Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5, tel. kontakt: 54792302, e-mail: family.t@stonline, www.family.sk, č. účtu: VÚB Bratislôava Limbová 1, 150 732 012/0200

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2003
odpočet úloh a projektov zameraných na posilnenie rodiny v našej spoločnosti

1. Predmetom nášho odborného a dobrovoľníckeho záujmu je rodina

Rodina predstavuje prirodzenú, spontánne vznikajúcu štruktúru spoločnosti. Jej výkony dovnútra voči jej vlastným členom a navonok voči spoločnosti sú ničím nezastupiteľným vkladom do budúcnosti spoločnosti. Zoči voči budúcnosti ľudstva, národov i jednotlivcov existuje hierarchia hodnôt: akokoľvek sú vzácne hodnoty individuálnej slobody jednotlivcov a ich ľudské práva, hodnoty rodiny pre jej nezastupiteľné výkony sú primárne, lebo sú prameňom a garantom aj individuálnych slobôd a hodnôt. Absencia rozvoja rodinných hodnôt (manželská vernosť a trvalá láska rodičov, rodičovská láska, ktorá je bytostnou potrebou detí, medzigeneračná a príbuzenská solidarita, ochota prijať deti ai) jednak znehodnocuje až vyraďuje (alebo oslabuje) výkony rodiny, jednak prináša ako zákonitý dôsledok výrazné zmeny v demografickom správaní obyvateľstva : zmeny v počte a štruktúre obyvateľstva, zvyšuje počet nestabilných alebo nefunkčných rodín, spôsobuje nárast patologických javov v rodinnom prostredí ai. Tieto demografické zmeny spôsobujú masívne ekonomické, sociálne, politické aj psychologické posuny, ktoré ohrozujú destabilizáciou celé spoločnosti a ich trvalo udržateľný rozvoj. Ak teda spoločnosť či štát či iný vonkajší subjekt preferovaním individuálnych hodnôt pred hodnotami rodiny v mene akokoľvek dôležitých politických cieľov negatívne ovplyvní integritu a vzťahovú kvalitu rodiny, ohrozuje tým rozvoj a budúcnosť jednotlivcov i spoločnosti

2. Riadenie Spoločnosti v roku 2003

V roku 2000 účastníci snemu hlasovaním zvolili z prítomných individuálnych aj kolektívnych členov radu v tomto zložení:
Doc. MUDr. Marcel Babál, CSc., Ing. Pavol Baxa, Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD, Doc. MUDr. Jozef Glasa, PhD, PhDr. Marián Košč, Helena Laktišová, Mgr. Mária Lenczová, Ing.Terézia Lenczová, CSc., Doc.h. RNDr. Karol Pastor, PhD., Mgr. Ivan Podmanický, Doc. MUDr. Alojz Rakús, CSc.
Na zasadania rady boli pozývaní zástupcovia všetkých 25 kolektívnych členov. Rada sa stretla v roku 2003 dvakrát, 16. júna a 1. decembra. Záznam z rady dostanú vždy všetci individuálni aj kolektívni členovia.
Predsedníctvo, poverené radou konkrétnou realizačnou činnosťou, sa v priebehu roka 2003 stretlo 5 krát, v termínoch: 17. januára, 30. marca, 5. mája, 3. septembra, 10. novembra
15. novembra 2003 sa konal snem s týmto programom:
- Správa o činnosti a hospodárení od posledného snemu v roku 2000,
- Vízia činnosti na najbližšie roky,
- Program na prežívanie 10. výročia Medzinárodného roka rodiny počas roka 2004,
- Ďalšie budovanie členskej základne.
Konkretizáciou záverov snemu sa zaoberala rada 1. decembra 2003.

3. Činnosť zameraná na plnenie cieľov podľa čl. 3 stanov a podľa plánu práce na rok 2003

3.1: Podporujeme výchovné prostredie v rodinách na Slovensku
• Prostredníctvom distribúcie publikácií Listy rodičom – o tebe a o mne,
Náklad 9000 zväzkov Listov rodičom 1.-3, pre deti do troch rokov, . bol od začiatku apríla 2000 do konca septembra 2000 zhruba rozdelený. Boli využité tieto distribučné kanály:
- mimovládne organizácie pracujúce v prospech rodiny 23 %
- samosprávne orgány 1,75 %
- farské spoločenstvá 21,0 %
- gynekologicko-pôrodnícke oddel. nemocníc, podľa demograf.kľúča 53,0 %
- štátne knižnice (povinné výtlačky) 0,29 %
- priama ponuka rodičom alebo ich príbuzným 0,33 %

• Listy rodičom 4.-6 pre deti od 3 – 9 rokov, náklad 7000 zväzkov 4-6, zostáva asi 500 zväzkov na distribúciu rôznymi ponukovými kanálmi.
• Dialóg rodičov s dospievajúcimi, tretia dotlač, spolu 7 000 kusov. Zostáva 200 kusov.
• Zborník z odbornej konferencie O výchove v rodine z roku 2001.
• Zborník z odbornej konferencie Príprava na manželstvo a rodičovstvo z roku 2002

3.2: Spolupracujeme so školstvom na príprave detí na životné roly v ich budúcich rodinách.
Táto spolupráca sa realizuje v podobe seminárov priebežného vzdelávania učiteliek a učiteľov, ktorí sa venujú nad predmetovej problematike výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Zatiaľ sa realizovalo od decembra 2002 8 seminárov: v spolupráci s Metodicko-pedagogickými centrami na Tomašikovej ulici 4 a na Exnárovej ulici 20 v Bratislave boli 4 semináre v Modre, v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove boli 3 semináre v Prešove a v spolupráci s krajským školským úradom sa konal 1 seminár v Žiline.
Počet účastníkov spolu 300.

• Zabezpečili sme systematickú prednášku školených mladých animátorov mládeže z občianskeho združenia ACET na tému: Sexualita, AIDS a vzťahy pre zatiaľ 65 škôl, odkiaľ prichádzajú účastníci priebežného vzdelávania učiteliek a učiteľov, spolu 200 hodín. Tieto prednášky budú v ďalšom školskom roku pokračovať.

• Naši odborníci, ktorí pracujú na realizácii priebežného vzdelávania učiteľov a učiteliek:
PhDr. Oľga Križová, MC Tomášikova 4, Bratislava,
Ing. Terézia Lenczová, CSc., predsedníčka SSRZR,
Mgr. Ivan Podmanický, katedra pedagogiky, Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
Doc. h. RNDr. Karol Pastor, PhD, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Fakulta humanistiky TU v Trnave
Doc. MUDr. Alojz Fakús, MD, dekan Zdravotníckej univerzity v Bratislave
MUDr. Ivan Wallenfels, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Trenčín.
Prizývame viacerých externých spolupracovníkov.

