťou na tvorbe analytických podkladov pre vypracovanie pastoračného plánu pre rodiny do roku 2013.
V júni sme vyslali zástupkyňu Ing. Teréziu Lenczovu na Okrúhly stôl pre rodinu organizovaný Evanjelickou cirkvou a.v. v Martine.
Ing. Lenczová sa zúčastňovala seminárov organizovaných UIVENTOU a Ministerstvom školstva k téme: Vyhodnotenie realizácie opatrení politiky mládeže. Semináre, na ktorých sme participovali, boli zamerané na témy: Mladí ľudia a rodina; Mladí ľudia a hodnotová orientácia a Mladí ľudia v náhradnej výchove.
Podieľali sme sa odborne na regionálnej konferencii občianskeho združenia Spoločnosť priateľov detských domovov – Úsmev ako dar “Mosty k rodine”. 
Za nemenej dôležitú formu spolupráce považujeme preposielanie aktuálnych informácií pre naše členské a asociované organizácie alebo ľudské povzbudenie našich spolupracovníkov a spolupacovníčok, keď sa dostali do nepriaznivej situácie alebo do paľby médií masovej komunikácie.

5/ Zahraničná spolupráca
Ďalej pokračujeme v účasti na práci Viedenského výboru mimovládnych organizácií pre rodinu (Vienna NGO Committee on the Family) ako pridružený člen účasťou na medzinárodnom seminári v máji a v októbri. V tomto roku Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD bola prizvaná k aktívnej účasti na nich a na základe výbornej prezentácie i na pracovné stretnutie na pôde Spolkového Ministerstva pre rodinu.
Rozvíjame spoluprácu s maďarskou organizáciou mnohodetných rodín (Famila Nagycsaládosok Egyesúlete). Doc. Glasová sa zúčastnila na ich konferencii v Gyori Rodina – budúcnosť v globalizovanej Európe a predniesla svoju prezentáciu. Doc. Pastor sa zúčastnil svojim príspevkom na medzinárodnej konferencii Nadácie Renovabis vo Freisingu o situácii rodín v krajinách Európy. 
Každoročne sa zúčastňujeme na konferenciách o rodinnej politike Národního centra pro rodinu v Brne. V tomto roku to bola téma: Rodina a štát v 3. tisícročí. A tiež sme sa zúčastnili na ich medzinárodnom seminári na tému Prínos žien pre podniky. 

6/ Riadiace aktivity
Účasť členov a členiek na usmerňovaní zamerania aktivít a na riadení nášho o.z. sa realizovala prostredníctvom snemu a zasadaniami rady a predsedníctva. Snem v poradí 5. riadny sa uskutočnil 11. decembra. Okrem rozhodovania o zásadnom smerovaní v najbližšom období, o nutných zmenách vo vedení SSRZR z rodinných dôvodov, o účinnejšom využívaní odborného a ľudského potenciálu členskej základne sme účastníkom a účastníčkam snemu predstavili niekoľko aktuálnych tém, týkajúcich sa verejnej podpory rodiny. Táto téma je aktuálna po parlamentných voľbách, keď nové vedenie štátu opäť zdôrazňuje štátny paternalizmus:
Rodinná a sociálna politika a ich politické vízie na Slovensku, predniesla poslankyňa NR SR p. Monika Gibalová,
Príspevok Spoločnosti priateľov detských domovov Úsmev ako dar K rodinnej a sociálnej politike v SR, predniesol pán Mgr. Štefan Žarnay,
Rodina v politických súvislostiach a Charta práv rodiny, predniesol pán Ing. Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín. Táto správa podľa prísľubu, uvedeného v zázname zo snemu, tvorí prílohu tejto výročnej správy.

Zasadania rady a výkonného orgánu rady predsedníctva sa konali v roku 2006:
rada sa stretla 2-krát (30. III.,; 13. XI.) 
predsedníctvo 4- krát (24.I., 23. V., 21. VIII., 13. XI.,

6/ Ekonomické zabezpečenie činnosti
Zdrojom financovania našich pravideľných aktivít a projektov, na pokrytie réžie v roku 2006 boli členské príspevky, osobné dary, príjem z 2% daní fyzických a právnických osôb, príjmy z predaja našich publikácií. Na projekt vzdelávania učiteľov a učiteliek nám poskytla prostriedky Nadácia RENOVABIS z Freisingu, SRN.

6.1: Objem a štuktúra príjmov v roku 2006 v Sk
Členský príspevok 150/rok 7 619,00
Grant od Nadácie Renovabis 130 749,50
Dary 54 527,00
Príspevok SRRZ na konferenciu 10 000,00
Vložné na konferencii 4 800,00
Bankové úroky 249,00 
Za predaj publikácií 15 705,00
Príjem z 2 % daní FO a PO za r. 2005 7 007,00
Príjmy celkom 230 656,50 Sk

6.2: Objem a štruktúra výdavkov v roku 2006 v Sk
Náklady na konfer. a semináre (obedy ai.) 21 708,70
Nákup počitačovej techniky 17 995,00
Komunik.náklady(cest.,poštov.,internet) 22 303,00
z toho poštovné 7 126,00
Náklady na tlač zborníkov,bulletin 39 858,65
Kancelárske potreby 2 735,00
Mzdy-honoráre lektorom 11 105,00
Rôzne poplatky(notárske,bankové)a nákl. 6 203,00
Zrážková daň 2 455,00
Členské vo Viena NGO Committee 3 400,48
Vrátená pôžička 15 000,00 
Náklady celkom 149 889,83 Sk

7/ Naše poďakovanie patrí 
Za výkon prác a služieb: Ďakujeme všetkým našim odborníkom a odborníčkam, ktorí najmä na akademickej pôde, v lekárskej a pedagogickej praxi, vo vedení pridružených občianskych združení a vo vzdelávacích inštitúciách s občianskou statočnosťou prezentujú voči niektorým postmoderným pseudo kultúrnym prúdom celú pravdu o živote a o rodine.
Ďakujeme pánu Mgr. Ladislavovi Lenczovi a Ing. Jurajovi Polákovi, ktorí odviedli obrovský kus práce pri nutnom prebudovaní našej internetovej stránky a pri nákupe novej počitačovej techniky. Vďaka patrí slečne Veronike Koprdovej za spracovanie našich prvotných účtovných podkladov.
Ďakujeme všetkým členom rady a predsedníctva za ich oddanú službu aktivitám SSRZR v ich voľnom čase.
Za finančnú podporu: Úprimná vďaka patrí láskavým darcom v poradí výšky ich daru: Nadácii RENOVABIS z Freisingu, SRN, panu biskupovi Mons. Rudolfovi Balážovi, manželom Kataríne a Tomášovi Lenczovým, panu Ladislavovi Lenczovi, Dp. pánom Danielovi Lukačovičovi, Štefanovi Herényimu a Jánovi Hallonovi, pani Márii Biksadskej, Alžbete Félixovej, manželom Anežke a Marianovi Ďurdinovým, pánu Pavlovi Hricovi a pani Staši Stupkovej. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli 2 % svojej dane za rok 2005 poskytnúť na podporu našej osvetovej a vzdelávacej práce na podpou rodinných hodnôt. Sme zaregistrovaní pre získanie 2 % z daní fyzických a právnických osôb aj za rok 2006. Vopred Vám a Vašim priateľom, ktorým poskytnete naše údaje, potrebné pre Daňový úrad, ďakujeme! 
Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, občianske združenie, sídlo: Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5, IČO: 317 84 241.

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.