3.3: Organizovali sme odbornú konferenciu na tému Úloha otca a matky v rodine
Okrem našich a prizvaných odborníkov prezentoval výsledky svojho dlhodobejšieho výskumu prof. Pavol Zulehner z Viedenskej univerzity. Svoju prezentáciu nazval: O deťoch v spoločnosti chudobnej na prítomnosť otcov.
Konferencia sa konala v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a s finančnou podporou MPSVR SR v apríli 2003.
Zborník z konferencie okrem účastníkov konferencie a štátnych knižníc dostali účastníci priebežného vzdelávania učiteľov a všetky poslanecké kluby Parlamentu SR. Je k dispozícii aj na našej internetovej stránke www.family.sk.

3.4: Účasť na tvorbe politík, ktoré súvisia s životom rodín a ich členov
Viacerí naši odborníci a odborníčky pracujú na štátnej a komunálnej úrovni v rôznych komisiách ministerstiev, samosprávnych orgánov a Parlamentu (napr. v medziministerskej pracovnej skupine pre populáciu a rozvoj, na pôde komisie NR SR pre rovnosť príležitostí žien a mužov). Svojimi stanoviskami k predkladaným materiálom (napr. k Národnej stratégii boja proti násiliu na ženách, k Národnému programu ochrany reprodukčného zdravia, k bioetickým otázkam, k legislatívnej úprave umelého ukončenia tehotenstva, k nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty, k legislatívnej úprave volebných kvót pre zvýhodnenie žien v prístupe do vrcholovej politiky a pod.) a konzultantskou činnosťou sa aktívne podieľajú na tvorbe politík, ktoré súvisia s životom rodín a ich členov.

• Využívame možnosti dané našimi zahraničnými kontaktmi k účasti na zahraničných konferenciách o rodinnej politike: Národní centrum pro rodinu v Brne organizovalo konferencie o rodinnej politike v Prahe a v Brne, Viedenský výbor mimovládnych organizácií pre rodinu (Vienna Committee NGO for family, medzinárodný seminár o zlaďovaní rodinných a pracovných úloh rodičov vo Viedni, Hospodársky a sociálny výbor Európskej komisie v Bruseli zvolal konferenciu pre mimovládne organizácie z pristupujúcich krajín o ich činnosti v prospech občanov a ich rodín, Brusel.

3.5: Prezentovanie rodinných tém a rodinných hodnôt
Sme presvedčení, že na rôznych verejných fórach: v rozhlase, v televízii, v tlači odbornej aj v denných periodikách je potrebné prezentovať pozitívny obraz rodiny: najmä jej nezastupiteľné výkony pre vznik a rozvoj ľudského potenciálu a ochranné pôsobenie rodiny pre rozvoj individuality a identity každého človeka, podiel rodiny na ekonomickom a demografickom vývoji spoločnosti. V januári 2003 sme poskytli stanovisko k aktuálnym otázkam rodiny k blížiacemu sa 10. výročiu Medzinárodného roka rodiny na pôde Viedenského výboru mimovládnych organizácií pre rodinu. Náš informačný list Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes (občasník, v roku 2003 3 čísla) prezentuje v časti Téma odborné pohľady na aktuálne spoločenské témy.
Naša internetová stránka www.family.sk ponúka naše publikácie, stanoviská a odborné články.

3.6: Sieť našej spolupráce

1.. Komunitné centrum SPOLU v Chminianskom, okres Jakubovany, pani učiteľka Mgr. Veronika Kunayová nás oslovila; hľadá odborníkov na realizáciu prípravy rómskych detí a mládeže pre manželstvo a rodičovstvo. Po získaní súhlasu sme jej dali kontakt na dvoch odborníkov z našich asociovaných organizácií.
2. Poslali sme Ing. Pavlovi Hricovi z Košíc, zodpovednému za rodinu v rade pre rodinu a mládež KBS, náš adresár odborníkov ako ponuku k spolupráci pri príprave ich konferencií a seminárov.
3. Zo strany mesačníka Rodinné spoločenstvo je záujem o odborné príspevky. Sme otvorení dovoliť publikovať v Rodinnom spoločenstve naše príspevky z rubriky Téma v našom informačnom liste Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes.
4. Občianske združenie Úsmev ako dar nám pomohlo pri distribúcii našej publikácie Listy rodičom č. 4-6, pre vek detí od 3 do 9 rokov. Občianske združenie ERKO tiež sľúbilo spoluprácu v tomto smere.
5. Inštitut pre manželstvo a rodinu (Institut für Ehe und Familie) nám pravidelne posiela ich Newsletter, ktorý je pre nás zdrojom cenných informácií. Tie ponúkame ďalej prostredníctvom nášho informačného listu Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes. Podobne sme v informačnom kontakte s Europa Youth Alliance, ktorí na úrovni OSN a Európskeho parlamentu pracujú v mene mladých v prospech prirodzenej rodiny. Na internetovej stránke Viedenského výboru mimovládnych organizácií pre rodinu www.viennafamilycommittee.org je k dispozícii informačný list Families International s množstvom zaujímavých informácií z oblasti rodiny v celosvetových rozmeroch. Národní centrum pro rodinu v Brne nám tiež posiela svoje správy o činnosti a prizýva na ich podujatia. My z našej strany voči nim podobne.

4: Financovanie projektov, príjmy a výdavky v roku 2003

Hlavné príjmové položky v roku 2003:
za publikácie 33 202 Sk
osobné dary od darcov 11 700 Sk
členské 3 950 Sk
z 1 % z daní 2 504 Sk (notársky poplatok v XI/02 bol 1111 SK)
dotácia MPSVR SR na konferenciu 10 000 Sk
vložné na konferencii 6 430 Sk
na učiteľské semináre z dotácie od Renovabis 248 949 Sk
príjmy z bež. účtu do pokladne na réžiu 7 000 Sk
Spolu príjmy 317 305 Sk

Hlavné výdavky v roku 2003:
náklady na tlač informačného listu (3 čísla) 10 030 Sk
náklady na semináre pre učiteľov 248 949 Sk
náklady na konferenciu 8 796 Sk
náklady na snem 1 173 Sk
cestovné na odborné podujatia 2 295 Sk
poštovné 5 939 Sk
telefón, internet 12 000 Sk
opravy kancelárskych zariadení, toner 1 358 Sk
kancelárske potreby a kopier. služby 3 095 Sk
úhrada záväzkov (splátka pôžičky) 25 000 Sk
vklad na bežný účet z pokladne 5 200 Sk
Spolu 323 835 Sk

Záväzky z roka 2003
Členské vo Viedenskom výbore 87 Euro 3 636 Sk
Pôžička na tlač Listy rodičom z januára roku 2001 25 000 Sk
Spolu záväzky z roku 2003 28 636 Sk

5. Poďakovanie:

 Na prvom mieste vyjadrujeme úprimné poďakovanie in memoriam nášmu dlhoročnému členovi rady a nadšenému spolupracovníkovi v službách najkrajšej inštitúcie spoločnosti – rodiny, pánu PhDr. Mariánovi KOŠČOVI za jeho vysoko odbornú a napriek tomu dobrovoľnícku prácu. Sme vďační, že sme smeli s ním spolupracovať v uplynulých 6 rokoch.
 Ďakujeme aj jeho ctenej manželke pani Jacinte Koščovej za podporu práce manžela v prospech SSRZR.
 Ďakujeme všetkým členom rady za cennú koncepčnú, organizačnú, lektorskú a konzultačnú prácu.
 Ďakujeme našim cteným darcom, že prispievali na činnosť našej organizácie peňažnými alebo vecnými darmi. Manželom Anežke a Mariánovi Ďurdinovým, manželom Kataríne a Tomášovi Lenczovým, pani Margite Miklasovej, panu Eduardovi Rácovi, manželom MUDr. Terézii a PhDr. Michalovi Strížencovi, DrSc..
 Ďakujeme Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny za finančnú dotáciu z prostriedkov z lotérií vo výške 10 000 Sk na realizáciu odbornej konferencie a za prepožičanie reprezentačnej miestnosti gratis.
 Ďakujeme Akcii solidarity nemeckých katolíkov s národmi východnej a strednej Európy RENOVABIS za príspevok 15 000 Euro na priebežné vzdelávanie učiteľov.
 Ďakujeme pánu ThLic. Jánovi Koščovi za dlhodobé zapožičanie kopírovacieho prístroja.
 Ďakujeme občianskym združeniam ÚSMEV AKO DAR, Hnutie kresťanských rodín a ERKO za spoluprácu pri distribúcii našej publikácie LISTY RODIČIOM – o tebe a o nás.
 Ďakujeme našim členom rady, individuálnym aj kolektívnym členom, členom predsedníctva za ich oddanú prácu v prospech posilnenia inštitúcie rodiny v našej spoločnosti i v prospech konkrétnych rodín a ich členov na Slovensku.

S P R Á V A O Č I N N O S T I V R O K U 2 0 0 2

Rada Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo na svojom zasadaní 3. decembra 2001 stanovila pre našu činnosť v roku 2002 tieto hlavné úlohy:

• Obsahovo, organizačne a finančne pripraviť projekt „Výchova k manželstvu a rodičovstvu – sexualita v slobode a zodpovednosti“ (tento projekt sme nazvali „putovný seminár“), čo je priebežné vzdelávanie učiteľov v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Ide o odovzdávanie najnovších vedeckých poznatkov a metodických skúseností k celostnej výchove mladých ľudí pre ich budúce životné roly v rodine a v spoločnosti.

• Hľadať formy, ako pracovať s mladými prostredníctvom mladých.

• Pripraviť konferenciu o príprave na manželstvo a rodičovstvo ako prípravu na realizáciu „putovného seminára“.

• Ponúkať odborné služby členov SSRZR rôznym komisiám, ktorých činnosť sa dotýka rodiny, a rodinným centrám v rôznych oblastiach Slovenska.

V tejto konkrétnej činnosti sme ďalej rozvíjali naše, v posledných rokoch trvalo uplatňované, hlavné priority našej činnosti:

 podporovať výchovné prostredie v rodinách na Slovensku v záujme lepšej životnej perspektívy detí
 prezentovať vo verejnosti hodnoty prirodzenej rodiny v záujme ich zachovania pre nás i pre EÚ
 odovzdávaním rodinných hodnôt mládeži , ktoré dokážu vytvoriť kontinuitu od tradičnej cez modernú až postmodernú rodinu, podporovať vznik zdravých nových rodín

Tieto ciele a priority sme realizovali počas roka 2002 týmito činnosťami:

1. Príprava série „putovných seminárov“, ktoré znamenajú priebežné vzdelávanie učiteľov v problematike výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Cieľom seminárov je odovzdať učiteľom a cez nich žiakom, študentom, najnovšie vedecké poznatky z preberanej problematiky a ich metodické spracovanie

Tento hlavný projekt roka sa realizuje v spolupráci s Metodickým centrom v Bratislave na Tomašikovej ulici a Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave. V máji sme začali s obsahovou prípravou seminára. Pracovná skupina v zložení: PhDr. Oľga Križová, MC Bratislava, Mgr. Ivan Podmanický z PF TU Trnava, Ing. Terézia Lenczová, predsedníčka SSRZR, pripravila program vzdelávania na tri roky. Prvý rok je zameraný na osobnosť človeka, (pripravil Ivan Podmanický), v rozsahu 30 hod,., z toho 1/3-1/2 času bude venovaná metodickej práci na spracovanie hlavnej témy v 6 pohľadoch, plus 2 vstupné témy metodickej povahy. Druhý rok bude venovaný téme: človek a jeho vzťahy (pripravila Oľga Križová). Rozsah 30 hod. bude okrem metodickej práce orientovaný na 8 pohľadov. Témou tretieho roka je rodina a jej miesto v spoločnosti (pripravila Terézia Lenczová). Z celkových 30 hod. bude venovaných viac ako polovica na metodickú prácu, na 7 tém a na prezentáciu vlastných metodických postupov učiteľov v záverečných pohovoroch.
Finančné pokrytie postupnej realizácie 18 seminárov pre prihlásených učiteľov na troch miestach Slovenska (v záujme ušetrenia cestovných nákladov) sa podarilo cca z 57 % zabezpečiť v decembri 2002 vďaka solidárnej akcii Nadácie Renovabis zo Spolkovej republiky Nemecko. Vďaka tomu môžeme prihláseným učiteľom uhradiť náklady na nocľah a stravu a lektorom ešte aj cestovné náklady. Ďalšie financie budeme priebežne hľadať prostredníctvom grantov.
V dňoch 22.- 23. novembra v spolupráci s Metodickým centrom v Prešove sa uskutočnil prvý seminár pre 131 prihlásených učiteľov z východoslovenského regiónu, s celkovými nákladmi 37 937 Sk. Ďalší seminár pre tento školský rok bude v Prešove nasledovať začiatkom mája.
Pre Bratislavu a okolie pracovná skupina priebežne organizuje v spolupráci s MC na Exnárovej ulici a MC na Tomašikovej ulici dva semináre v Modre, v dňoch 14.-15. a 21.-22. februára.
Súčasne s týmto vzdelávaním učiteľov prebieha práca s deťmi na tých školách, ktoré si to cez učiteľov prítomných na seminároch objednajú. Napr. z prešovského seminára sa prihlásilo 80 škôl. Na tieto školy pôjdu mladí ľudia z občianskeho združenia ACET, vyškolení pre prácu s mládežou, a formou dvojhodinových diskusií s deťmi na každej škole im priblížia hlavné aspekty sexuality v slobode a zodpovednosti. Je to súčasne chápané aj ako prevencia ohrozenia AIDS. Tieto diskusie mladých s mladými tiež financujeme v rámci projektu Výchova k manželstvu a rodičovstvu – sexualita v slobode a zodpovednosti.
Zúčastneným učiteľom sme poskytli naše publikácie za symbolickú cenu 10 Sk za kus, ktoré môžu poslúžiť aj komunikácii učiteľov s rodičmi.

2. Vystúpenia v masmédiách vrátane tlačovej konferencie
V priebehu roka 2002 sme uskutočnili v spolupráci so Slovenským rozhlasom tieto relácie
V Klube Rádia Devín bola v júni téma Nádeje a riziká pre deti na prahu 3. tisícročia, podklad pre vypracovanie scénara sme pripravili my ( účasť: pani Mia Lukáčová a tri mladé rodiny), v máji k Medzinárodnému dňu rodín bola téma Starnutie v rodine (Doc. RNDr. Karol Pastor , PhD., Ing, Beatrix Sandtnerová), v auguste a v októbri v relácii Linka nádeje Vďačnosť za dary rodiny (PhDr. Marián Košč, Ing. Terézia Lenczová) a téma práva detí (T. Lenczová)
V súvislosti s predvolebnou kampaňou politických strán sme na 6. septembra pripravili tlačovú konferenciu na tému: Nestačí rodinu podporovať, je nutné ju posilniť, predstavenie realizácie princípu subsidiarity v oblasti rodinnej politiky. Na tejto TK sa zúčastnili T. Lenczová, Doc. PhDr. Jozef Matulník, PhD., Doc. RNDr. Karol Pastor, PhD. Predstavili sme našu činnosť, výsledky výskumu rodinných hodnôt Trnavskej univerzity a K. Pastor predniesol tému o rodine a rodinnej politike a jej súvislostiach s druhou demografickou revolúciou.
V spolupráci s Ružinovskou televíziou sa T. Lenczová 30. októbra zúčastnila vysielania na tému Úcta k starým ľuďom.

3. Účasť na zahraničných vedeckých podujatiach
Doc. MUDr. Jozef Glasa sa zúčastnil aktívne viacerých bioetických medzinárodných fór. Doc. RNDr. Karol Pastor sa zúčastnil konferencie celoeurópskej organizácie Mut zur Ethik s prednáškou Rodinná politika pre čas krízy, ktorá bola potom publikovaná vo francúzskej verzii ich týždenníka Aktuálne otázky.
Formou aktívnej i pasívnej účasti našich odborníkov na seminároch, konferenciách doma i v zahraničí sme mali príležitosť ponúknuť naše argumenty hlavne v otázkach výchovy detí a mládeže pre ich budúce životné roly v rodine.

4. Príprava 7. konferencie, ktorá sa konala 5. októbra, s láskavým dovolením vedenia ministerstva v priestoroch budovy MPSVR SR. Na realizáciu konferencie nám prispelo Hlavné mesto SR Bratislava, komisia pre mládež. Témou konferencie bola Príprava na manželstvo a rodičovstvo.- výzvy doby a skúsenosti. Konferencia bola určená rodičom, učiteľom a zástupcom prorodinných mimovládnych organizácií. Pozvanie prijalo asi 80 účastníkov.
Okrem 10 tém prednesených formou prednášok bol poobede priestor, ako sa to na posledných konferenciách vždy snažíme, na predstavenie bohatej činnosti mimovládnych prorodinných organizácií v oblasti, ktorej sa týkala téma konferencie: najmä organizácie Liga pár páru, Donum vitae, Hnutie kresťanských rodín. Vznikol aj bohatý prehľad myšlienok, návrhov a názorov, ktoré odzneli v diskusii, a adresár záujemcov o spoluprácu, ktorý sme promtne rozposlali záujemcom.
Zborník z konferencie bol publikovaný v novembri a rozposlaný záujemcom. Hlavné témy z konferencie sme pripravili do malej brožúrky a poskytli učiteľom na seminári v Prešove v novembri 2002.

5. Ponuka našich publikácií o výchove detí a mládeže
Zatiaľ máme ešte k dispozícii Zborník Dialóg rodičov s dospievajúcimi z jeho tretieho vydania a Listy rodičom o tebe a o nás, ktoré sme publikovali v zošitoch 4.- 6. v roku 2001 (pre vek detí od 3 – 9 rokov). Tieto kvalitné príručky pre rodičov a pedagógov ponúkame na rôznych odborných podujatiach našich aj tam, kam nás pozývajú naši spolupracovníci z iných MVO. Vďaka objednávke našich publikácií zo strany komisie pre rodinu mestskej časti Staré Mesto sme získali naspäť väčšiu sumu peňazí, vložených do publikácií, a mohli sme uhradiť časť pôžičiek, ktoré nám láskavo poskytli 3 členovia SSRZR na úhradu faktúry za tlač Listov rodičom 4.-6.
Priebežne stále ponúkame naše publikácie – zatiaľ s menším úspechom – materským a základným školám, ďalším mestským častiam mesta Bratislavy, samosprávnym orgánom prostredníctvom ponukovej informácie v Obecných novinách a i. inštitúciám, ktoré prichádzajú do kontaktu s rodičmi.
Poskytli sme darom naše publikácie (v hodnote cca 1 tisíc SK) pre rodičov a učiteľov, ktorí pracujú medzi slovenskými občanmi v Rumunsku (obec Budoi v okrese Bihor).

6. Vnútorný tok informácií: Našu členskú základňu informujeme o našej činnosti prostredníctvom vnútorných listov. V roku 2002 z finančných dôvodov nevyšlo ani jedno číslo spravodajcu Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes. Záznamy z rady v januári, v máji a novembri 2002 dostali všetci členovia a záznamy zo zasadaní predsedníctva (6krát v roku 2002) dostali všetci kolektívni členovia a ďalší členovia rady.
Predsedníctvo rozhodlo pokračovať vo vydávaní spravodajcu aspoň trikrát do roka a hľadať zdroje na jeho financovanie.

7. Publikovanie odborných článkov a odborná činnosť :Podstatnú časť našej služby v prospech posilnenia rodiny predstavuje odborná práca našich členov na svojich pracoviskách: pomerne vo veľkom počte naši odborníci pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia, v oblasti komunálnej politiky, v práci s mládežou a rodinami v teréne a pod. Viacerí pôsobia v medziministerských pracovných komisiách. V tomto roku sme mohli funkčne pracovať v Koordinačnom výbore pre problematiku žien pri MPSVR SR (Ing. Terézia Lenczová, neskôr na jej žiadosť ju vystriedala v tejto funkcii MUDr. Anna Kováčová zo Svetového hnutia matiek. Komisia pre populáciu a rozvoj MPSVR SR v tomto roku ani raz nebola zvolaná.
Ponúkli sme písomne aj osobnou návštevou (RNDr. Karol Pastor, PhD, Ing. Terézia Lenczová) naše odborné služby úradu Samosprávneho bratislavského kraja (VÚC). Zatiaľ nás neprizvali k spolupráci pri riešení úloh, týkajúcich sa rodín v našom samosprávnom území.

8. Spolupráca s inými mimovládnymi organizáciami . Zúčastnili sme sa (Terézia Lenczová) na stretnutí zástupcov rodinných centier, ktoré zvolalo Rodinné centrum v Trenčíne s cieľom rozvinúť a koncepčne ujednotiť vznikanie nových rodinných centier. Podporujeme túto ideu a jej realizáciu. Najmä ide o to, aby zámery rodinných centier boli v súlade s chápaním dôležitosti rodinných hodnôt, s posilnením zodpovednosti rodičov za výchovu ich detí a aby podporili odvahu rodičov byť aktívnymi činiteľmi v realizácii štátnej a komunálnej rodinnej politiky. A tiež aby boli aktívnymi partnermi v spolupráci so školou v prospech svojich detí. Týmto organizáciám sme ponúkli aj naše publikácie.
V tomto duchu sme sa aktívne zapojili do organizačných príprav na Európsky deň rodičov a škôl (8. októbra 2002 bol u nás prvýkrát pripomenutý) a na jeho rôznych podujatiach spolu so Slovenskou radou rodičovských združení, ktorá oslavu tohto dňa iniciovala aj organizovala. Spolupracujeme ako signatár Fóra života na ich aktivitách a zámeroch, napr. na výstave ich (aj našich) propagačných materiálov a na benefičnom koncerte Fóra života.

9. Spolupráca s medzinárodnými a národnými organizáciami pre rodinu: máme príležitosť ju rozvíjať na pôde Viedenského Výboru mimovládnych organizácií pre rodinu (Vienna NGO Committee for Family) vo Viedenskom medzinárodnom centre OSN. Od roku 1998 je naša organizácia asociovaným členom v tomto Výbore a od októbra 2001 máme zástupcu v predsedníctve Výboru s poverením pre kontakty s organizáciami pre rodinu v rámci stredo- a východoeurópskych krajín. Táto pôda je priestorom pre diskusiu nad pripravovanými dokumentmi, adresovanými menom Výboru Komisii pre sociálny rozvoj OSN (Commission for Social Development) a Ekonomickému a sociálnemu výboru (Economic and Social Counsil), aby vo svojich dokumentoch zohľadňovali špecifické danosti a potreby rodiny.
Na tejto pôde sme 27. januára 2003 predstavili náš dokument k blížiacemu sa 10. Výročiu Medzinárodného roka rodiny v roku 2004. V našom vyhlásení sme vyjadrili naše uznanie, obavy a kritiku voči prístupu k rodine zo strany niektorých orgánov OSN.

10. Prezentovanie našich stanovísk vo forme kolektívne spracovaných vyhlásení, alebo formou odborných článkov jednotlivých odborníkov, alebo verejným vyjadrením stanovísk na pôde rôznych medzi ministerských a ministerských výborov považujeme za našu osobnú aj kolektívnu zodpovednosť. Využívame radi tieto možnosti s pocitom vďaky za naše rozvíjajúce sa demokratické prostredie. Súčasne ich budeme publikovať na stránkach nášho spravodajcu a na našej internetovej stránke www.family.sk.

11. Spôsob financovania našej činnosti

Našu odbornú a organizačnú činnosť sme vykonávali formou dobrovoľníckej práce, bez nároku na odmenu. Na úhradu nákladov na hlavné smery činnosti, t. j na tlač publikácií a na ich distribúciu, na organizáciu konferencie a seminárov pre učiteľov, na úhradu nákladov na réžiu a komunikáciu sme získali prostriedky jednak z grantov pridelených na naše projekty a vďaka veľkorysosti našich sponzorov.
Za úspechy dosiahnuté v našej činnosti vďačíme našim odborníkom, členom predsedníctva, členom rady aj dobrovoľníkom z našej členskej základne a dobrovoľným pomocníčkam. Sú to najmä panie Helena Laktišová (účtovníctvo), Magdaléna Podzámska a Dušana Knausová (kancelárske práce), Mária Lenczová a Ladislav Lencz (práca s internetom a elektronickou poštou), Juraj Polák, (vytvorenie webovej stránky a jej dopĺňanie), pani PhDr. Lúcia Mikulcová (preklady do angličtiny našich textov), pani PhDr. Klára Sýkorová (sprostredkovanie prostriedkov z Francúzsko-slovenskej spoločnosti pre našu činnosť).

Naši sponzori

Jednotlivci:
Manželia Strížencovi poskytli dar vo výške 8 tisíc Sk. Mgr. Mária Lenczová, Ing. Tomáš Lencz a RNDr. Karol Pastor dlhodobo požičali na úhradu nákladov na tlač Listy rodičom 4.-6. chýbajúcu sumu vo výške spolu 85 tisíc Sk. Vďaka im za tento veľkorysý čin. Postupne splácame naše pôžičky, ako sa nám darí získať aspoň časť prostriedkov vložených do našich publikácií. .
Ďakujeme 25 individuálnym a 6 kolektívnym členom za uhradenie členského príspevku. Možno ostatní spoja úhradu členského spolu s rokom 2003. Výška sa infláciou nemení, stále zostáva symbolických 100 Sk za rok!
Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli v akcii 1 % z daní pre tretí sektor.

Firmy a inštitúcie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nám poskytlo zdarma reprezentačné priestory na realizáciu konferencie Výchova k manželstvu a rodičovstvu – výzvy doby a skúsenosti. Konferencia biskupov Slovenska nám poskytla príspevok na realizáciu vzdelávacích projektov. Solidárna organizácia Aktion Renovabis, Freising zo Spolkovej republiky Nemecko nám poskytli prostriedky na vzdelávacie projekty. Hlavné mesto Slovenska Bratislava, komisia pre mládež nám poskytlo príspevok na realizáciu spomenutej konferencie.

Ú p r i m n á v ď a k a!

Príjmy a výdavky v roku 2002

Príjmy a ich zdroje:
Francúzsko – slovenská spoločnosť 31 000 Sk
Manželia Strížencovi 8 000
Hlavné mesto SR Bratislava 5 000
Uhradený členský príspevok 4 200
Konferencia biskupov Slovenska 10 000
Aktion Renovabis 38 000
Za publikácie 31 000
1 % z daní 6 500
Preklenujúce pôžičky 85 000

S p o l u príjmy 218 700 Sk

Štruktúra výdavkov na:
Materiál, poštovné, kopírovanie 12 291.60 Sk
Náklady na tlač z roku 2001 (LR) 121 590,00
Komunikačné náklady(tel., cestovné.
prenájom miestností, občerstvenie) 36 197,40
Bankové výlohy 2 716,30
Daň z úrokov 130,00
Vrátené 2 pôžičky 35 000,00Sk
Náklady na 1. putovný seminár,Prešov 38 000,00

S p o l u výdavky 258 216,90 Sk
Záväzky: 52 tisíc Sk

Ak považujete túto činnosť občianskeho združenia Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo za užitočnú a potrebnú, máte opäť možnosť jej určiť svoje 1% z dane za rok 2002 na jej činnosť. Dôležité údaje, ktoré o nás k tomu potrebujete (plus formulár z osobného oddelenia Vášho zamestnávateľa) sú: Adresa sídla: Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5, tel. kontakt 02/54792302, IČO: 31784241, č. účtu: 150732 – 012/0200, VÚB a.s. Bratislava mesto. Ďakujeme Vám! Radi pracujeme pre Vás a Vaše deti.

Terézia Lenczová, predsedníčka SSRZR, 6. Februára 2003

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2001

Hlavné priority činnosti v roku 2001
Dôraz na podporu kvality výchovy v rodinách, práva rodičov podieľať sa na rozhodovaní o štýle výchovy detí v školách a v mimoškolských zariadeniach. Druhou prioritou bolo prezentovať vo verejnom živote základné právo detí, právo na lásku obidvoch svojich rodičov a na harmonickú výchovu v rodine.
Tieto priority sme realizovali prostredníctvom činnosti pracovných skupín (pracovná skupina pre rodinnú politiku, pre výchovu detí a mládeže, pre problematiku žien) a prostredníctvom projektov. Hlavným projektom roka bolo vydanie systematickej príručky pre rodičov o výchove LISTY RODIČOM – o tebe a o nás, druhá časť, brožúry 4. - 6. pre deti vo veku od 3 rokov po 9 rokov. Druhým projektom bola verejná nahrávka Právo na lásku. Tretím projektom vznik Rodičovskej platformy, aktivizujúci 17 mimovládnych rodičovských organizácií na podporu výchovy k manželstvu a rodičovstvu v opozícii k sexuálnej výchove bez kontextu manželstva a rodičovstva.

Realizáciu zvolených priorít sme uskutočňovali viacerými formami činnosti:

Šírenie odborných poznatkov o aktuálnych otázkach, týkajúcich sa rodiny (o výchove v rodine, o právach členov rodiny) sme realizovali viacerými formami:

a/ Publikačnou činnosťou. V tomto roku sme vydali iba jedno číslo časopisu s občasnou periodicitou Rodina a zodpovedné rodičovstvo dnes, jednak pre pracovné zaneprázdnenie, ale najmä preto, že sme viac komunikovali s našou členskou základňou prostredníctvom záznamov zo zasadaní rady (v januári, v máji, v júli, v decembri) a dvoch našich zborníkov. Vydali sme druhú, novo preloženú časť Listy rodičom, 4. – 6., pre deti vo veku od 3 – 9 rokov, nákladom 7 000 kusov zošitov 4.-6. Distribuovali sme ich podľa adresára k prvej časti Listy rodičom 3500 kusov, t.j. polovicu nákladu. Zostatok ponúkame rôznymi formami rodičom. Napr. uverejnili sme v časopise Dieťa informáciu pre mamičky, ktoré dostali Listy rodičom 1.-3. v pôrodnici ako dar. Ohlas čitateliek bol zatiaľ minimálny. Požiadali sme našu členskú základňu o spoluprácu pri ponúkaní. Ďalej sme ponúkli Listy rodičom cirkevným školám, trom materským centrám (Bratislava – Prievoz, Bratislava – Dúbravka, Poprad a budeme ponúkať ďalším.

b/ Organizáciou odborných stretnutí: konferencia na tému Výchova v rodine sa v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity konala 6. apríla v Spoločenskom dome Nivy. Príspevky odborníkov, vrátane odborného zastúpenia z ČR, sme publikovali v zborníku O výchove v rodine. Zborník sme ponúkli rodičovským mimovládnym organizáciám, školám, regionálnym vzdelávacím centrám, parlamentným klubom NR SR, našim individuálnym členom pre propagáciu a našim kolektívnym členom.
Na podporu práce mladých ľudí z asociovaných organizácií v práci s deťmi a mládežou na školách sme usporiadali 28. septembra v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline pracovný seminár Sex, sloboda a zodpovednosť. Z tohto seminára sme vydali zborník Sexualita, sloboda, zodpovednosť. Okrem členskej základne sme zborník ponúkli stredným školám v Bratislave a okolí a niektorým školám v rôznych častiach Slovenska, s ktorými máme kontakty a 90 učiteľom, ktorí sa zúčastnili workshopu Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu Alternatívne modely sexuálnej výchovy v Modre.

c/ Prostredníctvom masmédií sme šírili osvetu o právach rodičov na výchovu detí podľa vlastného presvedčenia. 28. Februára sme usporiadali spolu s 5 mimovládnymi organizáciami, ktoré zastupujú rodičovskú verejnosť s najvyššou členskou základňou, tlačovú konferenciu na tému „Demokratické právo rodičov podieľať sa na rozhodovaní o štýle výchovy svojich detí „. V rozhlasových besedách a kontaktných reláciách sme sa venovali téme zodpovedné rodičovstvo, výchove a komunikácii v rodine, otázke etickej a náboženskej výchovy v školách. Pred verejnou nahrávkou na tému Právo na lásku, ktorá sa konala 5. Decembra 2001 sme pripravili tlačovú konferenciu 27. Novembra, zameranú na práva detí v súvislosti s plánovaným summitom OSN o deťoch s názvom „o právach detí trocha inak“.

d/ Stanoviskami a konzultáciami k aktuálnym verejným otázkam: Ministerstvu školstva sme poskytli stanovisko k plánovanému zavedeniu jógy typu ideologického pôsobenia guru Mahéšváranandu na školách SR. Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny sme poslali naše vyjadrenie k účasti slovenskej delegácie na plánovanom summite OSN o právach detí. K pripravovanej koncepcii politiky práce s deťmi a mládežou MŠSR sme dostali možnosť prispieť pripomienkami, návrhom celej novej časti o rodine v súvislosti s touto politikou.

Vďaka účasti našich odborníkov v medzirezortnej pracovnej skupine pre populáciu a rozvoj sme mali príležitosť sa vyjadrovať k prioritám vlády SR v oblasti populačnej politiky a k činnosti rôznych mimovládnych organizácií v tejto oblasti. Na pôde Koordinačného výboru pre problematiku žien a v dvoch expertných pracovných skupinách tohoto výboru sme sa vyjadrovali k aktuálnym problémom žien, matiek, k účasti žien v politickom živote a k sociálnym otázkam žien.

e/ Formou aktívnej i pasívnej účasti našich odborníkov na seminároch, konferenciách doma i v zahraničí sme mali príležitosť ponúknuť naše argumenty hlavne v otázkach výchovy detí a mládeže pre ich budúce životné roly v rodine.

f/ Spoluprácou s medzinárodnými a národnými organizáciami pre rodinu na pôde Výboru mimovládnych organizácií pre rodinu (Committee NGO for Family) vo Viedenskom medzinárodnom centre OSN. Od roku 1998 je naša organizácia asociovaným členom v tomto Výbore a od októbra 2001 máme zástupcu v predsedníctve tohoto Výboru s poverením pre kontakty s organizáciami pre rodinu v rámci stredo- a východoeurópskych krajín.

Spôsob financovania činnosti

Veľkú časť našej odbornej a organizačnej činnosti sme vykonávali formou dobrovoľníckej práce, bez nároku na odmenu. Na úhradu nákladov na hlavné smery činnosti, t. j na tlač našich publikácií a na náklady spojené s ich distribúciou, na komunikáciu, na verejnú nahrávku sme využili veľkorysosti našich sponzorov.

Naši dobrovoľníci a pomocníci
Anna Božková, Lýgia Hakelová, Oľga Klokočová, Magdaléna Podzámska, Viera Schnappová, Dušana Knausová, Gabriela Šikulincová

Naši sponzori

Fyzické osoby:
Mária Demeterová, Ivan Schnapp, Patrícia a Ľuboš Jariabka, Ladislav Setnický, manželia Strížencovi, manželia Rabenseiferovi, Mária Lenczová, Tomáš a Katarína, Stanislav a Zuzana Lenczovi, Ladislav Lencz

Právnické osoby:
Nadácia Help, Nadácia pre deti Slovenska, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Aktion Renovabis NSR, Slovenský rozhlas, Mestský magistrát
Firmy: Compaq, Sybase, Plaut, Inforama, ESMO Žilina,

Štruktúra nákladov a celková finančná situácia

Príjmy:
Dary na projekty a granty 159 200,- Sk
Za predaj našich publikácií 46 752,- Sk
Úroky z vkladov 2 121,- Sk
Príjmy z benef.koncertu Právo detí na lásku 6 710,- Sk
Dary sponzorov na benef. koncert 69 800,- Sk
Členské 4 840,- Sk
Preklenovacia pôžička 25 000,- Sk

Spolu 314 423,- Sk

Výdavky:
Náklady na tlač 210 973,- Sk 24 002,- Sk
Náklady na verejnú nahrávku 40 350,- Sk
Bankové výlohy 1 817,- Sk
Daň z úrokov 3 612,- Sk
Réžia (prenájom miestností, servis kopír.
stroja, preklady a jazyk. korektúry, členské
v medzinár. organizácii) 15 511,_ Sk
Komunikačné náklady (poštovné,kopírova-
nie, telefón, cestovné 21 389,- Sk
Materiál, kanc.potreby 5 008,- Sk
Spolu 298 660,- Sk

Rozdiel 15 763,- Sk

Sme v zozname organizácií s oprávnením uchádzať sa o 1% z platených daní za rok 2001. S vďakou prijmeme Vaše rozhodnutie o pridelení Vášho 1% z Vami platených daní v prospech činností na podporu rodiny. Ďakujeme

Vážení priatelia,

pokiaľ trvajú Vaše sympatie voči činnosti nášho občianskeho združenia, zameranej na posilnenie prirodzenej rodiny v jej pozícii v našej postupne postmoderne orientovanej spoločnosti, cítime sa tým veľmi zaviazaní. Radi počujeme z Vašich úst spätnú väzbu, či je naša činnosť v línii Vašich predstáv, v čom by sme mali podľa Vás pridať, čo Vy považujete za prioritné.

Ak ste na základe informácií, ktoré Vám pravidelne poskytujeme, vrátane našej webovej stránky www. family. sk spokojní a chcete zostať v spolupráci a v kontakte s nami a dostávať naše informačné materiály, prosíme Vás, aby ste to vyjadrili aj úhradou symbolického členského 100 Sk na rok. V nesmiernej dynamike života ste na to možno niekedy pozabudli. Dovoľujeme si Vás informovať na základe našich záznamov, že za roky 2001 - 2003 to robí ......................................... Sk. Zakiaľ nemáme vlastné platné U poukážky, prosíme túto sumu poslať poštovou poukážkou C na adresu našej kancelárie: SSRZR, Uhrova č. 16, 831 01 Bratislava 37.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Členovia predsedníctva SSRZR

V Bratislave 11. decembra 2003

Vážení priatelia,

pokiaľ trvajú Vaše sympatie voči činnosti nášho občianskeho združenia, zameranej na posilnenie prirodzenej rodiny v jej pozícii v našej postupne postmoderne orientovanej spoločnosti, cítime sa tým veľmi zaviazaní. Radi počujeme z Vašich úst spätnú väzbu, či je naša činnosť v línii Vašich predstáv, v čom by sme mali podľa Vás pridať, čo Vy považujete za prioritné.

Ak ste na základe informácií, ktoré Vám pravidelne poskytujeme, vrátane našej webovej stránky www. family. sk spokojní a chcete zostať v spolupráci a v kontakte s nami a dostávať naše informačné materiály, prosíme Vás, aby ste to vyjadrili aj úhradou symbolického členského 100 Sk na rok. V nesmiernej dynamike života ste na to možno niekedy pozabudli. Dovoľujeme si Vás informovať na základe našich záznamov, že za roky 2001 - 2003 to robí ......................................... Sk. Zakiaľ nemáme vlastné platné U poukážky, prosíme túto sumu poslať poštovou poukážkou C na adresu našej kancelárie: SSRZR, Uhrova č. 16, 831 01 Bratislava 37.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Členovia predsedníctva SSRZR

V Bratislave 11. decembra 2003

Práva a zodpovednosť rodičov nemožno odbúrať

Od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd 10. decembra 1948 sa zvyšuje citlivosť na dodržiavanie ľudských práv jednotlivcov aj jednotlivých spoločenských skupín: robí sa osveta existujúcim, vládami ratifikovaným ľudským právam, aby vošli do povedomia verejnosti, formujú sa nové ľudské práva a staré aj nové práva sa rôznymi ľuďmi rôzne vykladajú. Je to proste módna, ale aj prepotrebná téma. Nejaký člověk povedal: Keby sme dodržiavali Desatoro, nepotrebovali by sme toľko hovoriť o ľudských právach. Čím menej sa žije Desatoro, tým viac budeme musieť hovoriť o ľudských právach a vynakladať aj osobné úsilie a občiansku statočnosť tam, kde žijeme, aby sme šírili ducha Desatora, aby sa uplatňovali ľudské práva každej ľudskej osoby stvorenej na Boží obraz.
Práva rodičov netvoria v módnych trendoch výnimku: sú formulované v ústavách krajín a aj v medzinárodných dokumentoch, sú rôzne interpretované a prispôsobované. Niektoré medzinárodné záujmové zoskupenia sa dokonca snažia, opierajúc sa o Dohovor o právach dieťaťa (publikovaný v zákone č. 100/1991 Zb.), v časti, kde sa hovorí o právach detí na informácie, na slobodu myslenia, svedomia, náboženstva, na slobodu prejavu, na vlastné názory (čl. 12-14 Dohovoru o právach dieťaťa) povýšiť práva dieťaťa, detí.proti právam rodičov. Je prirodzeným zákonom, že základy slobodnej a zodpovednej osobnosti dieťaťa kladú, sú povinní klásť, v optimálnom výchovnom rodinnom prostredí, práve rodičia!
Ústava Slovenskej republiky v článku 41, ods. 4 hovorí: Starostlivosť o deti a ich výchova sú právom rodičov. Zákon o rodine k tomu formuluje povinnosti rodičov. Podobne Koncepcia štátnej rodinnej politiky z roku 1996 hovorí: „Za výchovu sú zodpovední rodičia“. Na medzinárodnej úrovni je najznámejším dokumentom o právach a zodpovednosti rodičov za výchovu svojich detí článok 2 Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ľudských právach (z 20. marca 1952). Upravuje „práva rodičov na zaistenie výchovy a vzdelávania svojich detí, ktoré by zodpovedalo ich náboženskému presvedčeniu a podľa vlastného svedomia“. V dokumente Rady Európy „Závery o slobode výchovy v Europskom spoločenstve“ zo 14. marca 1984 sa hovorí: „Rodičia majú právo na výber druhu výchovy a vzdelávania svojich nedospelých detí“. Aby sa tieto deklarované práva mohli realizovať v našich školách a rodinách, vyšla 14. februára v roku 2000 Vyhláška Ministerstva školstva SR o školskej samospráve. Táto vyhláška upravuje vznik školských rád v základných školách a školských zariadeniach a tiež vznik okresných a krajských školských rád. Teda ústavný, medzinárodný a legislatívny rámec je pre uplatňovanie práv rodičov k dispozícii. Ostatné už zostáva len na záujme rodičov o štýl výchovy, ktorý ich deťom poskytujú konkrétne školy a konkrétni pedagógovia, a na ich občianskej statočnosti. Pritom nejde o nejaký konkurenčný boj na poli výchovy medzi rodičmi a školou, o boj o deti a ich dôveru, ale o partnerskú spoluprácu dvoch pre výchovu detí rozhodujúcich prostredí: rodiny a školy.
Pretože táto úloha byť serióznymi a náročnými, ale aj ústretovými partnermi voči škole, voči školskému systému v našej vlasti pre rodičov nemusí byť vždy snadná, je tu pomoc zo strany cirkví a zo strany mimovládnych organizácií.
Občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo za tým cieľom združuje desiatky odborníkov a viac jako 20 organizácií, aby v tejto oblasti robili osvetu a konkrétnu odbornú formáciu pedagógov, aby podporovali rodičov v ich výchovnom pôsobení a mládež v ich zdravom hľadaní svojej cesty k osobnej zrelosti. Už od roku 1992 ako nadácia a od roku 1997 ako občianske združenie uplatňuje vo svojej činnosti ako jednu z priorít podporu výchovného úsilia rodičov, ktorým masmédiá a celé kultúrne prostredie niekedy veľmi komplikuje ich výchovné pôsobenie.
Práve v roku 2001 sme okrem vydania publikácií z oblasti výchovy v rodine robili mediálnu kampaň o právach a zodpovednostiach rodičov a detí: formou 2 tlačových konferencií, vystúpeniami v rozhlase a v televízii, verejnou rozhlasovou nahrávkou benefičného koncertu za práva detí na lásku svojich rodičov, na harmonické výchovné prostredie v rodine, ktoré môžu deťom zabezpečiť iba milujúci rodičia s životnou múdrosťou. Článkami, vystúpeniami na rôznych vedeckých konferenciách, v medziministerských pracovných skupinách a komisiách a pod. sme našou odbornou prácou informovali verejnosť a vstupovali sme do riešenia dôležitých otázok, týkajúcich sa rodiny. Na záver roka 2001 sme vyhlásili občiansku iniciatívu Rodičovská platforma, o ktorej čitatelia Katolíckych novín už niečo čítali v posledných číslach. Medzitým boli zámery občianskej iniciatívy Rodičovská platforma prekonzultované s kompetentnými pracovníkmi MŠ SR a dohodli sme si formy spolupráce v oblasti vzdelávania pedagógov a podporovania i rešpektovania priestoru rodičov účinne spolupracovať so školami svojich detí. To je totiž jeden z princípov koncepcie výchovy k manželstvu a rodičovstvu na základných a stredných školách a školských zariadeniach. Rodičia musia byť viac zvedaví, ako škola vychováva ich deti, a viac sa hlásiť o slovo. Dosť bolo mlčania väčšiny národa!
Ak považujete túto činnosť občianskeho združenia Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo za užitočnú a potrebnú, ešte máte možnosť jej určiť svoje 1% z dane za rok 2001 na jej činnosť. Dôležité údaje, ktoré o nás k tomu potrebujete (plus formulár z osobného oddelenia Vášho zamestnávateľa) sú: Adresa: Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5, tel. kontakt 02/54774543, IČO: 31784241, č. účtu: 150732 – 012/0200, VÚB a.s. Bratislava mesto. Ďakujeme Vám a radi pracujeme pre Vás a Vaše deti.

Terézia Lenczová,
predsedníčka Spoločnosti pre rodinu
a zodpovedné rodičovstvo
22. marca 2002

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.